Nagroda Narodowego Centrum Nauki to ustanowione przez Radę NCN w 2013 r. wyróżnienie dla młodych uczonych do 40 roku życia za znaczące osiągnięcia naukowe, dokonane w ramach badań podstawowych prowadzo­nych w Polsce, udokumentowane publikacjami afiliowanymi w polskiej jednostce nauko­wej. Nagroda w kwocie 50 tys. zł przyznawana jest corocznie przedstawicielom trzech obsza­rów badawczych: nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, nauki o życiu, nauki ścisłe i techniczne.

Zasady przyznawania Nagrody określa Regulamin przyjęty przez Radę NCN uchwałą nr 14/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. i zatwierdzony przez Ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego.

Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać byli członkowie Rady NCN, polscy przewodniczący Zespołów Ekspertów oceniających wnioski w konkursach NCN, dotychczasowi polscy eksperci oceniający wnioski w konkursie MAESTRO, a także laureaci Nagrody NCN z lat poprzednich oraz inni znaczący naukowcy, wskazani przez Dyrektora i Radę NCN.

Decyzje o wyborze laureatów podejmuje Kapituła złożona z członków Rady i Dyrektora NCN oraz przedstawicieli fundatorów Nagrody.

W latach 2013-2020 fundatorami wyróżnienia były działające w Polsce firmy:  Adamed, ASTOR, Bemo Motors, Biprostal S.A, Celon Pharma, Colian, EDF Polska, Enel-Med, FBN Poland, Fundacja KGHM Polska Miedź, Grupa Azoty, Koksoprojekt BIS, Meble Vox, Netbox, Orange, PGE, PGNiG, Yes.

Laureaci Nagrody NCN

Uroczystości wręczenia Nagrody NCN

Kontakt