pt., 16/05/2014 - 09:44

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem 2013 podsumowującym poprzedni rok działalności Narodowego Centrum Nauki. W 2013 r. Centrum zakwalifikowało do finansowania 2433 projekty badawcze, staże i stypendia realizowane w obszarze badań podstawowych na łączną kwotę ponad 1 mld zł. Rozstrzygnęło 14 konkursów i ogłosiło 13 nowych.

Badania podstawowe to fundament nauki – mówi prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego. – Szukanie odpowiedzi na pytania zaspokajające naukową ciekawość lub stawianie pytań jeszcze niepostawionych, to często punkt wyjścia do wynalezienia nowych leków, skutecznych metod leczenia chorób albo do wprowadzenia nowych produktów na rynek. Dlatego, kiedy mówimy o tym, że nauka jest motorem innowacyjnej gospodarki, nie możemy zapominać o dużym potencjale badań podstawowych dla budowania dobrobytu społecznego – podkreśla minister nauki.

Liderami w zdobywaniu grantów z NCN są uniwersytety. Na pierwszych trzech miejscach pod względem liczby wniosków zakwalifikowanych do finansowania są: Uniwersytet Warszawski (280), Uniwersytet Jagielloński (263) oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (129). Najwyższe finansowanie otrzymał Uniwersytet Jagielloński (ponad 115 mln zł). Z kolei najwyższy współczynnik sukcesu w ubieganiu się o granty ma Instytut Fizyki PAN (60 proc.).

W 2013 r. zwiększone zostały nakłady na finansowanie projektów w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Przeznaczono na nie 169,1 mln zł, podczas gdy w 2012 r. było to 147,1 mln zł. Narodowe Centrum Nauki konsekwentnie wspiera młodych naukowców. Aż połowa wniosków zakwalifikowanych do finansowania jest kierowana przez młodych badaczy, co stanowi wynik ponad dwukrotnie większy niż obowiązujące NCN ustawowo 20%.

W raporcie za 2013 r. znajduje się także informacja o procesie oceny wniosków. Co istotne, w 2013 r. nastąpił znaczny wzrost liczby ekspertów zagranicznych – z 1348 w 2012 r. do 2937 w 2013 r., co oznacza, że w 2012 r. stanowili oni 19% ogółu ekspertów zewnętrznych zaangażowanych w drugim etapie oceny, zaś w 2013 r. aż 40%.

Narodowe Centrum Nauki przykłada ogromną wagę do rzetelnego informowania naukowców, pracowników administracji jednostek naukowych, a także społeczeństwa o sposobach działania centrum, rodzajach oferowanych konkursów, ich wynikach, a także kosztach funkcjonowania agencji. Staramy się też pokazywać sylwetki naszych beneficjentów i propagować osiągnięcia polskiej nauki. Cele te realizuje nasz doroczny raport oraz inne dokumenty, w tym roczniki i inne zestawienia statystyczne, dostępne także na stronie internetowej NCN – mówi o wydanym przez NCN raporcie prof. Andrzej Jajszczyk, dyrektor NCN.

Link do raportu.