śr., 21/05/2014 - 11:17

W dniach 14-15 maja 2014 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady NCN. Specjalnym gościem Rady był prof. dr hab. inż. Krzysztof J. Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Udział prof. Kurzydłowskiego w posiedzeniu był okazją do przeprowadzenia dyskusji na temat kierunków współpracy NCN z NCBiR. W dyskusji zwrócono szczególną uwagę na konieczność współdziałania obu agencji w celu podnoszenia poziomu badań naukowych prowadzonych w Polsce, m.in. poprzez efektywne wykorzystanie przez polskich naukowców środków finansowych w ramach programu Horyzont 2020.

Kolejna część posiedzenia poświęcona została m.in. przedstawionej przez prof. Andrzeja Jajszczyka, dyrektora NCN, informacji kwartalnej dotyczącej działalności Centrum w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2014 r. W pierwszym kwartale br. dokonano m.in. oceny merytorycznej wniosków złożonych w konkursach MAESTRO 5, HARMONIA 5, SONATA BIS 3 ogłoszonych 14 czerwca 2013 r. Do finansowania zakwalifikowano ogółem 115 projektów badawczych, co stanowi 14,32% ogółu wniosków złożonych w powyższych konkursach. Ponadto poinformowano, że do końca marca 2014 r. zakończono pierwszy etap oceny merytorycznej wniosków złożonych w konkursach ogłoszonych w dniu 16 września 2013 r.: OPUS 6, PRELUDIUM 6 i SONATA 6. Do II etapu oceny zakwalifikowano 1160 wniosków, co stanowi 23,16% ogółu wniosków, które pozytywnie przeszły proces oceny formalnej.

W kolejnym punkcie obrad dokonano podsumowania konkursów OPUS 6, SONATA 6 i PRELUDIUM 6, które zostały rozstrzygnięte na początku maja. Zwrócono uwagę, że ze względu na mniejszy niż dotychczas budżet, współczynnik sukcesu ukształtował się na poziomie niższym niż w poprzednich edycjach konkursów i wyniósł w konkursie: OPUS 6 – 16,3%, SONATA 6 – 14,5% i PRELUDIUM 6 – 17,2%. Ponadto zwrócono uwagę na rosnącą liczbę recenzji zagranicznych w II etapie oceny wniosków. Tendencja ta jest dostrzegalna wyraźnie również w grupie Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (w konkursie OPUS 6 recenzje zagraniczne stanowiły 30% ocen wykonanych w II etapie).

Następnie przeprowadzono dyskusję w sprawie projektów uchwał określających warunki oraz procedurę oceny w konkursach MAESTRO 6, HARMONIA 6, SONATA BIS 4, planowanych do ogłoszenia w dniu 16 czerwca br. Po raz kolejny zwrócono uwagę, że wszelkie dane bibliometryczne zamieszczane we wnioskach mają w procesie oceny jedynie charakter pomocniczy. Ze względu na wyjątkowość konkursu MAESTRO, Rada podjęła decyzję o rozszerzeniu zakresu informacji wymaganych w formularzu wniosku na temat działalności naukowej kierownika projektu, wprowadzając konieczność zamieszczenia we wniosku kopii 3 najważniejszych publikacji (lub linków do nich) z ostatnich 10 lat oraz krótkiego opisu najważniejszego osiągnięcia naukowego w dotychczasowej karierze. Uzgodniono, że wnioskodawcy, którzy uzyskają finansowanie będą zobligowani do stworzenia strony internetowej prezentującej projekt badawczy.

Dalsza część posiedzenia poświęcona została debacie w sprawie wprowadzenia szczegółowych regulacji dotyczących wynagrodzeń w projektach NCN oraz propozycji zmian w obowiązującym wykazie paneli NCN.

Ponadto członkowie Rady przedyskutowali propozycje działań możliwych do podjęcia przez Centrum na rzecz aktywizacji pracowników naukowych i zachęcenia ich do starania się o środki finansowe na badania w ramach programu Horyzont 2020. Zaproponowano m.in. organizację przez Centrum szkoleń dla wyselekcjonowanych laureatów wybranych konkursów NCN. Warsztaty byłyby prowadzone przez laureatów konkursów międzynarodowych i ekspertów zasiadających w panelach oceniających European Research Council (ERC).

Na zakończenie obrad członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali stanowiska Zespołów Ekspertów w sprawie oceny raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN.