pon., 14/07/2014 - 12:53

W dniu 10 lipca 2014 r. odbyło się kolejne posiedzenie plenarne Rady Narodowego Centrum Nauki. Głównym punktem obrad było ustalenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin lub grup dyscyplin w konkursach OPUS 7, PRELUDIUM 7 i SONATA 7 ogłoszonych 17 marca 2014 r.

Rada, po analizie liczby wniosków o finansowanie projektów badawczych złożonych w konkursach OPUS 7, PRELUDIUM 7, SONATA 7 i skierowanych do oceny merytorycznej, oraz po dyskusjach przeprowadzonych w poszczególnych Komisjach Rady K-1, K-2, K-3, zdecydowała się zwiększyć o 30 mln zł nakłady finansowe w konkursie OPUS 7 i o 15 mln zł w konkursie SONATA 7, natomiast w konkursie PRELUDIUM 7 obniżyć nakłady finansowe o 5 mln zł. W rezultacie, decyzją Rady w tej edycji konkursów, Narodowe Centrum Nauki przeznaczy 210 mln zł na finansowanie projektów badawczych w konkursie OPUS 7, 45 mln zł w konkursie SONATA 7 i 25 mln zł w konkursie PRELUDIUM 7.

Rada wybrała również członków 39 Zespołów Ekspertów do oceny projektów badawczych złożonych w konkursach OPUS 7, PRELUDIUM 7 i SONATA 7, w tym przewodniczących odpowiedzialnych za kierowanie pracami tych zespołów. Wyznaczono 12 Zespołów Ekspertów w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce, 15 w naukach ścisłych i technicznych oraz 12 w naukach o życiu.  Pierwsze posiedzenia zespołów odbędą się w dniach od 25 sierpnia do 18 września 2014 r.

W dalszej części obrad członkowie Rady przedyskutowali założenia konkursu na projekty badawcze w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, który przeprowadzi Narodowe Centrum Nauki z Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG). Konkurs zostanie ogłoszony we wrześniu 2014 r. Zakłada finansowanie projektów badawczych z obszaru nauk humanistycznych i społecznych, realizowanych przez polskie i niemieckie zespoły badawcze w ramach współpracy polsko-niemieckiej. Uzgodniono wstępnie, że do konkursu kwalifikowane będą projekty badawcze, których okres realizacji nie przekracza 36 miesięcy, przy czym kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora i być zatrudniony w podmiocie będącym miejscem realizacji polskiej części projektu.

Dyskutując nad wprowadzeniem modyfikacji warunków konkursów OPUS 8, PRELUDIUM 8 i SONATA 8, które zostaną ogłoszone we wrześniu, ustalono konieczność uregulowania kwestii dotyczących wynagrodzeń w projektach badawczych dla poszczególnych rodzajów konkursów, pod kątem wielkości zespołu naukowego oraz deklarowanego zaangażowania w realizację projektu. Członkowie Rady omówili także zagadnienia związane z przekazywaniem informacji o projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki i wynikach realizacji tych projektów. Uzgodniono, że na stronie internetowej NCN należy umieszczać streszczenia projektów, które uzyskały finansowanie. Przedyskutowano również problem przedstawienia opinii publicznej informacji zawartych w raportach końcowych z realizacji projektów.

Członkowie Rady zapoznali się z informacją Dyrektora NCN prof. dr hab. Andrzeja Jajszczyka na temat funkcjonowania NCN w zakresie obsługi administracyjnej projektów badawczych i obciążeń związanych z tym procesem. Zwrócono uwagę na ogromne tempo pracy pracowników Centrum i konieczność powiększenia zasobów kadrowych do wykonania rosnącej liczby zadań związanych z przeprowadzaniem konkursów oraz obsługą grantów Narodowego Centrum Nauki.

Na zakończenie członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali stanowiska Zespołów Ekspertów w sprawie oceny raportów końcowych z realizacji projektów badawczych własnych, promotorskich i habilitacyjnych w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce, naukach ścisłych i technicznych oraz naukach o życiu oraz raportów rocznych i końcowych z realizacji międzynarodowych projektów niewspółfinansowanych w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, nauk ścisłych i technicznych i nauk o życiu, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN.

Posiedzenia Komisji Rady NCN K-1, K-2 K-3 odbyły dzień przed posiedzeniem plenarnym Rady, 9 lipca 2014 r.