Obowiązkowy audyt zewnętrzny dla projektów o wartości powyżej 2 mln zł


czwartek, 31 lipca 2014

Przypominamy, że wykonanie projektów finansowanych ze środków NCN, których całkowita wartość dofinansowania przekracza 2 mln zł, podlega obowiązkowemu zewnętrznemu audytowi.

Obowiązek ten został określony uchwałą nr 33/2011 z dnia 8 września 2011 r. Rady Narodowego Centrum Nauki w sprawie określenia projektów badawczych, które podlegają obowiązkowi przeprowadzenia zewnętrznego audytu, wydaną na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 617, z późn. zm.).

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

Sposób i tryb przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. Nr 207, poz. 1237). W myśl tej regulacji, audytowany podmiot dokonuje wyboru audytora, zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, i ponosi koszty przeprowadzenia audytu.

Zgodnie z § 9 ww. rozporządzenia, audyt projektu powinien rozpocząć się nie później niż przed zrealizowaniem 80% planowanych wydatków związanych z projektem i zakończyć się przed złożeniem końcowego sprawozdania z realizacji projektu.

Audytowana jednostka ma obowiązek przekazania Dyrektorowi NCN jednego egzemplarza sprawozdania z audytu oraz ewentualnego stanowiska do ustaleń zawartych w sprawozdaniu, w terminie 21 dni od dnia otrzymania sprawozdania.

Jak wskazano w załączniku nr 4 do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży  po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich, który wszedł w życie na mocy uchwały Rady NCN nr 71/2013 z dnia 12 września 2013 r., wydatek poniesiony na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu jest kosztem niekwalifikowalnym.

Szczegółowe informacje w sprawie audytu zewnętrznego projektu można uzyskać pod nr tel. 12 341 9068 lub drogą mailową: rafal.pyrtek@ncn.gov.pl.