pt., 12/09/2014 - 00:00

W dniach 10-11 września 2014 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Narodowego Centrum W dniu 10 września członkowie Rady w pierwszej części obrad plenarnych, spotkali się z prof. dr hab. M. Ratajczakiem Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który przedstawił Radzie główne kierunki prac resortu, w tym założenia projektu budżetu na rok 2015 w sektorze Nauka.

W kolejnym punkcie obrad przeprowadzono dyskusję dotyczącą zasad współdziałania Rady i Dyrektora NCN. Bezpośrednio po spotkaniu odbyły się posiedzenia Komisji Rady K-1, K-2, K-3 oraz posiedzenie Komisji Rady ds. Współpracy Międzynarodowej. Następnego dnia członkowie Rady kontynuowali obrady plenarne wg przyjętego porządku posiedzenia.

Rada NCN, po raz pierwszy, określiła warunki i regulamin przeprowadzania konkursu BEETHOVEN na realizację polsko-niemieckich projektów badawczych z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce we wspólnym konkursie Narodowego Centrum Nauki i Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Ogłoszenie tego konkursu to rezultat porozumienia o współpracy NCN z DFG, zawartego 19 lutego 2014 r. Budżet tego konkursu to 10 mln zł. Jeśli konkurs BEETHOVEN będzie cieszyć się zainteresowaniem, w przyszłości możliwe będzie podjęcie kolejnych wspólnych inicjatyw z DFG, również z zakresu nauk ścisłych i technicznych oraz nauk o życiu.

Rada NCN określiła również warunki przeprowadzania kolejnej edycji konkursów OPUS, PRELUDIUM i SONATA, których ogłoszenia zaplanowano na 15 września 2014 r. Budżet konkursów został ustalony na takim samym poziomie jak w poprzedniej edycji, czyli 180 mln zł w konkursie OPUS 8 i po 30 mln zł w konkursach PRELUDIUM 8 i SONATA 8. Rada NCN, w tej edycji konkursu OPUS, zdecydowała się zrezygnować z obowiązku wskazywania we wniosku głównych wykonawców projektu. W konkursie PRELUDIUM 8 podjęto decyzję o zmniejszeniu wysokości możliwych do uzyskania przez jednostkę realizującą projekt kosztów pośrednich z 30% do 20%. Zasady oceny dorobku kierownika projektu w konkursie SONATA 8 dostosowano do charakteru konkursu, mając na uwadze fazy rozwoju naukowego osób rozpoczynających karierę naukową. Zdecydowano również, że we wszystkich konkursach, ocena kosztorysu nie będzie uwzględniana w ocenie punktowej projektu, natomiast eksperci będą jedynie oceniać, czy planowane koszty projektu są uzasadnione. Uznanie kosztów za nieuzasadnione spowoduje odrzucenie wniosku.

W wyniku dyskusji przeprowadzonych na posiedzeniach komisji Rady K-1, K-2, K-3, na podstawie analizy zgłoszonych uwag i postulatów środowisk naukowych dotyczących modyfikacji paneli NCN, członkowie Rady zdecydowali się nie wprowadzać obecnie żadnych zmian w strukturze obowiązujących paneli, w ramach których są ogłaszane i przeprowadzane konkursy NCN. Dyskusja na ten temat będzie kontynuowana na kolejnych posiedzeniach, tym razem zaś postanowiono uzupełnić nazwę panelu NZ7 o sformułowanie Nauki o lekach. Obecne brzmienie nazwy panelu NZ7 to Nauki o lekach i zdrowie publiczne.

W dalszej części obrad członkowie Rady dyskutowali na temat wynagrodzeń w grantach NCN. Omówiono propozycje regulacji dotyczących zatrudniania osób zaangażowanych w realizację projektu na podstawie umów o pracę, planowania wynagrodzeń dla kierowników projektów oraz określania maksymalnych budżetów przewidzianych na dodatkowe wynagrodzenia. Uznano również za konieczne wprowadzenie wymogu przestrzegania przez kierowników projektu deklarowanego we wniosku zaangażowania czasowego w realizację wszystkich projektów finansowanych przez NCN.

Dyskutując nad zagadnieniami związanymi z upublicznianiem informacji o projektach badawczych finansowanych przez NCN, przyjęto do rozważenia możliwość publikowania na stronie internetowej Centrum przygotowanych przez laureatów streszczeń zawierających kluczowe informacje dotyczące założeń projektu, a po jego zakończeniu również informacji prezentujących rezultaty, wraz z wskazaniem odnośników do publikacji będących efektem  realizacji tych projektów.

W dalszej części obrad członkowie Rady przekazali swoje uwagi i komentarze do projektu Planu wdrożenia otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce, opracowanego przez Departament Innowacji i Rozwoju MNiSW. Rada wyraziła swoje zaniepokojenie co do planowanego sposobu i tempa wprowadzania zmian, w szczególności o charakterze legislacyjnym, dotyczącym bezpośrednio nowelizacji ustawy o Narodowym Centrum Nauki. Stanowisko Rady NCN w tej sprawie zostało przekazane do wiadomości MNiSW.

Rada ustaliła także wysokość środków finansowych w kwocie 500 tys. euro na realizację projektów badawczych w ramach programu Infect – ERA Coordination of European funding for infectious diseases research. Określono również zakres danych wymaganych we wnioskach o finansowanie lub dofinansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach konkursów międzynarodowych organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy z konsorcjami międzynarodowymi, ustalając zasadę, że wnioskodawcy ubiegający się o finansowanie lub dofinansowanie projektów badawczych w tego rodzaju konkursach składają do NCN wniosek wstępny, natomiast zakwalifikowani do finansowania wniosek uzupełniający.

Na zakończenie członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali stanowiska Zespołów Ekspertów w sprawie oceny raportów końcowych z realizacji projektów badawczych własnych, promotorskich i habilitacyjnych oraz raportów rocznych i końcowych z realizacji międzynarodowych projektów niewspółfinansowanych w grupie nauk o życiu, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN.