pt., 10/10/2014 - 08:00

9 października 2014 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki. Jednym z głównych punktów posiedzenia było ustalenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych grup dyscyplin w konkursach MAESTRO 6, HARMONIA 6 i SONATA BIS 4.

Decyzją Rady, na realizację projektów badawczych w tej edycji konkursów zostanie przekazanych łącznie 175 mln zł. Po przeanalizowaniu liczby wniosków i wysokości planowanych nakładów na realizację zgłoszonych do finansowania projektów, Rada zdecydowała się zwiększyć o 10 mln zł budżet konkursu SONATA BIS 4, z 60 mln zł do 70 mln zł, natomiast w konkursie MAESTRO 6 obniżyć go 10 mln zł (z planowanych 70 mln zł do 60 mln zł), jak również obniżyć o 5 mln zł budżet konkursu HARMONIA 6, przeznaczając na realizację projektów w tym konkursie 45 mln zł.  Członkowie Rady wybrali także Zespoły Ekspertów oraz ich przewodniczących, odpowiedzialnych za ocenę wniosków złożonych w konkursach MAESTRO 6, HARMONIA 6 oraz SONATA BIS 4. Pierwszy etap oceny wniosków w tej edycji konkursów odbędzie się w dniach 16-20 listopada 2014 r.

Biorąc pod uwagę postulaty środowisk naukowych w sprawie wprowadzenia zmian w  panelach NCN, w ramach których są ogłaszane i przeprowadzane konkursy NCN, po przedyskutowaniu zgłaszanych propozycji przez członków Komisji Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce, Rada zdecydowała się na zmodyfikowanie nazw niektórych paneli dziedzinowych w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz opisów pomocniczych określeń identyfikujących. Zmiany dotyczą opisów paneli HS2, HS4, HS5 i HS6. Pomocnicze określenia identyfikujące HS2_5 – HS2_7 zmieniono na bardziej ogólne, aby obejmowały szerszy zakres nauk. W panelu HS4 zmieniono nazwę deskryptora HS4_5 na Zasoby i rozwój zrównoważony, natomiast HS4_6 podzielono na dwa deskryptory: HS4_6 Rynki finansowe, finanse międzynarodowe, finanse publiczne oraz HS4_7 Bankowość, finanse przedsiębiorstw, rachunkowość. Nazwę panelu dziedzinowego HS5 zmieniono na Prawo i nauki o polityce, polityki publiczne, natomiast HS6_14 otrzymał brzmienie Struktura i dynamika społeczna, zmiana środowiska i społeczeństwa. Ustalono, że na kolejnym posiedzeniu Rady zostaną przedstawione propozycje zmiany opisów paneli w naukach ścisłych i technicznych, w oparciu o uwagi i zgłoszenia w tym zakresie.

W dalszej części obrad koordynatorzy dyscyplin przedstawili informację na temat przebiegu dotychczasowych edycji konkursów ETIUDA, FUGA, SYMFONIA. Analiza doświadczeń wynikających z przeprowadzenia tych konkursów oraz uwag ekspertów uczestniczących w pracach Zespołów Ekspertów będzie podstawą prac Rady przy określaniu warunków przeprowadzania kolejnych edycji tych konkursów, których ogłoszenie planowane jest na 15 grudnia 2014 r.

Członkowie Rady przedyskutowali po raz kolejny wytyczne w sprawie regulacji wysokości wynagrodzeń w projektach badawczych Narodowego Centrum Nauki.  Propozycja dotyczy zasad zatrudniania w grantach na podstawie umów o pracę i w ramach tzw. wynagrodzeń dodatkowych, w tym określenia maksymalnej wysokości budżetów przeznaczonych w grantach na ten cel. Omówiono również kwestie dotyczące deklarowanego zaangażowania danej osoby w projektach finansowanych ze środków NCN, w tym minimalnego zaangażowania kierownika w realizacji projektów w ramach poszczególnych konkursów NCN. Ustalono, że szczegółowe regulacje w tym zakresie będą obowiązywać począwszy od konkursów NCN, które będą ogłoszone w marcu 2015 r.

Rada ustaliła również, że na realizację projektów badawczych w ramach Joint Programming Initiative A Healthy Diet for Healthy Life (JPI HDHL) Joint Action (JA) zostanie przeznaczonych 500 tys. euro.

W związku ze zbliżającym się zakończeniem kadencji Dyrektora NCN, Rada podjęła decyzję o ogłoszeniu konkursu na stanowisko Dyrektora NCN. W tym celu została powołana komisja konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Narodowego Centrum Nauki, złożona z członków Rady oraz osób wskazanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powołano również komisję konkursową ds. przeprowadzenia konkursu na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin, określając jednocześnie regulamin konkursu oraz sposób dokumentowania wymagań dotyczących doświadczenia i kwalifikacji zawodowych kandydatów przystępujących do konkursu.

Na zakończenie członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali stanowiska Zespołów Ekspertów w sprawie oceny raportów końcowych z realizacji projektów badawczych własnych, promotorskich i habilitacyjnych oraz raportów końcowych międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych w naukach ścisłych i technicznych oraz naukach o życiu pochodzących z konkursów przekazanych przez MNISW do realizacji w NCN.

Bezpośrednio przed obradami plenarnymi miały miejsce posiedzenia Komisji Rady K-1, K-2, K-3.