śr., 19/11/2014 - 14:29

W dniach 12-13 listopada 2014 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki.

Podczas obrad członkowie Rady przyjęli informację kwartalną o zakresie wykonanych zadań NCN i wydatkowanych na ten cel środkach przedstawioną przez Dyrektora NCN prof. dr hab. Andrzeja Jajszczyka. Pozytywnie zaopiniowali również zmianę planu finansowego NCN na 2014 r.

W dalszej części spotkania przeprowadzono dyskusję nad zasadnością wprowadzenia zmian w wykazie paneli NCN w grupie nauk ścisłych i technicznych w ramach których ogłaszane są i przeprowadzane konkursy NCN. Po dokładnej analizie zgłoszonych propozycji w tym zakresie oraz po przedstawieniu opinii Komisji Nauk Ścisłych i Technicznych, Rada  zdecydowała się na wprowadzenie w panelu ST2 dodatkowego pomocniczego określenia identyfikującego o nazwie „Układy złożone”.

W kolejnych punktach obrad, Rada omówiła projekty uchwał w sprawie warunków przeprowadzania konkursów SYMFONIA 3, FUGA 4, ETIUDA 3, które zostaną ogłoszone 15 grudnia br. Biorąc pod uwagę wyniki dotychczasowych konkursów SYMFONIA oraz wnioski płynące z prac Zespołów Ekspertów, Rada uznała za konieczne wprowadzenie wymogu uzasadnienia przez wnioskodawcę spełniania przez projekt badawczy kryterium międzydziedzinowego charakteru projektu badawczego. Umożliwi to finansowanie takich projektów, które mają na celu znaczący postęp w więcej niż jednym obszarze, a nie jedynie wykorzystanie innych dziedzin dla postępu jednej z nich. Zaproponowano, aby w konkursie SYMFONIA, podobnie jak w MAESTRO, w ankiecie dorobku naukowego kierownika projektu, kierowników zespołów naukowych i partnerów, wprowadzić wymóg załączania linków do publikacji. Analizując warunki konkursu FUGA, członkowie Rady zapoznali się z uwagami koordynatorów dyscyplin i ekspertów biorących udział w ocenie wniosków w poprzednich edycjach tego konkursu. Przedyskutowano kwestie dotyczące warunku mobilności, jaki musi spełnić osoba ubiegająca się o staż podoktorski. Zwrócono uwagę, że opiekunem naukowym stażysty nie powinna być osoba, która była promotorem jego pracy doktorskiej. Aby skuteczniej ocenić jednostkę naukową będącą miejscem realizacji stażu podoktorskiego, zaproponowano zrezygnować z oceny kategorii jednostki naukowej na rzecz oceny tej jednostki lub zespołu naukowego pod kątem komplementarności prowadzonych badań z pracami wnioskodawcy. W konkursie ETIUDA zaproponowano, aby wnioskodawca przekazał informację o zagranicznym ośrodku naukowym w którym planuje staż, w tym na temat zakresu badań przewidzianych do realizacji podczas stażu i ich powiązania z badaniami prowadzonymi w ramach pracy doktorskiej.

W dalszej części obrad członkowie Rady mieli okazję zapoznać się z przyjętymi w Biurze Narodowego Centrum Nauki procedurami w zakresie przyjmowania wniosków do konkursów NCN, obsługi ekspertów zaangażowanych w proces ich oceny oraz realizacji projektów badawczych, staży podoktorskich i stypendiów doktorskich w oparciu o obowiązujące zapisy umów o ich realizację i finansowanie.

Na zakończenie członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali stanowiska Zespołów Ekspertów w sprawie oceny raportów końcowych z realizacji projektów badawczych własnych, promotorskich i habilitacyjnych w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce pochodzących z konkursów przekazanych przez MNISW do realizacji w NCN.

Posiedzenia Komisji K-1, K-2, K-3 oraz posiedzenie Komisji Odwoławczej Rady NCN odbyły się 12 listopada br.