pt., 13/03/2015 - 16:04

W dniach 11-12 marca 2015 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki. Posiedzenia Komisji Rady K-1, K-2, K-3, Komisji Odwoławczej oraz Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej miały miejsce 11 marca br., natomiast obrady plenarne Rady Centrum odbyły się 12 marca br.

Podczas spotkania, Rada określiła warunki przeprowadzania kolejnych edycji konkursów OPUS, PRELUDIUM i SONATA, które zostaną ogłoszone 16 marca 2015 r. Decyzją Rady, łączne nakłady finansowe na konkursy będą wynosić 260 mln zł, w tym 200 mln zł dla konkursu OPUS 9 oraz po 30 mln zł w konkursach PRELUDIUM 9 i SONATA 9. 

Kluczowym punktem obrad były zmiany w „Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich”. Od konkursów OPUS 9, PRELUDIUM 9 i SONATA 9 Rada wprowadziła istotne zmiany w konstruowaniu kosztorysów projektów badawczych.

Ustalono, że wysokość kosztów pośrednich może wynosić co najwyżej 20% kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania. Rada uzgodniła, że budżet wynagrodzeń przeznaczony dla członków zespołu naukowego może obejmować środki na wynagrodzenia etatowe, wynagrodzenia dodatkowe oraz wypłacanie stypendiów naukowych. Ze środków NCN w ramach projektów badawczych można finansować zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy kierownika projektu i osób na stanowiskach typu post-doc. Rada określiła maksymalne roczne stawki tych wynagrodzeń, które nie są uzależnione od stopnia/tytułu osoby zatrudnionej, a od rodzaju konkursów, w których są planowane. Ustalono, że wysokość środków na tego typu zatrudnienie dla kierownika projektu na każdy rok realizacji projektu nie może przekroczyć kwoty 120 tys. zł w konkursie OPUS i 85 tys. zł w konkursie SONATA. W przypadku osób na stanowiskach typu post-doc, Rada ustaliła, że wysokość środków na zatrudnienie takich osób nie może przekroczyć 85 tys. zł rocznie. W konkursie SONATA nie będzie możliwości zatrudniania osób na tym stanowisku, natomiast w konkursie OPUS będzie można utworzyć co najwyżej dwa stanowiska typu post-doc pod warunkiem, że zatrudnianie na tym stanowisku nie będzie krótsze niż 6 miesięcy, na łączny okres co najmniej 12 miesięcy. Kierownik projektu otrzyma również do dyspozycji budżet wynagrodzeń dodatkowych, z którego w sposób elastyczny, w zależności od realizowanych zadań projektowych, będzie mógł wypłacać wynagrodzenia dla członków zespołu naukowego. Wysokość tego budżetu uzależniona jest od liczby członków zespołu, z wyłączeniem osób zatrudnionych z puli wynagrodzeń etatowych ze środków jakiegokolwiek projektu finansowanego przez NCN oraz osób, które w czasie realizacji projektu będą pobierały stypendia. Rada określiła maksymalne stawki wynagrodzeń dodatkowych w konkursie PRELUDIUM, SONATA, OPUS.

Ustalono również zasady wypłacania stypendiów naukowych w projektach finansowanych przez NCN, dopuszczając możliwość ich pobierania jedynie w konkursie OPUS. Budżet na ten cel będzie wynosić co najwyżej 6 tys. zł na każdy miesiąc realizacji projektu.

Kolejną ważną zmianą wprowadzoną przez Radę w regulaminie konkursów, jest zniesienie karencji nakładanej na kierowników projektów najsłabszych wniosków spośród niezakwalifikowanych do drugiego etapu oceny. W konkursach OPUS 9, PRELUDIUM 9 i SONATA 9 mogą rywalizować wnioski składane po raz pierwszy oraz te projekty badawcze, które w poprzedniej edycji tych konkursów przeszły do drugiego etapu oceny merytorycznej, ale nie zostały zakwalifikowane do finansowania. 

Rada uzgodniła również, że kierownik projektu nie będzie mógł ubiegać się o finansowanie kolejnego grantu, jeżeli kieruje więcej niż dwoma projektami badawczymi finansowanymi przez NCN lub kieruje dwoma projektami, a inny wniosek, w którym występuje w roli  kierownika, jest już w trakcie oceny.

Dodatkowo Rada uzgodniła, że począwszy od ogłaszanych 16 marca konkursów, kierownik projektu będzie w konkursie OPUS zobligowany do załączenia w formie pliku pdf swoich trzech najważniejszych publikacji, a w konkursie SONATA jednej, najważniejszej publikacji z przedstawionego we wniosku dorobku naukowego. Jednocześnie we wszystkich konkursach przyjęto zasadę sporządzania przez wnioskodawców popularnonaukowego streszczenia projektów, które w przypadku zakwalifikowania do finansowania zostanie zamieszczane wraz z listą rankingową na stronie NCN.

W dalszej części posiedzenia Rada pozytywnie przyjęła roczne sprawozdanie finansowe NCN za rok 2014 i zatwierdziła sprawozdanie z realizacji zadań NCN w 2014 r. obejmujące informację o stopniu realizacji poszczególnych zadań Centrum wraz z ewaluacją realizowanych zadań oraz oceną ich wpływu na rozwój nauki. Rada zatwierdziła również plan działalności NCN w roku 2015.  

Członkowie Rady zostali poinformowani o zakończonych z sukcesem staraniach NCN o pozyskanie dofinansowania ze środków Komisji Europejskiej dla programu POLONEZ, w ramach którego będzie możliwość finansowania badań doświadczonych naukowców z zagranicy prowadzonych w polskich jednostkach naukowych.  W latach 2015-2017 zostaną uruchomione trzy konkursy w ramach tego programu.

Rada omówiła również zasady przyznawania Nagrody NCN 2015, w tym kryteria i tryb wyboru kandydatów oraz procedurę wyłaniania laureatów Nagrody. Uzgodniono, że w najbliższym czasie, uprawnieni do zgłaszania kandydatur do Nagrody, zostaną poinformowani o rozpoczęciu procedury przyjmowania rekomendacji.

Rada NCN zaakceptowała stanowiska Zespołów Ekspertów dotyczące raportów końcowych projektów własnych promotorskich i habilitacyjnych w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce i w naukach o życiu oraz raportów końcowych międzynarodowych projektów niewspółfinansowanych w naukach o życiu, pochodzących z konkursów przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do realizacji w Narodowym Centrum Nauki.

Podczas posiedzenia odbyło się spotkanie członków Rady NCN z prof. dr hab. inż. Andrzejem Jajszczykiem, w związku z zakończeniem przez niego czteroletniej kadencji na stanowisku Dyrektora NCN. Rada serdecznie podziękowała prof. A. Jajszczykowi za współpracę.