Zawieszenie ograniczeń w składaniu wniosków w konkursach OPUS, PRELUDIUM i SONATA


wtorek, 19 maja 2015

Informujemy, że w konkursach OPUS 9, PRELUDIUM 9 i SONATA 9 nie obowiązują ograniczenia nałożone paragrafem 38. poprzedniego regulaminu (Uchwała Rady NCN nr 71/2014) ani paragrafem 40. aktualnego regulaminu (Uchwała Rady NCN nr 26/2015). Oznacza to, że w konkursach OPUS 9, PRELUDIUM 9 i SONATA 9 (termin naboru do 16 czerwca 2015 r.) z wnioskami mogą występować osoby spełniające warunki konkursowe bez względu na nałożoną wcześniej karencję, jak również w ramach konkursów mogą być składane wnioski, które nie zostały zakwalifikowane do II etapu oceny merytorycznej w poprzedniej edycji tych konkursów.


Dokumenty wyłączające oba typy ograniczeń w konkursach oraz treść zapisów:

Wyłączony zapis:

38. W konkursach OPUS,  PRELUDIUM, SONATA Zespół Ekspertów wskazuje co najmniej 20% projektów spośród wniosków niezakwalifikowanych do II etapu oceny, których kierownicy nie mogą ubiegać się o finansowanie projektów badawczych w kolejnej edycji tego konkursu (karencja). Zespół Ekspertów może odstąpić od nakładania karencji w konkursie, w którym liczba rozpatrywanych wniosków była niewielka a ich poziom merytoryczny wysoki. Zespół Ekspertów przedkłada uzasadnienie swojego stanowiska w tej sprawie wraz z kwalifikacyjną listą rankingową.

  • Uchwała Rady NCN nr 52/2015 zawieszająca stosowanie §40 regulaminu konkursów OPUS 9, PRELUDIUM 9 i SONATA 9.

Zawieszone stosowanie zapisu:

40. W konkursach PRELUDIUM, SONATA, OPUS do oceny merytorycznej nie dopuszcza się wniosków złożonych w poprzedniej edycji tych konkursów chyba, że wniosek został w niej zakwalifikowany do II etapu oceny merytorycznej.