czw., 21/05/2015 - 13:21

13 maja 2015 r., przy okazji organizowanych w Szczecinie Dni Narodowego Centrum Nauki, członkowie Rady spotkali się po raz kolejny. Obrady odbyły się dzięki gościnności Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz wojewódzkich i miasta Szczecina: Wojewoda Zachodniopomorski Marek Tałasiewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Prezydent Miasta Szczecina Piotr Krzystek oraz rektorzy i prorektorzy uczelni zachodniopomorskich, a także przedstawiciele naukowych instytucji regionu. Podczas spotkania przewodniczący Rady NCN prof. Michał Karoński, w imieniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wręczył prof. dr hab. Ewie Łokas nominację na członka Rady. Profesor Ewa Łokas pracuje w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk i reprezentuje nauki ścisłe i techniczne.

W pierwszej części spotkania gospodarze przedstawili zebranym potencjał środowiska naukowego województwa zachodniopomorskiego i informacje o realizowanych projektach badawczych. Po prezentacji odbyła się dyskusja dotycząca aktywności naukowej regionu, integracji środowiska w korzystaniu z istniejących instrumentów finansowego wsparcia badań oraz możliwości wykorzystania środków europejskich funduszy strukturalnych pochodzących z nowej perspektywy 2014-2020. Uczestniczący w posiedzeniu mieli okazję do wymiany doświadczeń i przedstawienia opinii na temat finansowania nauki w Polsce. Prof. Michał Karoński, przewodniczący Rady, przedstawiając działalność NCN zwrócił uwagę na budżet Centrum, którego wysokość uniemożliwia finansowanie badań podstawowych na odpowiednim poziomie. W swoim wystąpieniu zaapelował do środowiska naukowego o podejmowanie działań, które wpłyną na decyzje polityczne w tym zakresie. Rozmawiając o dystrybucji środków europejskich podkreślił, że szansa, jaką stwarzają fundusze europejskie, powinna być wykorzystana w celu wspierania rozwoju kadry naukowej.

W dalszej części spotkania, członkowie Rady przedyskutowali założenia nowego konkursu POLONEZ na realizację badań naukowych prowadzonych przez naukowców z zagranicy w polskich jednostkach naukowych, który będzie współfinansowany z programu ramowego Horyzont 2020 Marie Skłodowska-Curie Actions COFUND. Rozmawiano o warunkach, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o finansowanie badań w ramach konkursu oraz wymogach, jakie powinna spełnić jednostka będąca miejscem realizacji badań naukowych wnioskodawcy. W związku z tym, że wynagrodzenia na zatrudnienie laureata konkursu ustalane będą zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, członkowie Rady dyskutowali nad wysokością budżetu przewidzianego na prowadzenie badań, możliwością wynagradzania członków zespołu badawczego oraz możliwością zakupu aparatury naukowo-badawczej w ramach grantu. Omówiono również procedurę i terminy składania wniosków oraz propozycję kryteriów ich oceny. Szczegółowe warunki pierwszej edycji tego konkursu zostaną określone przez Radę podczas kolejnego posiedzenia.

W wyniku dyskusji nad przyjętymi przez Radę zmianami w zakresie ograniczeń  z występowaniem z wnioskami w konkursach NCN, mając na uwadze sygnały płynące ze środowiska naukowego, członkowie Rady zdecydowali, że w konkursach OPUS 9, PRELUDIUM 9 i SONATA 9 ogłoszonych 16 marca 2015 r. nie będzie miał zastosowania § 40 Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich, przyjętego uchwałą Rady NCN nr 26/2015 z dnia 12 marca 2015 r. W konsekwencji tego, do konkursów OPUS 9, PRELUDIUM 9 i SONATA 9 mogą być zgłaszane również te wnioski, które w poprzedniej edycji tych konkursów (OPUS 8, PRELUDIUM 8, SONATA 8) zostały odrzucone z przyczyn formalnych lub nie zostały zakwalifikowane do II etapu oceny merytorycznej.

Odnosząc się do uwag w sprawie nowych zasad ustalania wynagrodzeń w projektach badawczych NCN, członkowie Rady przypomnieli, że podejmując decyzje o wynagrodzeniach dodatkowych dla kierowników projektów w konkursach OPUS,  PRELUDIUM i SONATA brali pod uwagę średnią wysokość tych wynagrodzeń w dotychczasowych konkursach. W ostatniej edycji konkursu OPUS średnia miesięcznych wynagrodzeń kierowników wynosiła 1500 zł, w tym ok. 1200 zł w HS, 1300 zł w NZ i 1900 zł w ST. W ostatniej edycji konkursu SONATA średnia miesięcznych wynagrodzeń kierowników wynosiła 1900 zł, w tym ok. 1500 zł w HS, 1700 zł w NZ i 2400 zł w ST. W ostatniej edycji konkursu PRELUDIUM średnia miesięcznych wynagrodzeń kierowników wynosiła 1000 zł/m-c, w tym ok.1000 zł w HS, 800 zł w NZ i 1100 zł w ST.

Oznacza to, że wynagrodzenie dodatkowe kierownika projektu w nowych edycjach konkursu OPUS znacznie wzrośnie: ze średnio 1500 zł do 2500 zł, a w konkursie PRELUDIUM pozostanie na tym samym poziomie. Wiąże się to z faktem, że granty w konkursie OPUS mają głównie charakter zespołowy, wymagający znacznego zaangażowania kierownika projektu, podczas gdy granty PRELUDIUM mają charakter indywidualny.

Obniżenie średnich wynagrodzeń dodatkowych w konkursie SONATA z 1900 zł do 1500 zł wiąże się ze zmianą charakteru tego konkursu: preferowane w nim będą wnioski zakładające budowanie warsztatu naukowego indywidualnego badacza. Równocześnie Rada stworzyła szerokie możliwości zatrudnienia etatowego w konkursie SONATA dla najlepszych młodych doktorów, których z braku środków nie mogły zatrudnić uczelnie czy instytuty badawcze. Ustalono wysoki poziom wynagrodzenia dla laureatów konkursu SONATA 9 wynoszący do 85 tysięcy złotych rocznie, co oznacza, że ich miesięczne wynagrodzenie będzie kształtowało się przez okres trzech lat na poziomie 4,5–5 tys. zł netto.

Na zakończenie, Rada przyjęła stanowiska Zespołów Ekspertów w sprawie oceny raportów końcowych z projektów badawczych własnych, promotorskich i habilitacyjnych oraz raportów końcowych z międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do realizacji w Narodowym Centrum Nauki.

Data ostatniej aktualizacji: 25 maja 2015 r.