pt., 12/06/2015 - 16:44

11 czerwca 2015 r. odbyło się kolejne posiedzenie plenarne Rady NCN. W pierwszej części spotkania w obradach uczestniczyli przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – prof. dr hab. Anna Rogut, przewodnicząca Rady NCBR oraz prof. dr hab. Antoni Morawski, członek tejże Rady.

W krótkim wystąpieniu prof. Rogut przedstawiła informację na temat aktualnie realizowanych przez agencję programów krajowych, służących wzmocnieniu współpracy między polskim biznesem i przyczyniających się do komercjalizacji efektów badań naukowych. Przekazano również informację na temat planowanego zaangażowania NCBR, jako instytucji pośredniczącej, w dystrybucji środków finansowych pochodzących z funduszy strukturalnych programu ramowego UE „Horyzont 2020”. Poinformowano o realizacji przez NCBR licznych wspólnych przedsięwzięć z partnerami publicznymi, których celem jest wsparcie prac badawczo-rozwojowych. W przeprowadzonej dyskusji członkowie Rady NCN wyrazili otwartość na współpracę w finansowaniu działań w obszarze badań w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) oraz Programu Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER). Nawiązując do dotychczasowej współpracy NCN i NCBR, którego wynikiem był wspólny konkurs TANGO na wdrożenie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w trakcie realizacji badań podstawowych, przedstawiciele Rady NCBR oraz członkowie Rady NCN wyrazili potrzebę kontynuowania tego przedsięwzięcia. Ustalono, że w najbliższym czasie odbędą się spotkania celem omówienia oczekiwań stron i warunków dalszej współpracy tak, aby umożliwić ogłoszenie drugiej edycji konkursu TANGO jeszcze w grudniu tego roku.

W dalszej części posiedzenia członkowie Rady przyjęli warunki przeprowadzenia kolejnych edycji konkursów MAESTRO, SONATA BIS, HARMONIA. Rada ustaliła nakłady finansowe tych konkursów, przyznając 60 mln zł na finansowanie projektów badawczych w konkursie MAESTRO 7, 70 mln zł w konkursie SONATA BIS 5 oraz kwotę w wysokości 50 mln zł na finansowanie projektów realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej w konkursie HARMONIA 7. Przy określaniu warunków przeprowadzania konkursów, przyjmując w regulaminie nowe zasady określania kosztów w projektach badawczych, Rada zdecydowała się na zniesienie w konkursach MAESTRO i SONATA BIS obowiązujących dotychczas limitów finansowania projektów. Decyzją Rady w konkursie HARMONIA wysokość finansowania na cały okres realizacji projektu może wynosić co najwyżej 500 tys. zł dla projektów rocznych, 1 mln zł dla projektów dwuletnich oraz 1,5 mln zł dla projektów trwających trzy lata. Rada podtrzymała warunek o niefinansowaniu w konkursie HARMONIA zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowo-badawczej.

Odnosząc się do kosztów wynagrodzeń ustalono, że kierownik projektu może zaplanować w projekcie badawczym wynagrodzenie etatowe na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w wysokości 150 tys. zł rocznie w konkursie MAESTRO i 140 tys. zł rocznie w konkursie SONATA BIS. Kierownik projektu może otrzymać takie wynagrodzenie pod warunkiem, że na dzień zakończenia naboru wniosków w konkursie nie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub mianowania w podmiocie prowadzącym działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą lub jest zatrudniony jako pracownik naukowy, naukowo-dydaktyczny lub badawczo-techniczny na podstawie umowy o pracę z terminem zakończenia tej umowy upływającej nie później niż 18 miesięcy od dnia zakończenia naboru wniosków w konkursie. Jednocześnie w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie może pobierać wynagrodzenia w żadnej formie z projektów finansowanych przez NCN, a także innego wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę u jakiegokolwiek pracodawcy  jak również świadczeń emerytalnych z systemu ubezpieczeń społecznych.

W konkursach MAESTRO i SONATA BIS możliwe jest tworzenie nowych pełnoetatowych miejsc pracy na stanowiskach typu post-doc na łączny okres co najmniej 36 miesięcy, przy czym okres zatrudnienia wszystkich osób na tych stanowiskach nie może przekroczyć dwukrotności zaplanowanego czasu trwania projektu. Wysokość środków na zatrudnienie jednej osoby na tego typu stanowisku może wynieść co najwyżej 85 tys. zł rocznie. W konkursie MAESTRO utrzymano wymóg stworzenia stanowiska post-doc dla przynajmniej jednej osoby ze stopniem naukowym doktora.

Rada określiła również wysokość wynagrodzeń dodatkowych w konkursach MAESTRO, SONATA BIS i HARMONIA. W konkursie MAESTRO w przypadku, gdy kierownik projektu nie planuje swojego zatrudnienia z grantu NCN, budżet wynagrodzeń dla wszystkich wykonawców łącznie na każdy miesiąc realizacji projektu może wynosić co najwyżej 5 tys. zł dla jednej osoby, 6 tys. zł dla dwóch, 7 tys. zł dla trzech, 8 tys. zł dla czterech i 9 tys. zł dla pięciu i więcej osób, przy czym w każdym z tych wariantów kierownik może zaplanować dla siebie co najwyżej 5 tys. zł/m-c. Natomiast w przypadku, gdy kierownik projektu planuje pełnoetatowe zatrudnienie z grantu, budżet wynagrodzeń dodatkowych dla wszystkich wykonawców na każdy miesiąc realizacji projektu może wynieść co najwyżej 1 tys. zł dla jednej osoby, 2 tys. zł dla dwóch, 3 tys. zł dla trzech i 4 tys. zł dla czterech lub więcej osób.

W konkursie SONATA BIS w przypadku, gdy kierownik projektu nie planuje swojego zatrudnienia z grantu NCN, budżet wynagrodzeń dodatkowych dla wszystkich wykonawców łącznie na każdy miesiąc realizacji projektu może wynosić co najwyżej 4 tys. zł dla jednej osoby, 5 tys. zł dla dwóch, 6 tys. zł dla trzech i 7 tys. zł dla czterech i więcej osób, z możliwością zaplanowania wynagrodzenia dla kierownika projektu w wysokości co najwyżej 4 tys. zł/m-c. W przypadku, gdy kierownik projektu planuje pełnoetatowe zatrudnienie, wysokość tego budżetu dla wszystkich wykonawców na każdy miesiąc realizacji projektu,  może wynieść co najwyżej 1 tys. zł dla jednej osoby, 2 tys. zł dla dwóch, 3 tys. zł dla trzech i 4 tys. zł dla czterech lub więcej osób.

Decyzją Rady NCN w konkursie HARMONIA nie ma możliwości otrzymania wynagrodzeń etatowych ani tworzenia stanowisk typu post-doc. Do dyspozycji kierownika projektu jest budżet wynagrodzeń dodatkowych do przeznaczenia dla wszystkich wykonawców w wysokości do 4 tys. zł miesięcznie.

W konkursie MAESTRO i SONATA BIS możliwe jest zaangażowanie do realizacji projektów studentów oraz doktorantów i wypłacanie stypendiów naukowych przy założeniu, że wysokość budżetu przeznaczonego na ten cel może wynosić co najwyżej 9 tys. zł w konkursie MAESTRO i 6 tys. w konkursie SONATA BIS na każdy miesiąc realizacji projektu.

Rada określiła również warunki i regulamin przeprowadzania pierwszej edycji konkursu POLONEZ na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy nazwane stażami badawczymi. Konkurs będzie współfinansowany z programu Horyzont 2020 w ramach Maria Skłodowska-Curie Actions (COFUND 2014) i skierowany jest do osób posiadających stopień naukowy doktora bądź cztery lata doświadczenia badawczego. Adresatem konkursu są osoby, które w okresie trzech ostatnich lat nie mieszkały, nie pracowały ani nie studiowały w Polsce dłużej niż 12 miesięcy, jak również nie kierowały żadnym projektem badawczym finansowanym przez NCN. W ramach konkursu można otrzymać środki na zatrudnienie w wysokości 31,5 tys. euro w przypadku staży rocznych bądź 63 tys. euro w przypadku staży trwających dwa lata oraz środki na pokrycie kosztów związanych z okresową zmianą miejsca zamieszkania, jak również środki w ramach tzw. dodatku rodzinnego. Na badania naukowe realizowane podczas stażu badawczego można otrzymać kwotę w wysokości nieprzekraczającej 80 tys. zł (dla staży rocznych) i 192 tys. zł (dla staży dwuletnich) w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz kwoty 112 tys. zł (dla staży rocznych) i 320 tys. zł (dla staży dwuletnich) w naukach ścisłych i technicznych oraz w naukach o życiu. Ogłoszenie konkursu POLONEZ planowane jest we wrześniu 2015 r.

Podczas posiedzenia Rada wybrała Zespoły Ekspertów do spraw rozliczania projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora i stypendiów doktorskich NCN oraz projektów badawczych przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN. Uzupełniono również skład Zespołu Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych złożonych w konkursie BEETHOVEN.

Członkowie Rady wybrali prof. dr hab. Michała Malinowskiego na członka Komisji Odwoławczej Rady NCN, w związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie NCN prof. dr hab. Elżbiety Frąckowiak. Uzupełniono również skład komisji do przeprowadzenia konkursów na stanowiska koordynatorów dyscyplin. Decyzją Rady, w najbliższych dniach zostanie ogłoszony konkurs na koordynatora dyscyplin w naukach ścisłych i technicznych oraz koordynatora dyscyplin w naukach o życiu.

Na zakończenie Rada przyjęła stanowiska Zespołów Ekspertów w sprawie oceny raportów końcowych z projektów badawczych własnych, promotorskich i habilitacyjnych oraz raportów rocznych z międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN.

Posiedzenia Komisji Rady K-1, K-2, K-3 oraz posiedzenia Komisji Odwoławcze Rady NCN i Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej odbyły się 10 czerwca br.