wt., 08/12/2015 - 15:20

Numer rachunku bankowego właściwy do zwrotu odsetek bankowych narosłych od środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki.

W nawiązaniu do pisma z dnia 05.11.2015 r. o numerze ZRP.070.32.2015.JM dotyczącego zmiany  sposobu zwrotu odsetek bankowych narosłych od środków przekazanych przez Centrum dla projektów kończących się od 1 stycznia 2016 r. informujemy, iż środki te należy przekazywać na następujący numer rachunku bankowego Centrum:

88 1130 1150 0012 1243 1420 0004

W tytule przelewu należy zamieścić informację: „odsetki bankowe”.