pt., 18/12/2015 - 10:12

W dniach 9-10 grudnia 2015 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki. Kluczowym punktem obrad plenarnych było określenie warunków przeprowadzania kolejnej edycji konkursów NCN, które zostały ogłoszone 15 grudnia 2015 r.

Członkowie Rady zdecydowali się przeznaczyć 30 mln zł na realizację projektów badawczych w konkursie SYMFONIA 4, 25 mln zł na finansowanie staży podoktorskich w konkursie FUGA 5 i 10 mln zł na finansowanie stypendiów doktorskich przyznawanych w ramach konkursu ETIUDA 4. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, 15 grudnia 2015 r. został ogłoszony również konkurs TANGO 2 jako wspólne przedsięwzięcie NCN i NCBiR wspierające praktyczne wykorzystanie wyników badań podstawowych.

Decyzją Rady, w konkursie SYMFONIA 4 zrezygnowano z możliwości negocjacji kosztorysu projektu badawczego. Od tej edycji konkursu kosztorys nie będzie podlegać zmianom, a Zespół Ekspertów oceni, czy planowane koszty w stosunku do przedmiotu i zakresu badań są uzasadnione. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami podwyższono do 30% wysokość kosztów pośrednich możliwych do uzyskania w ramach realizacji projektu badawczego. Uzgodniono również, że w konkursie SYMFONIA 4 można przewidzieć wynagrodzenia etatowe na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w wysokości nieprzekraczającej 140 tys. zł rocznie dla kierownika projektu i 120 tys. zł rocznie dla kierownika zespołu naukowego, pod warunkiem, że kierownicy spełnią odpowiednie wymagania określone w regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN. W konkursie tym możliwe będzie również utworzenie przynajmniej dwóch nowych stanowisk typu post-doc, przy założeniu, że łączny okres zatrudnienia wszystkich osób na tych stanowiskach nie może być krótszy niż dwukrotność zaplanowanego czasu trwania projektu. Do dyspozycji kierownika projektu, tak jak w innych konkursach, zostanie przeznaczony budżet wynagrodzeń dodatkowych. Wysokość tego budżetu uzależniona jest od liczby wykonawców projektu oraz od tego, czy projekt realizowany będzie w grupie kierownika projektu czy kierownika zespołu naukowego.
W grupie kierownika projektu na każdy miesiąc realizacji projektu budżet ten może wynosić dla wszystkich wykonawców łącznie od 4 tys. zł do 8 tys. zł, w tym dla kierownika projektu może być przeznaczonych do 4 tys. zł, o ile nie planuje on swojego zatrudnienia z puli wynagrodzeń etatowych. Natomiast w przypadku, gdy kierownik projektu planuje zatrudnienie etatowe ze środków projektu, budżet wynagrodzeń dodatkowych wynieść może na każdy miesiąc realizacji projektu od 1 tys. zł do 4 tys. zł. W przypadku kierownika zespołu naukowego, kiedy nie planuje on swojego zatrudnienia z puli wynagrodzeń etatowych, ma do dyspozycji budżet dla wszystkich wykonawców łącznie w wysokości od 2,5 tys. zł do 6,5 tys. zł na każdy miesiąc realizacji projektu, z czego co najwyżej 2,5 tys. zł może przeznaczyć na wynagrodzenie dla siebie. Natomiast w przypadku, gdy kierownik zespołu naukowego planuje swoje zatrudnienie ze środków projektu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, budżet wynagrodzeń dodatkowych dla całego zespołu może wynieść od 1 do 4 tys. zł na każdy miesiąc realizacji projektu. Do realizacji projektów finansowanych w konkursie SYMFONIA 4 można przewidzieć zaangażowanie przynajmniej czterech doktorantów na łączny okres nie krótszy niż czterokrotność zaplanowanego czasu trwania projektu. Decyzją Rady, całkowity budżet stypendiów naukowych finansowanych w konkursie SYMFONIA 4 może wynieść co najwyżej 18 tys. zł miesięcznie.

Dyskutując nad warunkami piątej edycji konkursu FUGA, członkowie Rady rozszerzyli możliwość składania wniosków w tym konkursie przez kierowników projektów już finansowanych przez NCN lub ubiegających się o finansowanie. Kierownik projektu finansowanego przez NCN będzie mógł wystąpić o staż podoktorski w konkursie FUGA pod warunkiem, że kierowany przez niego projekt badawczy zakończy się co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem stażu. O staż podoktorski może wystąpić osoba, która jest wskazana jako kierownik projektu we wniosku o finansowanie projektu badawczego złożonym w innym konkursie ogłoszonym przez NCN pod warunkiem, że znane są wyniki tego konkursu i wniosek w którym ta osoba występuje w roli kierownika projektu nie został skierowany do finansowania. Dodatkowo, od tej edycji konkursu, zgodnie z nowelizacją ustawy o NCN, z wnioskiem o finansowanie stażu podoktorskiego mogą występować osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, i tak jak w poprzedniej edycji konkursu tego typu, również osoby, którym zostanie nadany stopień naukowy doktora do 30 czerwca 2016 r. Określając warunki przeprowadzenia konkursu ETIUDA 4, członkowie Rady utrzymali zasadę, w myśl której o stypendia doktorskie mogą ubiegać się osoby mające już wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej lub które będą miały wszczęty przewód doktorski do 30 czerwca 2016 r. Rada dostosowała także wysokości wskaźników korekcyjnych dla danego kraju do wysokości wskaźników wskazanych w programie Marie Skłodowska-Curie realizowanym w ramach Horyzontu 2020, zgodnie z którymi będą wyliczane środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym będącym miejscem realizacji stażu w ramach stypendium doktorskiego ETIUDA. Dodatkowo, ubiegający się o stypendium doktorskie będzie zobowiązany przedstawić dokument potwierdzający zgodę zagranicznego opiekuna naukowego na staż, będący warunkiem koniecznym realizacji stypendium doktorskiego. Od tej edycji konkursu ETIUDA i FUGA, wzorem pozostałych konkursów NCN, wnioskodawca będzie zobowiązany do umieszczenia we wniosku popularnonaukowego opisu badań planowanego podczas stażu podoktorskiego bądź popularnonaukowego opisu prowadzonych badań w ramach rozprawy doktorskiej. Opisy te, w przypadku zakwalifikowania wniosku do finansowania zostaną zamieszczone na stronie NCN wraz z informacją o wynikach konkursu.

W związku ze zmianą ustawy o zasadach finansowania nauki, Rada zmieniła z 2 mln zł na 3 mln zł wysokość całkowitej wartości projektów, po przekroczeniu której będą one podlegały obowiązkowi przeprowadzania audytu zewnętrznego. Zasady takie będą obowiązywać projekty badawcze finansowane w konkursach ogłoszonych 15 grudnia 2015 r. Członkowie Rady określili również, że na sfinansowanie projektów badawczych realizowanych przez polskie zespoły naukowe finansowane w ramach konsorcjum ERA-CAPS (ERA-Net for Coordinating Action in Plant Science) zostanie przeznaczonych 500 tys. euro, zaś na projekty badawcze realizowane przez polskie zespoły naukowe w konkursie DIAL w ramach konsorcjum NORFACE – 919 125 euro.

W dalszej części spotkania członkowie Rady na podstawie przedstawionego sprawozdania z przebiegu konkursów na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin NCN wybrali dr Weronikę Bieniasz na Koordynatora Dyscyplin Nauk Ścisłych i Technicznych, dr Magdalenę Łopuszańską-Rusek na Koordynatora Dyscyplin Nauk o Życiu oraz dr Kingę Sekerdej na Koordynatora Dyscyplin Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce.

Na zakończenie Rada poparła stanowiska Zespołów Ekspertów dotyczące oceny raportów końcowych z projektów badawczych własnych, promotorskich i habilitacyjnych oraz raportów końcowych z międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych, pochodzących z konkursów przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do realizacji w Narodowym Centrum Nauki.

Posiedzenia Komisji Rady K-1, K-2, K-3, posiedzenie Komisji Odwoławczej Rady NCN oraz Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej odbyły się 9 grudnia 2015 r.