pon., 18/07/2016 - 09:23

W dniach 6-7 lipca 2016 r. członkowie Rady NCN spotkali się po raz kolejny. W pierwszym dniu obrad miało miejsce posiedzenie Komisji Odwoławczej Rady NCN oraz posiedzenia Komisji Rady K-1, K-2, K-3. Tego samego dnia, członkowie Komisji ds. przeprowadzania konkursu na Koordynatorów Dyscyplin NCN odbyli rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce. W obradach plenarnych Rady Centrum dnia następnego, udział wzięli zaproszeni goście - prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki Przewodniczący Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH) oraz dr Wiesław Studencki Koordynator w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE.

Posiedzenie plenarne Rady rozpoczęło się wystąpieniem prof. dr hab. Włodzimierza Boleckiego Przewodniczącego Rady NPRH, który przedstawił główne założenia nowej formuły Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Poinformował, że zmiany wprowadzone w funkcjonowaniu programu mają za zadanie jego dopasowanie do istniejącego w Polsce systemu grantowego. Prof. Bolecki przekazał, że w nowej formule NPRH znalazły się dwa moduły: Dziedzictwo narodowe oraz Uniwersalia jak również możliwość realizacji tzw. konkursów na projekty zamawiane. Pierwszy z modułów umożliwi finansowanie długoterminowych projektów badawczych o szczególnym znaczeniu dla polskiej humanistyki, które dotychczas nie mieściły się w zakresie finansowania oferowanego przez NCN i NCBiR. Drugi moduł będzie przeznaczony na wsparcie działalności translatorskiej oraz wydawniczej.  Poinformowano, że wprowadzone zmiany dotyczą również przebiegu procesu oceny wniosków, w który będą zaangażowane specjalistyczne zespoły złożone z naukowców reprezentujących określone dziedziny nauki. Na zakończenie dyskusji, wyrażono potrzebę współpracy na rzecz stworzenia spójnej oferty finansowania badań z zakresu nauk humanistycznych.

W dalszej części spotkania, członkowie Rady przyjęli warunki oraz regulamin konkursu BEETHOVEN 2 na realizację polsko-niemieckich projektów badawczych. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, w drugiej edycji tego konkursu finansowaniem objęte zostaną projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych nauk ścisłych i technicznych. Konkurs BEETHOVEN 2 organizowany jest wspólnie z Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), a jego ogłoszenie zaplanowano na 15 września 2016 r.

Rada przyjęła również warunki i regulamin konkursu UWERTURA 1 na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC. Będzie to pierwszy konkurs tego typu realizowany przez NCN w porozumieniu z Europejską Radą ds. Badań Naukowych (ERC). Konkurs ma na celu wsparcie uczonych z polskich jednostek naukowych w skutecznym występowaniu o granty ERC na realizację prowadzonych badań. Udział w konkursie otwiera możliwość sfinansowania stażu w zagranicznym ośrodku, w wybranym zespole naukowym realizującym grant ERC i jest dedykowany osobom posiadającym co najmniej stopień naukowy doktora, którzy w swym dorobku posiadają granty NCN. Zasadniczym założeniem UWERTURY jest obowiązek złożenia przez osobę, która będzie realizowała staż w ramach tego konkursu, wniosku o grant ERC zaplanowany do realizacji w polskiej jednostce naukowej. Konkurs ogłoszony będzie 15 grudnia 2016 r., natomiast od września br. ERC planuje akcję promocyjną programu Fellowship to visit ERC grantee, w której zespoły naukowe realizujące granty ERC zachęcane będą do przyjmowania stażystów, pochodzących z krajów które przystąpią do programu.

W dalszej części posiedzenia, członkowie Rady wybrali Zespoły Ekspertów i ich przewodniczących do oceny wniosków złożonych w konkursach: OPUS 11, PRELUDIUM 11, SONATA 11 i POLONEZ 2, ogłoszonych 15 marca 2016 r. W ocenę wniosków w jedenastej edycji konkursów OPUS, PRELUDIUM, SONATA, decyzją Rady NCN, zaangażowanych będzie łącznie 35 Zespołów Ekspertów. Wnioski w konkursie  POLONEZ 2, wzorem poprzedniej edycji, będą oceniane przez międzynarodowe Zespoły Ekspertów. Do pełnienia funkcji przewodniczących tych zespołów zostali wyznaczeni: prof. S. Ryder z National University of Ireland Galway w Irlandii (w HS), prof. M. Henini z University of Nottingham w Wielkiej Brytanii (w ST) oraz prof. M. Miączyńska z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (w NZ). Pierwsze zespoły rozpoczną pracę już z końcem sierpnia br. Członkowie Rady ustalili również wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w tych konkursach. Decyzją Rady, o 80 mln zł zwiększono budżet konkursu OPUS 11, przeznaczając na konkurs łącznie 280 mln zł, w tym: 42 mln zł dla HS, 112 mln zł dla ST i 126 mln zł dla NZ. Mając na uwadze strukturę wniosków złożonych w konkursie SONATA 11, zdecydowano, że budżet tego konkursu będzie zwiększony o 20 mln zł. W wyniku tej decyzji, na realizację projektów badawczych w konkursie SONATA 11 zostanie przeznaczonych łącznie 70 mln zł, z czego 10,5 mln zł w HS, 26,6 mln zł w ST i 32,9 mln zł w NZ.  Nakłady finansowe konkursu PRELUDIUM 11 pozostaną bez zmian, w ramach 30 mln zł przeznaczonych na ten konkurs, decyzją Rady 6,6 mln zł trafi do HS, 10,8 mln zł do ST i 12,6 mln zł do NZ.  W przypadku konkursu POLONEZ 2, członkowie Rady zdecydowali, że z 20 mln zł przeznaczonych na realizację projektów badawczych przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy 4 mln zł zostaną przeznaczone dla HS, 11 mln zł dla ST i 5 mln zł dla NZ.

Na zakończenia spotkania, członkowie Rady, po przyjęciu sprawozdania z przebiegu konkursu na Koordynatora Dyscyplin, wybrali dr Małgorzatę Jacobs-Kozyrę na stanowisko koordynatora dyscyplin nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Oceniono również raporty końcowe z realizacji projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów ogłaszanych przez Centrum, a także przyjęto stanowiska Zespołów Ekspertów dotyczące oceny raportów końcowych z wykonania projektów badawczych pochodzących z konkursów przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do realizacji w Narodowym Centrum Nauki.