wt., 16/08/2016 - 10:08

Przypominamy, jakie konsekwencje niesie za sobą nieposiadanie zgody właściwiej komisji etycznej na przeprowadzanie doświadczeń naukowych na zwierzętach. W obowiązującej do 2015 r. ustawie nieposiadanie takiej zgody było traktowane jako wykroczenie, natomiast zgodnie z ustawą z dnia 26 lutego 2015 r. jest to przestępstwo.

Zgodnie z treścią art. 66 ustawy z dnia 26 lutego 2015 r. O ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 266):
1. Kto w związku z prowadzoną działalnością w zakresie wykorzystywania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych:

1) naraża zwierzęta na niepotrzebny ból, cierpienie, dystres lub trwałe uszkodzenie organizmu,

2) wykorzystuje zwierzęta w procedurach objętych doświadczeniem bez uzyskania zgody na ich wykorzystanie podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. Kto w przypadkach, o których mowa w ust. 1, powoduje śmierć zwierzęcia podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na ustawowe uregulowania terminów obowiązywania przedmiotowej ustawy. Zgodnie z treścią art. 78 ust. 1 w/w ustawy:

1. Doświadczenia, na których przeprowadzenie została wyrażona zgoda przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przeprowadza się na podstawie dotychczasowych przepisów, nie dłużej jednak niż do dnia 1 stycznia 2018 r.

Natomiast zgodnie z art. 79 w/w ustawy:

1. Do postępowań w sprawie wydania zgody na przeprowadzenie doświadczenia, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Doświadczenia, na których przeprowadzenie została wyrażona zgoda w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się na podstawie dotychczasowych przepisów, nie dłużej jednak niż do dnia 1 stycznia 2018 r.

Zgodnie z treścią art. 84 przedmiotowa ustawa weszła w życie po upływie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia, czyli w dniu 27 maja 2015 r.

Ściganie wyżej wskazanych przestępstw następuje z urzędu, a zgodnie z art. 304 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555): Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że w razie stwierdzenia popełnienia czynu z art. 66 ust. 1 ustawy O ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych Centrum jest zobowiązane powiadomić o tym właściwe organy ścigania.