czw., 20/10/2016 - 15:37

W dniach 12-13 października Rada NCN spotkała się po raz kolejny. Pierwszego dnia obrad odbyły się posiedzenia: Komisji Odwoławczej Rady NCN, Komisji Rady ds. Współpracy Międzynarodowej oraz posiedzenia Komisji Rady K-1, K-2, K-3. Tego samego dnia członkowie Rady wzięli również udział w uroczystości wręczenia Nagrody NCN 2016, która odbyła się w krakowskich Sukiennicach.

Obrady plenarne rozpoczęły się od pozytywnego zaopiniowania zmiany planu finansowego NCN w układzie zadaniowym na rok 2016 oraz na dwa kolejne lata. Zatwierdzone zmiany wynikają ze wzrostu liczby wniosków zakwalifikowanych do finansowania oraz zmiany podziału wydatków i kosztów pośrednich poniesionych przez Centrum z dotacji podmiotowej oraz dotacji inwestycyjnej.

W dalszej części posiedzenia, Rada ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w konkursach MAESTRO 8, HARMONIA 8, SONATA BIS 6 ogłoszonych 15 czerwca 2016 r. Decyzją Rady, w tej edycji konkursów, na realizację projektów badawczych zostanie przekazanych łącznie 230 mln zł, z czego 40 mln zł w konkursie MAESTRO 8, 40 mln zł w konkursie HARMONIA 8 oraz 150 mln zł w konkursie SONATA BIS 6. Oznacza to, że budżet konkursu SONATA BIS 6 został zwiększony aż o 60 mln zł. Wysokość środków finansowych w konkursach MAESTRO 8, HARMONIA 8, SONATA BIS 6 ramach poszczególnych grup dyscyplin została ustalona przez Radę uchwałą nr 89/2016.

Uchwałą nr 91/2016 Rada wybrała członków i przewodniczących Zespołów Ekspertów, którzy będą odpowiedzialni za ocenę wniosków złożonych w konkursach MEASTRO 8, HARMONIA 8 i SONATA BIS 6. Przy ocenie wniosków w tej edycji konkursów będzie pracowało sześć Zespołów Ekspertów. Zgodnie z przyjętymi zasadami, Rada podaje do publicznej wiadomości jedynie nazwiska przewodniczących Zespołów Ekspertów, natomiast pełna lista ekspertów biorących udział w ocenie wniosków w konkursach rozstrzygniętych w 2016 r. zostanie opublikowana po zakończeniu wszystkich procedur konkursowych.

W związku z planowanym wzrostem budżetu NCN, Rada podjęła również decyzję o zwiększeniu środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w konkursach OPUS 11, PRELUDIUM 11, SONATA 11 ogłoszonych 15 marca 2016 r. W ten sposób do naukowców starających się o finansowanie badań w tych konkursach trafi o 100,7 mln zł więcej. Budżet konkursu OPUS 11 został zwiększony o 69,8 mln zł (do kwoty 349,8 mln zł), natomiast nakłady finansowe konkursu SONATA 11 zwiększono o 22 mln zł (do kwoty 92 mln zł). Zdecydowano się również na zwiększenie finansowania w konkursie PRELUDIUM 11, w którym osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające jeszcze stopnia naukowego doktora otrzymają środki o 8,9 mln zł większe, w kwocie łącznej wynoszącej 38,9 mln zł. Wysokość środków finansowych w konkursach OPUS 11, PRELUDIUM 11, SONATA 11 w ramach poszczególnych dyscyplin została ustalona przez Radę uchwałą nr 87/2016.

W dalszej części posiedzenia omówiono propozycję warunków przeprowadzania pierwszej edycji nowego konkursu SONATINA, którego ogłoszenie planowane jest na 15 grudnia 2016 r. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, konkurs ten będzie skierowany do osób posiadających stopień naukowy doktora uzyskany do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Istotą konkursu jest finansowanie przez NCN pełnoetatowego zatrudnienia dla kierownika projektu w jednostce naukowej, w której zamierza realizować swój projekt badawczy. Konkurs adresowany jest do osób, które nie mają zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej, bądź mają takie zatrudnienie, ale chcą otrzymać etat w innej jednostce niż obecny pracodawca i realizować tam w roli kierownika swój projekt badawczy. Dodatkowo, w ramach SONATINY, Narodowe Centrum Nauki sfinansuje kierownikowi projektu 3-6 miesięczny staż zagraniczny w wybranym przez niego ośrodku naukowym. Po raz pierwszy w tym konkursie zostanie zastosowana zasada umożliwiająca kobietom posiadającym dzieci przedłużenie okresu, jaki upłynął od uzyskania przez nie stopnia naukowego doktora oraz przedziału czasowego, w jakim oceniany jest dorobek naukowy o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko. Takim rozwiązaniem Centrum stwarza warunki do pełnego skorzystania z oferty konkursowej również przez kobiety, które nie korzystały z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych udzielanych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy. Szczegółowe warunki konkursu, w tym zasady przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w tym konkursie, będą omawiane podczas następnych posiedzeń Rady.

Dyskutując nad warunkami przeprowadzenia kolejnej edycji konkursu ETIUDA, członkowie Rady zaproponowali podwyższenie do 4, 5 tys. zł  kwoty stypendium naukowego, jakie laureat ETIUDY otrzymuje w ramach finansowania stypendium doktorskiego przyznanego w tym konkursie. Mając to na uwadze, Rada zdecydowała się podjąć działania w kierunku uruchomienia procedury opiniowania przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego nowych zasad przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych i stypendiach doktorskich. Opinia ta pozwoli na zatwierdzenie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zasad finansowania przez Centrum stypendiów naukowych i zwolnienie tych stypendiów z podatku dochodowego od osób fizycznych. Decyzje w tym zakresie poznamy podczas kolejnego posiedzenia Rady.

Członkowie Rady omówili również propozycję warunków i regulaminu przeprowadzania konkursu MINIATURA na tzw. „małe granty”, który będzie służył finansowaniu pojedynczego działania naukowego. Ogłoszenie nowego konkursu zaplanowane jest na początek roku 2017 r. Konkurs ma na celu wsparcie osób realizujących działania naukowe w ubieganiu o finansowanie projektów badawczych w konkursach Narodowego Centrum Nauki. Centrum przewiduje, że nabór wniosków w konkursie MINIATURA będzie przeprowadzany w sposób ciągły, a przyjmowanie pierwszych wniosków będzie możliwe już od 3 kwietnia 2017 r.

W dalszej części obrad, Rada ustaliła łączną wysokość środków finansowych krajowych i zagranicznych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych w programie QuantERA ERA-NET Cofund in Quantum Technologies w wysokości 1 492 537 euro. Podjęto również decyzję o zwiększeniu o 286 tys. euro wysokości środków finansowych w programie BiodivERsA, dzięki czemu łączna kwota środków finansowych krajowych i zagranicznych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych w konkursie organizowanym w ramach tego programu wynosi 1 286 mln euro.

W toku prowadzonych dyskusji dotyczących poszerzenia oferty grantowej NCN, Rada podjęła uchwałę nr 95/2016 w sprawie otwarcia konkursów na stanowiska Koordynatorów dyscyplin. Narodowe Centrum Nauki oferuje pracę dla Koordynatora dyscyplin w obszarze nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, Koordynatora dyscyplin w obszarze nauk o życiu i dwóch Koordynatorów dyscyplin w obszarze nauk ścisłych i technicznych. Szczegółowe informacje na temat konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Na zakończenie Rada oceniła raporty końcowe z realizacji projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki  oraz przyjęła stanowiska Zespołów Ekspertów w sprawie oceny raportów końcowych projektów badawczych pochodzących z konkursów przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do realizacji w Narodowym Centrum Nauki.