śr., 15/03/2017 - 10:53

W dniach 8-9 marca 2017 r. w siedzibie Centrum odbyło się kolejne posiedzenie Rady NCN. W pierwszym dniu zaplanowano posiedzenie Komisji Odwoławczej Rady NCN, posiedzenia Komisji Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (K-1), Komisji Nauk Ścisłych i Technicznych (K-2), Komisji Nauk o Życiu (K-3) oraz posiedzenie Komisji Rady ds. Regulaminów i Procedur. Drugiego dnia miało miejsce posiedzenie plenarne.  W pierwszej części posiedzenia członkowie Rady NCN uchwałą nr 32/2017 pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie finansowe Centrum za poprzedni rok oraz uchwałą nr 33/2017 zatwierdzili sprawozdanie z realizacji zadań NCN za rok 2016 obejmujące informacje o stopniu realizacji poszczególnych zadań Centrum wraz z ewaluacją realizowanych zadań i oceną ich wpływu na rozwój nauki. Dyrektor NCN przedstawił również projekt planu działalności NCN na 2017 r., który został zatwierdzony przez Radę uchwałą nr 34/2017. Wszystkie zaopiniowane przez Radę dokumenty zostaną przedstawione do zatwierdzenia przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Głównym punktem obrad plenarnych było określenie przez Radę warunków przeprowadzania trzynastej już edycji konkursów OPUS i PRELUDIUM. Decyzją Rady, na realizację projektów badawczych w tych konkursach zostanie przekazanych łącznie 280 mln zł, z czego 250 mln zł w konkursie OPUS 13 oraz 30 mln zł w konkursie PRELUDIUM 13. Rada zwiększyła dopuszczalną wysokość finansowania projektów badawczych realizowanych przez osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora. W planowanym do ogłoszenia konkursie PRELUDIUM będzie można wnioskować o finansowanie projektów badawczych do kwoty nieprzekraczającej 60 tys. zł w przypadku rocznych projektów, do 120 tys. zł w przypadku projektów dwuletnich i do 180 tys. zł w przypadku projektów, których czas realizacji planowany jest na trzy lata. Od tej edycji konkursów kierownik projektu, przedstawiając swój dorobek naukowy, będzie mógł, oprócz przedstawienia najważniejszych publikacji, wskazać również te prace, które są przyjęte do druku. Wzorem poprzednich edycji konkursów, w konkursach OPUS 13 i PRELUDIUM 13 zrezygnowano z konieczności przesyłania przez wnioskodawców na adres Centrum, wygenerowanych z systemu OSF podpisanych wniosków w wersji papierowej. Zgodnie z nowymi zasadami, dokumenty wymagane przez NCN będzie można dołączać do wniosku podpisane elektronicznie lub podpisane odręcznie w postaci skanów tych dokumentów. Wysłanie wniosku za pośrednictwem systemu OSF będzie możliwe po załączeniu podpisanego potwierdzenia złożenia wniosku. Konkursy OPUS 13, PRELUDIUM 13 zostaną ogłoszone 15 marca 2017 r., a szczegółowe warunki przeprowadzenia konkursów określa  uchwała Rady NCN nr 29/2017 i uchwała Rady NCN nr 30/2017.

Przyjmując zasady przeprowadzania konkursów OPUS 13 i PRELUDIUM 13, Rada przyjęła również regulamin przyznawania środków finansowych w tych konkursach, w którym wprowadziła dodatkowe wymagania dla osób zatrudnianych na stanowiskach typu post-doc, których wynagrodzenie planowane jest ze środków projektów badawczych finansowanych przez NCN. Rada zdecydowała, aby wymagania dla osób na tego rodzajach stanowiskach zostały uzupełnione o dodatkowe kryterium związane z koniecznością przeprowadzenia otwartego konkursu na to stanowisko z zastosowaniem określonych zasad. Zgodnie z intencją Rady, w projektach badawczych finansowanych w ramach konkursu OPUS 13 będzie można otrzymać wynagrodzenie etatowe na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku typu post-doc, o ile osoba planowana do zatrudnienia na takim stanowisku została m.in. wybrana w ramach otwartego konkursu przeprowadzonego przez trzyosobową komisję rekrutacyjną powołaną przez kierownika podmiotu realizującego projekt badawczy, złożoną z kierownika projektu jako przewodniczącego oraz przynajmniej dwóch wskazanych przez niego osób posiadającego odpowiednie kwalifikacje naukowe i zawodowe. Ocena kandydatów odbywać się będzie na podstawie kryteriów przedstawionych w ogłoszeniu o konkursie, a wyniki konkursu podawane mają być do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej podmiotu, w którym będzie realizowany projekt badawczy. Szczegółowe informacje dotyczące zasad oceny wniosków w konkursie OPUS 13 i PRELUDIUM 13 określa Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich określony przez Radę uchwałą nr 28/2017.

W dalszej części posiedzenia członkowie Rady uchwałą nr 31/2017 wprowadzili zmiany w warunkach oraz regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych organizowanych przez NCN we współpracy wielostronnej UNISONO, które będą obowiązywać dla konkursów międzynarodowych ogłoszonych przez NCN od dnia 22 czerwca 2016 r.

Na zakończenie spotkania, członkowie Rady zostali poinformowani o rekomendowaniu do finansowania sześciu projektów planowanych do realizacji przez polskie zespoły naukowe w konkursie międzynarodowym organizowanym w 2016 r. w ramach sieci M-ERA.NET 2. W związku z tym uchwałą nr 36/2017 Rada zdecydowała się zwiększyć  wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych w tym konkursie. W wyniku podjętej decyzji łączna wysokość środków finansowych krajowych i zagranicznych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych w konkursie organizowanym w 2016 r. w ramach sieci M-ERA.NET 2 wynosi 1 343 284 euro, z czego 900 000 euro to środki krajowe, natomiast 443 284 euro to środki unijne. Narodowe Centrum Nauki planuje ogłosić kolejny konkurs w ramach sieci M-ERA.NET 2 w marcu 2017 r.