czw., 13/04/2017 - 13:58

W dniach 5-6 kwietnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki. W pierwszym dniu obradowały zespoły tematyczne i Komisje Rady, m.in. Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej, Komisja Odwoławcza, Komisja ds. Regulaminów i Procedur, Komisja ds. oceny efektów działalności NCN oraz Komisje główne Rady K-1, K-2, K-3. Drugiego dnia odbyły się obrady plenarne.

Mając na uwadze przebieg procesu oceny wniosków złożonych w konkursach OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12, które zostały ogłoszone 15 września 2016 r., członkowie Rady podjęli decyzję o przeznaczeniu dodatkowych 44 mln zł na finansowanie projektów badawczych w ramach tych konkursów. Oznacza to, że budżet konkursu OPUS 12 został zwiększony o 25 mln zł, konkursu PRELUDIUM 12 o 9 mln zł, a konkursu SONATA 12 o 10 mln zł. W wyniku tej decyzji, na finansowanie badań w powyższych konkursach zostanie przeznaczona kwota w łącznej wysokości 434 mln zł, co pozwoli na finansowanie zdecydowanie większej liczby interesujących projektów badawczych. Ustalenia dotyczące podziału środków finansowych w ramach poszczególnych dyscyplin i grup dyscyplin zostały określone przez Radę uchwałą nr 40/2017.

Na podstawie oceny formalnej wniosków złożonych w konkursach UWERTURA 1, SONATINA 1 i ETIUDA 5, ogłoszonych 15 grudnia 2016 r., Rada uchwałą nr 41/2017 ustaliła, że w konkursie SONATINA 1, w którym nakład konkursu wynosi 30 mln zł, na finansowanie projektów badawczych w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS) zostanie przeznaczonych 9 mln zł, w naukach ścisłych i technicznych (ST) 11,3 ml zł, natomiast w naukach o życiu (NZ) 9,7 mln zł.

Analizując liczbę wniosków złożonych w konkursie ETIUDA 5 członkowie Rady uchwałą nr 42/2017 ustalili, że w ramach wynoszącego 10 mln zł budżetu konkursu na realizację stypendiów doktorskich w HS zostanie przeznaczonych do 3 mln zł, w ST - 4 mln zł, natomiast w NZ - 3 mln zł. Oznacza to, że w ramach ustalonej kwoty będzie można liczyć na sfinansowanie ok. 31 stypendiów doktorskich realizowanych w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce, blisko 41 stypendiów doktorskich w naukach ścisłych i technicznych oraz ok. 29 w naukach o życiu.

W przypadku konkursu UWERTURA 1 na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC, który został ogłoszony po raz pierwszy w grudniu zeszłego roku, Rada zdecydowała się pozostawić nakład finansowy konkursu w wysokości 5 mln zł bez podziału na grupy dyscyplin.

W związku z rozpoczęciem procesu oceny wniosków, Rada uchwałą nr 45/2017, uchwałą nr 46/2017 i uchwałą nr 47/2017 wybrała członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków złożonych w konkursach SONATINA 1, UWERTURA 1 i ETIUDA 5. W ocenie merytorycznej wniosków złożonych w konkursach weźmie udział siedem Zespołów Ekspertów. Wyniki konkursów będą znane już latem tego roku.

W dalszej części posiedzenia członkowie Rady dyskutowali o kolejnej edycji konkursów MAESTRO, HARMONIA, SONATA i SONATA BIS, które będą ogłoszone w czerwcu br. Omówiono zasady oceny wniosków w konkursach SONATA i SONATA BIS, gdzie wprowadzono obowiązek przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej z kierownikiem projektu w drugim etapie oceny. Rozważano możliwość wprowadzenia modyfikacji warunków przeprowadzania konkursu MAESTRO, przez zastosowanie zasad oceny podobnych do standardów stosowanych w konkursach ERC. Zaproponowano rozwiązania promujące występowanie przez kierownika projektu o finansowanie badań w konkursach ERC lub innych prestiżowych konkursach międzynarodowych. Takie działania, zdaniem Rady, mogą zachęcić polskich naukowców i poprawić skuteczność w zdobywaniu środków europejskich na finansowanie badań naukowych. Ostateczne decyzje w tym zakresie będą podjęte na kolejnym posiedzeniu Rady.

Na zakończenie Rada uchwałą nr 43/2017 przyjęła Regulamin przyznawania Nagrody NCN. W 2017 r. Nagroda NCN może być przyznana osobom urodzonym nie wcześniej niż w 1976 r. W najbliższym czasie uprawnieni do zgłaszania kandydatów do Nagrody NCN otrzymają stosowne informacje na temat procedury wyłaniania laureatów. Zgodnie z ustaleniami, kandydatów do Nagrody mogą nominować przewodniczący Zespołów Ekspertów, członkowie Zespołów Ekspertów w konkursach MAESTRO, dotychczasowi laureaci Nagrody NCN, byli członkowie Rady oraz wybitni naukowcy wskazani przez Dyrektora i Radę NCN. Posiedzenie Kapituły Nagrody NCN odbędzie się we wrześniu 2017 r.