czw., 04/05/2017 - 08:27

Informujemy, że w systemie OSF został udostępniony formularz wniosku w konkursie MINIATURA 1 – na pojedyncze działania naukowe. Przypominamy, że wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF.

Wnioskodawca zobowiązany jest do podania we wniosku adresu ESP (ePUAP). Po wypełnieniu poszczególnych zakładek wniosku i sprawdzeniu jego kompletności wniosek należy zablokować poprzez kliknięcie przycisku Zablokuj wersję wniosku do NCN. Wówczas w pasku po lewej stronie pojawi się zakładka: Elektroniczna wysyłka wniosku. W tej sekcji należy wygenerować PDF wniosku do NCN, a następnie załączyć wygenerowany wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym w standardzie PAdES przez osobę/osoby upoważnioną do reprezentowania podmiotu będącego wnioskodawcą.

Jednocześnie informujemy, że w sekcji Informacje dla wnioskodawców zamieszczone zostały szczegółowe instrukcje dotyczące konkursu MINIATURA 1, w tym składania i wysyłki wniosku w systemie OSF.