pt., 19/05/2017 - 09:12

W dniach 10-11 maja 2017 r. miało miejsce kolejne posiedzenie Rady NCN, tym razem wyjątkowe, gdyż przy okazji organizowanych Dni NCN, które w tym roku odbyły się w Kielcach na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego.Pierwszego dnia spotkania odbyło się plenarne posiedzenie Rady Centrum, natomiast drugiego dnia, wspólnie z gospodarzami tegorocznych DNI NCN, zorganizowane zostało  sympozjum pt. Znaczenie systemu grantowego dla poprawy jakości badań naukowych w Polsce z udziałem Jarosława Gowina wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Sympozjum było uświetnione wystąpieniami: prof. Janusza Janeczka, przewodniczącego Rady NCN, pt. Wpływ działalności NCN na jakość badań naukowych,  prof. Stanisława Kistryna,  prorektora ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, pt. Rola sytemu grantowego w tworzeniu wiodących ośrodków naukowych w Polsce oraz prof. Tadeusza Kuczyńskiego, rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego, pt. Rola systemu grantowego w realizacji polityki zrównoważonego rozwoju w obszarze nauki.

Obrady plenarne Rady rozpoczęły się od omówienia kwestii związanych z bieżącą działalnością Centrum. Rada przyjęła informację o zakresie wykonanych przez Narodowe Centrum Nauki zadaniach i wydatkowanych na te cele środkach w pierwszym kwartale 2017 r. W dalszej części obrad, członkowie Rady dyskutowali nad przyjęciem zasad tworzenia i powoływania Zespołów Ekspertów do oceny wniosków w konkursach przeprowadzanych przez Centrum i raportów z realizacji zadań finansowanych przez NCN. W tej sprawie uchwałą nr 48/2017 przyjęto dokument określający powyższe zasady, który zastąpił dotychczas obowiązujące regulacje dotyczące tworzenia i działania Korpusu Ekspertów.

Członkowie Rady dyskutowali również nad propozycjami Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na temat form współpracy, jakie można rozwijać pomiędzy dwiema agencjami. Propozycje dotyczą rozszerzenia o inne wspólne inicjatywy dotychczasowej współpracy pomiędzy NCN i NCBiR związanej z realizacją programu TANGO na wsparcie praktycznego wykorzystania wyników badań podstawowych. Dyskutowano m.in. nad możliwością wspólnego finansowania badań naukowych na styku badań podstawowych i stosowanych, uruchomienia programu tzw. badań zamawianych czy też propozycją współfinansowania przez obie agencje projektów badawczych. Wiele uwagi poświęcono omówieniu działań związanych ze współpracą międzynarodową, w tym udziału NCN i NCBiR w finansowaniu projektów realizowanych w ramach wielostronnych programów międzynarodowych, czy też wspólnych działań podejmowanych na rzecz nawiązania współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi pozwalającej na uruchomienie programów celem zwiększenia innowacyjności i technologicznego transferu do polskiej gospodarki. Członkowie Rady obu agencji jednomyślnie zgodzili się na kontynuację i rozszerzenie konkursu TANGO. Propozycje w tym zakresie, jak również dotyczące innych wspólnych inicjatyw, zostaną opracowane przez specjalnie do tego celu utworzony zespół roboczy złożony z przedstawicieli Rady obu agencji oraz biura NCN i NCBiR.

W dyskusji nad kontynuacją udziału Narodowego Centrum Nauki  w programach organizowanych w ramach konsorcjum CHIST-ERA II European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies, członkowie Rady poparli włączenie się Centrum do nowej inicjatywy CHIST-ERA III. Narodowe Centrum Nauki przystąpiło do konsorcjum CHIST-ERA II w 2013 r., włączając się w organizację corocznie ogłaszanych konkursów. Jest to jeden z pierwszych programów międzynarodowych, do których przystąpił NCN. Konsorcjum planuje ogłoszenie konkursu międzynarodowego jesienią 2017 r. w dwóch zakresach tematycznych. NCN jako partner programu CHIST-ERA II aktywnie uczestniczy w wyborze obszaru naukowego ogłaszanych konkursów.

W dalszej części obrad Rada NCN omówiła założenia planowanej współpracy Narodowego Centrum Nauki z Towarzystwem Maxa Plancka związanej z utworzeniem w Polsce Dioscuri Centres for Scientific Excellence. Podpisanie umowy w tym zakresie, pomiędzy NCN a MPG (Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften) nastąpi 4 lipca 2017 r.

Członkowie Rady dyskutowali również o kolejnej edycji konkursów MAESTRO, HARMONIA SONATA i SONATA BIS, które będą ogłoszone w czerwcu br. Omówiono zasady oceny wniosków oraz regulacje dotyczące kosztów możliwych do sfinansowania przez NCN w ramach tych konkursów. Ostateczne decyzje Rady dotyczące warunków przeprowadzania trzynastej edycji konkursu SONATA, dziewiątej edycji konkursów MAESTRO i HARMONIA oraz siódmej edycji konkursu SONATA BIS, będą określone na kolejnym posiedzeniu Rady NCN.

Na zakończenie Rada NCN uchwałą nr 49/2017  wybrała członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków złożonych w konkursie MINIATURA 1, których nabór rozpoczął się 4 maja br. Członkowie Rady uchwałą nr 52/2017 ocenili również raporty końcowe z realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN oraz zaopiniowali stanowiska Zespołów Ekspertów dotyczące raportów  końcowych projektów badawczych przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do realizacji w Narodowym Centrum Nauki, przyjmując w tej sprawie uchwałę nr 50/2017 i uchwałę nr 51/2017.