śr., 14/06/2017 - 11:45

W dniach 7-8 czerwca członkowie Rady NCN spotkali się po raz kolejny. W pierwszym dniu odbyły się posiedzenia komisji i zespołów tematycznych Rady oraz posiedzenie Komisji Odwoławczej Rady NCN, natomiast w drugim dniu miało miejsce posiedzenie plenarne Rady NCN.Kluczowym punktem czerwcowego posiedzenia było określenie przez Radę warunków przeprowadzania kolejnych edycji konkursów MAESTRO, SONATA, SONATA BIS i HARMONIA, które zostaną ogłoszone 14 czerwca 2017 r. Zgodnie z wcześniejszymi decyzjami dotyczącymi oceny wniosków w konkursach SONATA i SONATA BIS, po raz pierwszy kierownicy projektów starających się o finansowanie badań w tych konkursach, będą zobowiązani do przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej w drugim etapie oceny wniosków. Natomiast rozmowa kwalifikacyjna z kierownikiem projektu w konkursie MAESTRO, decyzją Rady odbywać się będzie od teraz wyłącznie w języku angielskim, gdyż po raz pierwszy, do oceny wniosków złożonych w tym konkursie powołane zostaną międzynarodowe Zespoły Ekspertów. Aby zachęcić polskich naukowców i poprawić skuteczność w zdobywaniu środków europejskich na badania naukowe, Rada NCN wprowadziła w konkursie MAESTRO dodatkowe elementy promujące występowanie o finansowanie badań w konkursach ERC, poprzez uwzględnienie w ocenie dorobku kierownika projektu uzyskania finansowania lub złożenia przez niego wniosku i przejścia do drugiego etapu oceny w konkursach ERC.

Biorąc pod uwagę postulaty środowiska naukowego, Rada NCN wyszła naprzeciw oczekiwaniom i zadecydowała o wprowadzeniu zasady umożliwiającej przedłużenie okresu realizacji projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora i stypendiów doktorskich finansowanych przez NCN, dodatkowo o przerwy związane z przebywaniem kierowników projektów na urlopach macierzyńskich, dodatkowych urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich lub urlopach rodzicielskich.

Decyzją Rady, nakład finansowy konkursu SONATA 13 wynosić będzie 70 mln zł, natomiast na realizację projektów badawczych mających na celu powołanie nowego zespołu naukowego w konkursie SONATA BIS 7 zostanie przeznaczonych 120 mln zł. Rada zdecydowała również, że na finasowanie projektów badawczych dla doświadczonych naukowców w konkursie MAESTRO 9 zostanie przeznaczonych 40 mln zł natomiast wysokość środków finansowych na projekty badawcze realizowane we współpracy międzynarodowej w konkursie HARMONIA 9 wynosić będzie 40 mln zł. Szczegółowe warunki przeprowadzania konkursu MAESTRO 9 określone zostały przez Radę uchwałą nr 57/2017, konkursu SONATA BIS 7 uchwałą nr 58/2017, konkursu SONATA 13 uchwałą nr 59/2017, konkursu HARMONIA 9 uchwałą nr 60/2017.

W dalszej części spotkania Rada NCN omówiła stan zaawansowania prac dotyczących wynegocjowania przez Narodowe Centrum Nauki z Towarzystwem Maxa Plancka umowy o współpracy w zakresie utworzenia w Polsce centrów doskonałości naukowej Dioscuri Centres for Scientific Excellence w programie DIOSCURI, który będzie finansowany przez Narodowe Centrum Nauki ze środków polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz niemieckiego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych. Program DIOSCURI powstał z inicjatywy Towarzystwa Maxa Plancka, a jego celem jest utworzenie centrów doskonałości naukowych w Centralnej i Wschodniej Europie oraz umożliwienie wybitnym naukowcom prowadzenie badań na najwyższym, światowym poziomie w jednostkach naukowych zlokalizowanych w tej części Europy. Przy współudziale Narodowego Centrum Nauki program rozpocznie się od utworzenia w Polsce 10 centrów Dioscuri we wszystkich dziedzinach nauki. Centra Dioscuri utworzone zostaną przez naukowców wybranych w ramach otwartych, międzynarodowych konkursów. W celu zebrania ofert od polskich instytucji naukowych gotowych do utworzenia w ramach swojej struktury centrów Dioscuri, Narodowe Centrum Nauki w najbliższym czasie planuje zaprosić do składania zgłoszeń zainteresowane instytucje, które spełniają warunki do utworzenia takiego rodzaju centrów i są gotowe do zagwarantowania określonych warunków podstawowych. Podpisanie umowy w tym zakresie pomiędzy Narodowym Centrum Nauki a Towarzystwem Maxa Plancka planowane jest 4 lipca br., a pierwszy konkurs Dioscuri będzie ogłoszony jeszcze w tym roku.

Kontynuując dyskusję dotyczącą konkursu PRELUDIUM, biorąc pod uwagę opinie środowiska naukowego na temat tego konkursu, Rada zadecydowała o utrzymaniu programu w ofercie grantowej Centrum oraz o wprowadzeniu jedynie pewnych modyfikacji w warunkach jego przeprowadzania. W dyskusji na ten temat członkowie Rady zgodzili się na propozycję zmiany zasad oceny wniosków złożonych w tym konkursie oraz modyfikację zakresu danych wymaganych we wnioskach. Szczegółowe decyzje w tym zakresie będą podejmowane  na kolejnych posiedzeniach Rady.

Członkowie Rady dyskutowali również nad założeniami warunków oraz regulaminu przeprowadzania nowego konkursu na polsko-litewskie projekty badawcze planowanego do przeprowadzenia przez Narodowe Centrum Nauki wspólnie z litewską agencją finansującą badania naukowe Lietuvos mokslo taryba (LMT). Pierwsza edycja tego konkursu o nazwie DAINA będzie ogłoszona 15 września 2017 r.

W związku z decyzją Rady o kontynuacji udziału Narodowego Centrum Nauki w konkursach organizowanych przez konsorcjum CHIST-ERA (European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies), Rada uchwałą nr 62/2017 ustaliła wysokość środków finansowych w kwocie 500 tys. euro z przeznaczeniem na finansowanie projektów badawczych prowadzonych przez polskie zespoły naukowe w konkursie CHIST-ERA III. Celem sieci CHIST-ERA jest wspieranie badań z zakresu technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych ICST (Information and Communication Science and Technologies). Konkurs zostanie ogłoszony jesienią br.  

Na zakończenie Rada uchwałą nr 63/2017 oceniła raporty końcowe z realizacji projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki.