śr., 20/12/2017 - 12:47

Piętnastego grudnia w siedzibie Narodowego Centrum Nauki odbyło się spotkanie pod roboczą nazwą „Okrągły stół”, podczas którego przedstawiciele środowiska naukowego oraz NCN-u debatowali nad ułatwieniem współpracy między Centrum a naukowcami.

Celem spotkania była analiza procesów wnioskowania o granty, ich realizacji i rozliczania oraz identyfikacja tych obszarów, w których ze względu na obowiązujące przepisy prawa albo ze względu na przyjętą przez NCN politykę istnieją wymagania niepotrzebnie utrudniające lub wydłużające postępowanie. Uważnie przyjrzano się zwłaszcza tym zapisom regulaminów, procedur i umów, które powodują konieczność podjęcia nadmiarowych działań administracyjnych przez samych naukowców lub jednostki.

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni polscy naukowcy, którzy wcześniej zgłaszali do NCN swoje postulaty dotyczące pożądanych zmian. Na co dzień mają styczność z bardziej formalno-prawną stroną grantów Narodowego Centrum Nauki, czyli albo wnioskowali o finansowanie, albo realizowali projekty badawcze, albo występowali w roli ekspertów oceniających wnioski.

Po zebraniu doświadczeń oraz sugestii dyrektor, kierownictwo Rady oraz kierownicy komórek NCN-u zajmujących się obsługą grantów, wraz z zaproszonymi gośćmi zastanawiali się nad tym, co można usprawnić i ulepszyć w procesie oceny wniosków i administracji projektami. Debatowano m.in. nad zmianami w zakresie konstrukcji wniosków, sprawozdawczości, konstruowania kosztorysów projektów, przenoszenia realizacji projektów między jednostkami, procedur aneksowania.

W styczniu 2019 r. dyrekcja oraz Rada NCN podejmie ostateczne decyzje w sprawie zgłoszonych postulatów.

Część z proponowanych podczas spotkania zmian została już wprowadzona przez Narodowe Centrum Nauki w ciągu ostatnich lat, m.in. wprowadzono udogodnienia dla kobiet powracających do pracy badawczej po okresie opieki nad dziećmi (urlopie macierzyńskim, rodzicielskim itp.), wydłużające możliwość uczestnictwa w konkursach, w których jednym z kryteriów wejściowych jest limit lat po otrzymaniu stopnia naukowego doktora oraz umożliwiono przedłużenie okresu realizacji projektu o maksymalnie 6 miesięcy za zgodą kierownika jednostki, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy. Nad niektórymi sugerowanymi zmianami już od dłuższego czasu trwają intensywne prace, np. w zakresie modyfikacji systemu informatycznego do obsługi wniosków NCN, dzięki której możliwe będzie wcześniejsze udostępnianie formularzy wniosków oraz zwiększenie ich przejrzystości.