pt., 22/12/2017 - 09:55

W dniach 13-14 grudnia 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady NCN. Pierwszego dnia miały miejsce posiedzenia Komisji Odwoławczej Rady NCN, Komisji ds. regulaminów i procedur, Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej, Komisji ds. oceny efektów działalności NCN oraz posiedzenia głównych Komisji Rady K-1, K-2, K-3. Drugiego dnia odbyło się posiedzenie plenarne Rady NCN.Na wstępie obrad członkowie Rady NCN uchwałą nr 113/2017 zatwierdzili przedstawiony przez Dyrektora NCN Plan działalności NCN na rok 2018. Uchwałą nr 114/2017 pozytywnie zaopiniowali treść Porozumienia o Współpracy pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Narodowym Centrum Nauki, które daje podstawę do kontunuowania realizacji wspólnego przedsięwzięcia TANGO polegającego na wsparciu praktycznego wykorzystywania wyników badań podstawowych oraz podejmowania przez obie agencje nowych inicjatyw. Podpisanie porozumienia zaplanowano na początek 2018 r.

Kluczowym punktem grudniowych obrad było przyjęcie warunków przeprowadzania kolejnych edycji konkursów SONATINA, ETIUDA i UWERTURA. Rada uchwałą nr 117/2017 przyjęła warunki  konkursu ETIUDA 6 na stypendia doktorskie, na realizację których przeznaczono łącznie 15 mln zł. Decyzją Rady, Narodowe Centrum Nauki po raz drugi przeprowadzi konkurs UWERTURA na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC, na realizację których przeznaczono 2 mln zł. Warunki i regulamin konkursu UWERTURA 2 został określony przez Radę uchwałą nr 118/2017. Wzorem poprzedniego roku konkurs organizowany jest w porozumieniu z Europejską Radą ds. Badań Naukowych (ERC) na podstawie programu Fellowship Schemes to Visit ERC Grantees”. Rada uchwałą nr 116/2017 przyjęła również warunki konkursu SONATINA 2 na projekty badawcze realizowane przez osoby będące do 3 lat po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Budżet konkursu, tak jak w poprzedniej edycji, został ustalony na poziomie 30 mln zł. Konkursy SONATINA 2, ETIUDA 6 i UWERTURA 2 zostały ogłoszone 15 grudnia 2017 r., z terminem naboru wniosku do 15 marca 2017 r.

W dalszej części posiedzenia prof. dr hab. Konrad Banaszek, koordynator naukowy programu QuantERA, przedstawił informację nt. przebiegu pierwszego roku funkcjonowania programu. Narodowe Centrum Nauki koordynuje międzynarodową sieć współpracy pomiędzy agencjami finansującymi badania w dziedzinie technologii kwantowych, która skupia 32 partnerów z 26 państw. Poinformowano o sukcesach zespołów naukowych z udziałem polskich badaczy, którzy uzyskali wsparcie finansowe z programu QuantERA.

Rada kontynuowała także dyskusję dotyczącą określenia warunków kolejnej edycji konkursu MINIATURA. Ustalono, że szczegółowe zasady zostaną przeprowadzenia konkursu zostaną przyjęte podczas kolejnego posiedzenia, tak aby możliwe było uruchomienie tego konkursu wiosną 2018 r.

Na zakończenie obrad Rada uchwałą nr 119/2017 dokonała zmian w składach Zespołów Ekspertów Nauk Ścisłych i Technicznych wybranych do spraw rozliczania grantów NCN oraz projektów badawczych przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do realizacji w Narodowym Centrum Nauki. Uchwałą nr 121/2017 zaopiniowała raporty końcowe z wykonania projektów badawczych własnych i promotorskich w naukach humanistycznych i społecznych oraz w naukach o życiu, przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do realizacji w Narodowym Centrum Nauki. Natomiast uchwałą nr 120/2017 Rada oceniała również raporty końcowe z realizacji projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Na zakończenie obrad członkowie Rady zaopiniowali raporty końcowe z wykonania projektów badawczych przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do realizacji w Narodowym Centrum Nauki, a także ocenili raporty końcowe z projektów badawczych finansowanych z konkursów Narodowego Centrum Nauki.