pt., 19/01/2018 - 14:25

Narodowe Centrum Nauki kontynuuje wprowadzanie usprawnień w procesie ubiegania się o granty i ich realizacji. W grudniu 2017 r. w siedzibie NCN zorganizowano spotkanie pod roboczą nazwą „okrągły stół”. Przedstawiciele środowiska naukowego oraz NCN-u debatowali nad usprawnieniem współpracy między Centrum a naukowcami. Efektem tego spotkania jest wprowadzenie przez Centrum szeregu ułatwień.

Narodowe Centrum Nauki w najbliższym czasie będzie rozsyłać do jednostek realizujących granty NCN oficjalne pisma z informacją na temat zakresu i dokładnych terminów wprowadzania usprawnień.*

  1. Koszty będą kwalifikowalne po uprawomocnieniu się decyzji o przyznaniu finansowania (dotychczas koszty w projektach były kwalifikowalne dopiero po podpisaniu umowy). Zmiana wchodzi w życie już począwszy od konkursów MAESTRO 9, SONATA 13, SONATA BIS 7, HARMONIA 9.
  2. Wnioski z niewielkimi uchybieniami w kosztorysie (kosztami niekwalifikowalnymi) nie będą odrzucane z konkursu na etapie oceny formalnej. Zmiana obowiązuje począwszy od konkursów OPUS 14, PRELUDIUM 14 oraz DAINA 1.
  3. Datę rozpoczęcia realizacji projektu będzie można zaproponować w e-mailu wysłanym do opiekuna projektu w NCN.
  4. Projekt będzie można przenieść do innej jednostki nie tylko, jak dotychczas, w trakcie jego realizacji (czyli już po podpisaniu umowy), ale również przed podpisaniem umowy, a po uprawomocnieniu się decyzji o przyznaniu finansowania.
  5. Począwszy od konkursów, których ogłoszenie jest planowane na 15 września 2018 r. nie trzeba będzie do każdego wniosku o finansowanie załączać dodatkowego formularza w systemie ZSUN/OSF sprawdzającego, czy wniosek obejmuje udzielenie pomocy publicznej.
  6. W przypadku wniosków składanych przez osoby fizyczne zostaną zlikwidowane oświadczenia o zatrudnianiu kierownika projektu, które jednostka przedstawiała po wydaniu promesy, a przed otrzymaniem decyzji o finansowaniu projektu.
  7. Skrócony i szczegółowy opis projektu będą załącznikami do wniosku, dzięki czemu prace nad merytoryczną częścią projektu będą mogły trwać do zamknięcia naboru wniosków. Obydwa załączniki będą sporządzane w języku angielskim. Dotychczas skrócony opis projektu był sporządzany w języku polskim, a opisy stanowiły część wniosku. Zmiana ta zostanie wprowadzona po raz pierwszy w konkursach ogłaszanych 15 marca 2018 r. (OPUS 15, PRELUDIUM 15).**
  8. Okres realizacji projektu będzie można wydłużyć do 12 miesięcy bez uzyskiwania zgody Centrum (dotychczas do 6 miesięcy). Zmiana nie obowiązuje w przypadku projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej.*
  9. Lista planowanej do zakupienia w projekcie aparatury nie będzie wiążąca na etapie jego realizacji.
  10. W przypadku zatrudnienia etatowego z funduszy grantowych, nie będzie przeciwwskazań, żeby jednostka dofinansowała wynagrodzenia z własnych środków.

Zmiany dotyczące realizacji grantów będą działać WSTECZ – będą mogły być zastosowane do już trwających projektów.

UWAGA:

Powyższe usprawnienia nie będą obowiązywały w przypadku projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach POLONEZ 1, 2 oraz 3.*

W przypadku projektów obejmujących pomoc publiczną (realizowanych przez przedsiębiorstwa lub konsorcja naukowe, w których finansowanie z NCN stanowi przynajmniej dla jednego z partnerów pomoc publiczną), usprawnienia nr 2, 3, 4, 8 i 9 nie będą obowiązywały.*

*zaktualizowano w dniu 25 stycznia 2018 r.

**zaktualizowano w dniu 29 stycznia 2018 r.