czw., 19/07/2018 - 15:33

Zmiany w sposobie wydatkowania przyznanych środków w konkursie MINIATURA 1 będą mogły zostać uznane za uzasadnione i niestanowiące niedopuszczalnych przesunięć, o których mowa w par. 2 ust. 7. OWU tylko wtedy, gdy prowadzą do osiągnięcia zakładanego we wniosku celu i są z nim ściśle związane merytorycznie.

Ocena zasadności wprowadzonych zmian dokonana zostanie na etapie oceny raportu końcowego przez Zespół Ekspertów lub podczas ewentualnej kontroli.

Zwracamy uwagę, że podmiot, któremu zostały przyznane środki finansowe jest odpowiedzialny za wydatkowanie przyznanych środków w taki sposób, żeby założony we wniosku cel merytoryczny wskazany w opisie działania naukowego został osiągnięty.