wt., 11/09/2018 - 14:45

W dniach 5-6 września 2018 r. członkowie Rady NCN po raz kolejny spotkali się w siedzibie Centrum. Pierwszego dnia, oprócz posiedzeń Komisji Rady, odbyło się również posiedzenie Kapituły Nagrody NCN. Kapitułę tworzy Rada i Dyrektor Centrum oraz przedstawiciele fundatorów. Kapituła w dyskusji, dokonała wyboru laureatów szóstej edycji Nagrody NCN w trzech obszarach badawczych: naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce, naukach ścisłych i technicznych oraz naukach o życiu. Nazwiska laureatów Nagrody NCN zostaną ogłoszone podczas uroczystości, która odbędzie się 10 października br. w Galerii Sztuki Polskiej XIX w. w Sukiennicach.

Podczas obrad plenarnych Rada na wstępie przyjęła informację kwartalną o zakresie wykonywanych zadań i wydatkowanych na ten cel środkach przedstawioną przez Dyrektora NCN prof. Zbigniewa Błockiego, a także  przyjęła sprawozdanie z przeprowadzenia konkursu na Koordynatora Dyscyplin NCN, na podstawie którego uchwałą nr 75/2018 wybrała dr Annę Wieczorek na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Nauk Ścisłych i Technicznych.

W dalszej części spotkania Koordynatorzy Dyscyplin przedstawili Radzie informację na temat przebiegu drugiej edycji konkursów UWERTURA i SONATINA oraz szóstej edycji konkursu ETIUDA. Przekazane wnioski i uwagi dotyczące przeprowadzenia konkursów będą podstawą do opracowania dokumentacji dla kolejnych edycji tych konkursów.

Głównym punktem wrześniowego posiedzenia Rady było określenie warunków przeprowadzania szesnastej edycji konkursów OPUS i PRELUDIUM, oraz czternastej edycji konkursu SONATA, które zostaną ogłoszone przez Centrum 14 września 2018 r. Decyzją Rady, na realizację projektów badawczych w tych konkursach zostanie przekazanych łącznie 480 mln zł, z czego 350 mln zł w konkursie OPUS 16, 40 mln zł w konkursie PRELUDIUM 16 oraz 90 mln zł w konkursie SONATA 14. Po analizie przebiegu ostatniej edycji konkursu SONATA, Rada zdecydowała, aby w tym konkursie zrezygnować z obowiązku przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych z kierownikami projektów badawczych. Po dyskusji dotyczącejfinansowania etatów w grantach NCN, Rada zdecydowała się również na wprowadzenie dodatkowego warunku dla osób ubiegających się o zatrudnienia na stanowiskach typu post-doc. Od tej edycji konkursów, aby otrzymać wynagrodzenie etatowe na tym stanowisku, oprócz obowiązujących już wymagań, trzeba będzie dodatkowo spełnić warunek braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w podmiocie, w którym będzie realizowany projekt badawczy, w ciągu ostatnich 2 lat przed podjęciem pracy na stanowisku post-doc. Zdaniem Rady, stwarzanie warunków do mobilności naukowców, krajowej bądź zagranicznej, poprzez umożliwienie współpracy badaczy, którzy reprezentują inne doświadczenia czy kulturę pracy, wpływa korzystnie na cały zespół naukowy i jakość prowadzonych badań. Szczegółowe warunki konkursów zostały określone przez Radę uchwałami: nr 76/2018, nr 77/2018, nr 78/2018 oraz nr 79/2018.

Rada określiła również warunki i regulaminy przeprowadzania międzynarodowych konkursów dwustronnych na realizację polsko-niemieckich projektów badawczych w naukach o życiu (BEETHOVEN LIFE) oraz w naukach humanistycznych, społecznych i wybranych dyscyplinach nauk ścisłych i technicznych (BEETHOVEN CLASSIC). Konkursy te będą organizowane przez Narodowe Centrum Nauki wspólnie z niemiecką agencją finansującą badania naukowe Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), których ogłoszenie zaplanowano na 14 września 2018 r. Konkurs BEETHOVEN CLASSIC zostanie ogłoszony po raz trzeci, natomiast konkurs BEETHOVEN LIFE jest konkursem po raz pierwszy przeprowadzanym przez Centrum w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure), w którym rolę agencji wiodącej pełnić będzie DFG. Oznacza to, że wnioski będą oceniane merytorycznie wyłącznie przez DFG, a do NCN składane będą wnioski krajowe na finansowanie polskich części projektów badawczych w konkursie BEETHOVEN LIFE. Decyzją Rady na projekty badawcze realizowane przez polskie zespoły naukowe we współpracy z niemieckimi zespołami naukowymi przeznaczono łącznie 50 mln zł, z czego 20 mln zł w konkursie BEETHOVEN LIFE 1 oraz 30 mln zł w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 3. Szczegółowe warunki konkursów zostały określone przez Radę uchwałami: nr 80/2018 nr 81/2018 oraz nr 82/2018.

W dalszej części obrad Rada uchwałą nr 84/2018 ustaliła, że na projekty badawcze realizowane przez polskie zespoły naukowe w nowym konkursie programu QuantERA przeznaczy budżet w wysokości 1 mln euro. Konkurs, którego ogłoszenie zaplanowano  w listopadzie 2018 r., będzie obejmować następującą tematykę: quantum communication, quantum simulation, quantum computation, quantum information sciences, quantum metrology sensing and imaging.

Członkowie Rady zapoznali się również z działaniami podejmowanymi przez Centrum na rzecz usprawnienia systemu składania wniosków w konkursach NCN, w tym ze stanem prac nad przebudową systemu ZSUN/OSF w ramach modularyzacji wniosków.  Rada wiele uwagi poświęciła również omówieniu wpływu nowej ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Ustawy 2.0) na procedury związane z grantami NCN. Dyskutowano m.in. nad możliwościami finansowania stypendiów naukowych NCN w świetle nowych przepisów.  W związku z tym, że nowa ustawa zacznie obowiązywać od 1 października 2018 r., konkursy NCN, które zostaną ogłoszone po tej dacie, będą przeprowadzane w nowych warunkach prawnych. Szczegóły dotyczące kolejnych konkursów NCN będą omawiane podczas najbliższych posiedzeń Rady.

Na zakończenie Rada uchwałą nr 83/2018 oceniła raporty końcowe z realizacji projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.