pon., 19/11/2018 - 10:30

W dniach 7-8 listopada 2018 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady NCN. Pierwszego dnia miało miejsce posiedzenie: Komisji Odwoławczej Rady NCN, Komisji ds. regulaminów i procedur, głównych Komisji Rady K-1, K-2, K-3 oraz spotkanie kierownictwa Rady z Dyrekcją NCN.

Listopadowe posiedzenie Rady odbyło się z udziałem zaproszonych gości – Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej p. Łukasza Wojdygi i Przewodniczącego Rady NAWA prof. Sebastiana Kołodziejczyka. Spotkanie z Radą NCN było okazją do porozmawiania o zakresie i zasadach wzajemnej współpracy obu agencji. Dyrektor NAWA przedstawił główne cele kierowanej przez niego agencji, zasady działania oraz kluczowe programy finansowego wsparcia. W toku prowadzonej dyskusji zaproponowano wzmocnienie koordynacji działań NCN i NAWA w kierunku synchronizacji oferty programowej i możliwości utworzenia programów współfinansowanych, a także prowadzenia wspólnych działań informacyjnych i promocyjnych w kraju i za granicą. Rozmawiano również o stworzeniu mechanizmów zapobiegania podwójnemu finansowaniu beneficjentów oraz wymiany informacji dotyczących wiarygodności wnioskodawców.

Na wstępie obrad plenarnych w dniu 9 listopada, Rada przyjęła informację kwartalną o wykonanych zadaniach i wydatkowanych na ten cel środkach w okresie od 1 lipca do 30 września 2018 r. przedstawioną przez Dyrektora NCN prof. Z. Błockiego. Rada uchwałą nr 100/2018 pozytywnie zaopiniowała projekt planu finansowego NCN na rok 2019 rekomendując jego przyjęcie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uchwałą nr 101/2018 Rada pozytywnie zaopiniowała również zmianę planu finansowego NCN na rok 2018 (1) wynikającą ze zmiany struktury kosztów finansowanych ze środków otrzymanych z UE oraz (2) zmniejszenia przez Centrum przychodów i kosztów finansowanych z dotacji podmiotowej i inwestycyjnej (3) w związku z rezygnacją przez Centrum z wykorzystania w 2018 r. rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją programów współfinansowanych ze źródeł europejskich oraz (4) zwiększeniem przychodów i wydatków finansowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG.

W związku z licznymi głosami środowiska naukowego dotyczącymi zasad zatrudniania na stanowiskach typu post-doc finansowanych ze środków NCN, Rada rozumiejąc problemy zespołów naukowych z pozyskiwaniem młodych badaczy do realizacji badań przewidzianych w projektach,  zdecydowała się na modyfikację jednego z kryteriów dotyczących warunków, jakie musi spełniać osoba, której zatrudnienie będzie finansowane przez NCN. Rada postanawia utrzymać obowiązujące zasady zatrudniania na stanowisku typu post-doc w projektach badawczych finansowanych przez NCN, dopuszczając możliwość ponownego ubiegania się o zatrudnienie na stanowisku typu post-doc w tym samym podmiocie w przypadku osób, które w ciągu ostatnich dwóch lat przed podjęciem zatrudnienia w projekcie, były już zatrudnione w tym podmiocie na stanowisku typu post-doc przy założeniu, że w tym samym podmiocie można ubiegać się o ponowne zatrudnienie na stanowisku typu post-doc tylko jeden raz. Stanowisko Rady w tej sprawie zostało przyjęte uchwałą nr 102/2018.

W dalszej części posiedzenia Rada uchwałą nr 114/2018 wybrała Zespoły Ekspertów odpowiedzialne za ocenę wniosków złożonych w konkursie SHENG 1 natomiast uchwałą nr 103/2018 ustaliła budżet tego konkursu. Rada przeznaczyła na realizację polsko-chińskich projektów badawczych środki finansowe w wysokości 40 mln zł, z czego 1 mln 520 tys. zł na badania w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce, 26 mln 625 tys. zł na badania w naukach ścisłych i technicznych oraz 11 mln 855 tys. zł  na badania w naukach o życiu.

W związku z wejściem w życie ustawy 2.0, Rada dostosowała do obowiązujących przepisów, warunki przeprowadzania kolejnych edycji konkursów ETIUDA, UWERTURA i SONATINA, planowanych do ogłoszenia 14 grudnia 2018 r. Decyzją Rady w siódmej edycji konkursu ETIUDA o finansowanie stypendiów doktorskich będą mogły ubiegać się osoby, które nie posiadają jeszcze stopnia naukowego doktora i mają otwarty przewód doktorski lub otworzą przewód doktorski do dnia 30 kwietnia 2019 r. W ramach konkursu ETIUDA 7 laureaci będą mogli liczyć na stypendium naukowe w wysokości 4500 zł miesięcznie i finansowanie kosztów realizacji stażu w zagranicznym ośrodku naukowym. Rada w tej edycji konkursu zwiększyła do 12 tys. zł/miesięcznie wysokość środków przeznaczonych na finansowanie kosztów pobytu w zagranicznym ośrodku naukowym w związku ze stażem zagranicznym realizowanym w ramach stypendium doktorskiego ETIUDA. Szczegółowe warunki przeprowadzenia konkursu ETIUDA 7 zostały ustalone przez Radę uchwałą nr 109/2018.  Rada zwiększyła również do 12 tys. zł/miesiąc wysokość środków przeznaczonych na pobyt w zagranicznym ośrodku naukowym dla kierownika projektu badawczego finansowanego w ramach konkursu SONATINA 3. Szczegółowe warunki przeprowadzenia konkursu SONATINA 3 zostały określone przez Radę uchwałą nr 108/2018. Decyzją Rady w trzeciej edycji konkursu UWERTURA zmienione zostały zasady oceny wniosków o finansowanie staży w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC. Ocena w drugim etapie będzie polegała jedynie na przeprowadzeniu indywidualnych rozmów kwalifikacyjnych z kandydatem na staż w języku angielskim, natomiast ocena końcowa będzie ustalana przez Zespół Ekspertów na podstawie ocen uzyskanych w pierwszym etapie, wyników rozmów kwalifikacyjnych oraz analizy i dyskusji nad wnioskami. Szczegółowe warunki przeprowadzania konkursu UWERTURA 3 zostały określone przez Radę uchwałą nr 110/2018.

W dalszej części posiedzenia członkowie Rady dyskutowali nad zasadnością obniżenia kwoty wartości projektów badawczych finansowanych przez NCN, które powinny podlegać obowiązkowemu audytowi. Dotychczasowe doświadczenia NCN wskazują, że analizy audytów dostarczają wielu informacji, dzięki którym możliwe jest rzetelne przeprowadzenie kontroli i nadzoru nad realizacją projektów.  Ostatecznie Rada uchwałą nr 104/2018 ustaliła, że projekty, których całkowita wartość przekroczy 2 mln zł będą podlegać obowiązkowi przeprowadzenia zewnętrznego audytu ich wykonania.

Rada, biorąc pod uwagę swoje ustawowe obowiązki, uchwałą nr 99/2018 otworzyła konkurs na stanowisko Dyrektora NCN oraz uchwałą nr 106/2018 otworzyła konkurs na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin NCN w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz w grupie nauk o życiu.

Na zakończenie Rada uchwałą nr 111/2018 oceniała raporty końcowe z realizacji grantów finansowanych przez NCN.