czw., 06/12/2018 - 12:03

NCN wraz z siecią JPI AMR zaprasza do udziału w kolejnej edycji międzynarodowego konkursu JPI AMR (Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance) poświęconego oporności na antybiotyki.

W ramach konkursu finansowane będą międzynarodowe projekty badawcze skupiające się na rozwoju narzędzi, technologii i metod diagnostyki i nadzoru pozwalających wykrywać oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR). Projekty powinny dotyczyć diagnostyki odpornych na leczenie zakażeń w otoczeniu klinicznym i weterynaryjnym lub monitorowania tego zjawiska u ludzi, zwierząt i w środowisku naturalnym. Konkurs promuje szczególnie projekty mające wpływ na kraje o niskim i średnim dochodzie na terenie Afryki i Azji (ang.: LMICs).

Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe to jedno z najważniejszych wyzwań rozwojowych stojących przed globalnym systemem służby zdrowia w XXI wieku. Zagrożenie związane z opornością na antybiotyki jest szczególnie wysokie na obszarach o ograniczonych zasobach i wysokim poziomie ryzyka. Wiąże się z takimi czynnikami jak słabo rozwinięte systemy opieki zdrowia ludzi i zwierząt; zróżnicowane środki produkcji, przetwarzania i konsumpcji żywności; bezpieczeństwo żywości oraz zapewnienie dostępu do żywności; wyzwania związane z wodą, higieną i warunkami sanitarnymi; a także globalny przepływ ludzi i towarów.

W odpowiedzi na te wyzwania JPIAMR ma przyjemność ogłosić międzynarodowy konkurs na innowacyjne projekty badawcze dotyczące nowych lub udoskonalonych strategii, narzędzi, technologii i metod diagnostyki i monitorowania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. W konkursie wsparcie finansowe uzyskają projekty badawcze mogące wywrzeć wpływ na obszarach, na których obciążenie i ryzyko związane z antybiotykoopornością jest największe, takich jak kraje o niskim i średnim dochodzie na terenie Afryki i Azji. Mile widziane będą również projekty oparte, o ile to możliwe, na koncepcji „Jednego Zdrowia”.

Budżet konkursu wynosi w przybliżeniu 20 milionów euro, w tym 500 000 euro przeznaczone przez Radę NCN na finansowanie udziału polskich badaczy.


Zakres konkursu

Celem projektów powinno być:

 • rozwijanie strategii, narzędzi, technologii i metod wykrywania, monitoringu, profilowania bądź nadzorowania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i mechanizmów jej rozwoju, lub
 • opracowanie metod ułatwiających przyjęcie i stosowanie istniejących strategii, narzędzi, technologii i metod wykrywania, monitoringu, profilowania bądź nadzorowania odporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i mechanizmów jej rozwoju.

Spodziewane wyniki

Mamy nadzieję, że konkurs przyczyni się do rozwiązania pilnych problemów dotyczących najważniejszych chorób zakaźnych na różnych obszarach geograficznych. Ma on również na celu wzmocnienie współpracy między naukami społecznymi a przemysłem. Mile widziane będą projekty regionalne, koordynowane przez kraje o niskim i średnim dochodzie. Finansowane projekty powinny umożliwić lepsze zrozumienie, monitoring i wykrywanie antybiotykooporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, szczególnie tam, gdzie efekty takich działań mogą mieć zasięg globalny.

Sugerowane obszary badań:

 • ustalanie trafności nowych lub udoskonalonych narzędzi, technologii i metod diagnostycznych,
 • ocena, w jaki sposób nowe lub udoskonalone metody diagnostyczne mogą przyczynić się do bardziej rozważnego wykorzystania antybiotyków (np. antybiotyków o wąskim spektrum działania) w leczeniu ludzi i zwierząt,
 • szybka diagnostyka (niezbędna w doborze optymalnego środka przeciwdrobnoustrojowego) i techniki badań poza laboratorium w celu ulepszenia terapii indywidualnych i spersonalizowanych,
 • opracowanie nowych lub bardziej wydajnych metod wykorzystania i dostępu do istniejących narzędzi, technologii i/lub metod wykrywania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe np. w próbkach ludzkich, zwierzęcych lub środowiskowych.

Zachęcamy do uwzględnienia w projektach kwestii związanych ze stosowaniem wymienionych narzędzi, technologii i metod na skalę globalną, w tym na obszarach o niskim i średnim dochodzie (np. brak placówek laboratoryjnych, przystępna cena testów diagnostycznych, nieregularne dostawy energii elektrycznej lub ich całkowity brak, dostępność testów przeprowadzanych w miejscu opieki).

Zakres konkursu nie obejmuje:

 • projektów obejmujących lub opartych na badaniach klinicznych,
 • badań mających na celu udoskonalenie dostępnych technologii lub produktów komercyjnych (szczegółowe informacje na ten temat zostaną podane w ogłoszeniu o konkursie i dokumentacji konkursowej).

Kraje uczestniczące i warunki uczestnictwa

 • szczegółowe warunki uczestnictwa określono w dokumentacji konkursowej,
 • w konkursie mogą wziąć udział konsorcja złożone ze spełniających kryteria jednostek badawczych z krajów członkowskich JPIAMR i państw Afryki i Azji,
 • wnioskodawcy muszą spełnić szczegółowe kryteria określone w przepisach odpowiednich krajowych instytucji finansujących (patrz Aneks B),
 • konsorcja powinny składać się z co najmniej trzech, lecz nie więcej niż sześciu, jednostek z minimum trzech krajów spełniających warunki udziału,
 • uczestniczące państwa członkowskie JPIAMR to: Czechy, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Izrael, Kanada, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Szwecja oraz Włochy.
 • udział Chin oraz wybranych  krajów o niskim i średnim dochodzie z obszaru południowej  Afryki i południowej Azji (lista DAC ) będzie finansowany przez kanadyjską organizację IDRC (patrz Aneks  B).
 • udział krajów o niskim dochodzie z obszaru Afryki będzie finansowany przez szwedzką organizację  SIDA (patrz Aneks B).

Dokumentacja konkursowa

 • Call text. Szczegółowe informacje o konkursie.
 • Proposal Application Form. Obowiązujacy formularz wspólnego wniosku międzynarodowego.  Partnerzy konsorcjum przygotowują jeden wspólny wniosek (w języku angielskim). Wnioski złożone na innych formularzach zostana odrzucone z powodów formalnych.
 • Lider projektu składa wniosek w imieniu całego międzynarodowego konsorcjum za pośrednictem  strony  https://ptoutline.eu/app/JPIAMR2019 
 • Wnioskodawcy z Włoch powinni zapoznać się z dodatkowymi warunkami przedstawionymi w Aneksie B.

Harmonogram konkursu

Proces składania wniosków międzynarodowych jest dwuetapowy (nabór wniosków wstępnych tzw. pre-proposals, nabór wniosków pełnych tzw. full proposals) i zostanie przeprowadzony w następujących ramach czasowych:

 • 18 lutego 2019 (11:00 CET) - termin składania wniosków wstępnych tzw. pre-proposals
 • 17 czerwca 2019 (11:00 CET) - termin składania wniosków pełnych tzw. full proposals
 • 24 czerwca 2019 (23:59 CET) – termin złożenia wniosków krajowych UNISONO przez zespoły polskie
 • październik 2019 – wyniki konkursu
 • przełom 2019/2020 – rozpoczęcie realizacji projektów

Dodatkowe informacje dla wnioskodawców z Polski

 1. Na etapie pre-proposal wnioskodawcy z Polski nie muszą składać dodatkowych dokumentów do NCN.
 2. Na etapie full proposal nie później  niż  24 czerwca 2019 r.  polscy wnioskodawcy składają w systemie OSF wniosek krajowy  (wniosek UNISONO). Wniosek zawiera tabelkę budżetową.
 3. Prosimy również o zapoznanie się z informacjami o kosztach kwalifikowalnych w konkursie JPI AMR, zawartymi w załączniku do uchwały Rady NCN dotyczącej konkursów międzynarodowych (UNISONO).
 4. Jeżeli w jednym międzynarodowym projekcie planowany jest udział dwóch (lub więcej) jednostek z Polski, powinny one złożyć wniosek do NCN jako grupa podmiotów. Każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum będzie dysponował osobnym budżetem, lecz limit środków na wynagrodzenia, podany w sekcji 2.1.2 załącznika do Uchwały Rady NCN, stosuje się do całej grupy podmiotów łącznie (UNISONO).
 5. Budżet polskiej części projektu w systemie OSF powinien być podany w PLN i obliczony zgodnie z kursem EUR z dnia podjęcia Uchwały Rady NCN – 5 lipca 2018 r. (1 EUR= 4,3833 PLN).
 6. Projekty z udziałem naukowców z Polski mogą trwać 24 miesiące lub 36 miesięcy

Kontakt:

Międzynarodowy Sekretariat konkursu

NCN

Wiadomości i aktualizacje

Aktualizacje dotyczące konkursu, w tym związane z udziałem instytucji finansujących, ogłaszane będą na stronie poświęconej konkursowi w oficjalnym serwisie internetowym i newsletterze JPIAMR, a także na stronach organizacji na Twitterze @JPIAMR i Facebooku Facebook.com/JPIAMR.