śr., 14/03/2018 - 14:17

W dniach 7-8 marca br. odbyło się kolejne posiedzenie Rady NCN. Pierwszego dnia spotkały się komisje Rady NCN: Odwoławcza, ds. regulaminów i procedur oraz komisje Rady K-1, K-2 i K-3. Drugiego dnia odbyło się posiedzenie plenarne z udziałem członków Rady i kierownictwa NCN.

W pierwszej części posiedzenia członkowie Rady uchwałą nr 14/2018 pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie finansowe Centrum za poprzedni rok oraz uchwałą nr 15/2018 zatwierdzili sprawozdanie z realizacji zadań NCN za rok 2017 obejmujące informacje o stopniu realizacji poszczególnych zadań Centrum wraz z ich ewaluacją i oceną wpływu na rozwój nauki. Wszystkie zaopiniowane przez Radę dokumenty zostaną przedstawione do zatwierdzenia przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Głównym punktem obrad plenarnych było określenie przez Radę warunków przeprowadzania piętnastej już edycji konkursów OPUS i PRELUDIUM. Decyzją Rady na realizację projektów badawczych w tych konkursach zostanie przekazanych łącznie 330 mln zł, z czego 300 mln zł w konkursie OPUS 15 oraz 30 mln zł w konkursie PRELUDIUM 15. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Rady, wnioskodawcy w tej edycji konkursów będą zobligowani do przedstawiania we wniosku streszczenia projektu badawczego, skróconego i szczegółowego jego opisu wyłącznie w języku angielskim. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe będzie zaangażowanie zagranicznych ekspertów do oceny wniosków już na pierwszym etapie.

Rada dyskutowała również nad propozycjami zmian w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich, które ostatecznie zostały przyjęte uchwałą nr 16/2018. Po dyskusji nad obowiązującymi dotychczas ograniczeniami w występowaniu z wnioskami do NCN Rada podtrzymała zasadę, na podstawie której kierownikiem projektu nie może być osoba, która w chwili wystąpienia z wnioskiem do Centrum kieruje więcej niż dwoma projektami finansowanymi przez NCN lub kieruje dwoma projektami finansowanymi przez NCN a inny wniosek o finansowanie projektu badawczego, w którym występuje w roli kierownika projektu, znajduje się w procesie oceny. Członkowie Rady zdecydowali, że zasada ta nie będzie dotyczyć projektów finansowanych w ramach konkursów międzynarodowych organizowanych przez NCN we współpracy dwustronnej lub wielostronnej. Po długiej dyskusji na temat kryteriów niedopuszczania do oceny merytorycznej wniosków złożonych w poprzedniej edycji konkursów, uzgodniono, że w konkursach OPUS i PRELUDIUM będzie można złożyć ten sam wniosek tylko raz w ciągu 12 miesięcy. Ograniczenie to nie będzie dotyczyć wniosków, które: w poprzedniej edycji tych konkursów zostały odrzucone podczas oceny formalnej, nie zostały zakwalifikowane do II etapu oceny merytorycznej jedynie z powodu niespełnienia warunków konkursu, nieuzasadnionego kosztorysu lub skierowania wniosku do niewłaściwego panelu bądź zostały zakwalifikowane do II etapu oceny merytorycznej, ale nie otrzymały finansowania.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wnioskodawców i działaniom podejmowanym przez Centrum na rzecz uproszczenia procedur przeprowadzania konkursów i realizacji grantów, Rada zdecydowała się również na wprowadzenie modyfikacji w treści niektórych zapisów regulaminu dotyczących kosztów kwalifikowalnych, zasad zarządzania budżetem wynagrodzeń etatowych i dodatkowych oraz budżetem stypendiów naukowych NCN. Zmiany te pozwolą konstruować kosztorysy projektów badawczych w sposób bardziej optymalny, co niewątpliwie z korzyścią wpłynie na sposób realizacji projektów. Konkursy OPUS 15 i PRELUDIUM 15 zostaną ogłoszone 15 marca 2018 r. a szczegółowe warunki przeprowadzania konkursów określa uchwała nr 17/2018 i uchwała nr 18/2018.

W dalszej części posiedzenia członkowie Rady dyskutowali nad kolejnymi edycjami konkursów SONATA, SONATA BIS, MAESTRO i HARMONIA. Po dyskusji o konkursie SONATA, biorąc pod uwagę opinie Koordynatorów Dyscyplin dotyczące przebiegu ostatniej jego edycji, Rada zdecydowała się na wprowadzenie zmian w harmonogramie ogłaszania tego konkursu. Ustalono, że konkurs SONATA zostanie ogłoszony we wrześniu br. łącznie z kolejnymi edycjami konkursów OPUS i PRELUDIUM. Zasady oceny wniosków w konkursie SONATA będą przedmiotem dyskusji Rady podczas kolejnych posiedzeń. W związku z zakończonym naborem wniosków w przeprowadzanym po raz pierwszy konkursie DAINA, po uwzględnieniu rekomendacji kandydatów ze strony Research Council of Lithuania (RCL), Rada NCN uchwałą nr 19/2018 wybrała członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie polsko-litewskich projektów badawczych.

W części posiedzenia dotyczącej spraw międzynarodowych przedstawiono informację na temat planów i działań podejmowanych przez Centrum na rzecz nawiązania współpracy dwustronnej NCN z austriacką agencją finansującą badania naukowe Austrian Science Fund (FWF) i organizacji wspólnego konkursu na polsko-austriackie projekty badawcze. W dalszej części dyskusji, z uwzględnieniem opinii poszczególnych Komisji, uchwałą nr 20/2018 Rada ustaliła, że NCN przeznaczy 500 tys. euro na projekty badawcze realizowane przez polskie zespoły naukowe w ramach konkursu organizowanego przez sieć CHIST-ERA wspierającą badania z zakresu technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych. Uchwałą nr 21/2018 Rada zdecydowała o przeznaczeniu takiej samej kwoty (500 tys. euro) również na projekty badawcze realizowane przez polskie zespoły naukowe w ramach konkursu organizowanego przez sieć NORFACE wspierającą badania w obszarze nauk społecznych. Z kolei na realizację polskich projektów badawczych w ramach konkursu organizowanego przez sieć M-ERA finansującą badania z obszaru nauk o materiałach i inżynierii materiałowej zostaną przeznaczone środki w wysokości 300 tys. euro, na podstawie decyzji Rady podjętej uchwałą nr 22/2018.

Na zakończenie posiedzenia członkowie Rady uchwałą nr 23/2018 pozytywnie ocenili wykonanie zadań realizowanych w 2017 roku przez Koordynatorów Dyscyplin NCN. Uchwałą nr 24/2018 zaopiniowali raporty końcowe z wykonania projektów badawczych przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do realizacji w Narodowym Centrum Nauki oraz uchwałą nr 25/2018 ocenili raporty końcowe z realizacji projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.