czw., 19/04/2018 - 11:28

W dniach 11-12 kwietnia 2017 r. członkowie Rady Centrum spotkali się po raz kolejny.

W pierwszym dniu obrad odbyły się posiedzenia Komisji Rady Współpracy Międzynarodowej, Odwoławczej, Regulaminów i Procedur, Komisji głównych Rady K-1, K-2, K-3 oraz Komisji ds. konkursów na Koordynatorów Dyscyplin, która przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na Koordynatora Dyscyplin Nauk Ścisłych i Technicznych. Drugiego dnia odbyły się obrady plenarne.

Na wstępnie posiedzenia plenarnego Rada uchwałą nr 30/2018 (załącznik), uchwałą nr 31/2018 (załącznik) oraz uchwałą nr 32/2018 (załącznik) wybrała członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków złożonych w konkursach SONATINA 2, UWERTURA 2 i ETIUDA 6, ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki 15 grudnia 2017 r. Łącznie do oceny wniosków w tych konkursach wybrano siedem Zespołów Ekspertów, które rozpoczną prace już w maju br.

Decyzją Rady podjętą uchwałą nr 34/2018, w konkursie SONATINA 2 na finansowanie projektów badawczych w naukach humanistycznych, społecznych i sztuce przeznaczono 8,1 mln zł, w naukach ścisłych i technicznych 11,7 mln zł, natomiast w naukach o życiu 10,2 mln zł. Rada uchwałą nr 35/2018 zdecydowała, że w ramach szóstej edycji konkursu ETIUDA zostaną sfinansowane stypendia doktorskie w łącznej kwocie 15 mln zł, z czego na stypendia doktorskie w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce zostanie przeznaczonych co najwyżej 4,3 mln zł, w naukach ścisłych i technicznych 6,5 mln zł, natomiast w naukach o życiu 4,2 mln zł.

W ramach drugiej edycji konkursu UWERTURA osoby planujące wystąpienie o finansowanie projektów badawczych do Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), będą znów mogli starać się o zagraniczne staże w zespołach badawczych realizujących granty ERC. Rada NCN na finansowanie takich staży przeznaczyła 2 mln zł i wyraziła chęć dalszej kontynuacji tego konkursu w kolejnych latach. Konkurs UWERTURA realizowany jest w ramach programu Fellowship Schemes to Visit ERC Grantees, w którym oprócz Polski biorą udział: Belgia, Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Słowacja i Słowenia.

W dalszej części posiedzenia członkowie Rady dyskutowali o kolejnych edycjach konkursów MAESTRO, SONATA BIS i HARMONIA, które zostaną ogłoszone 15 czerwca 2018 r., a także o propozycjach zmian w warunkach przeprowadzania trzeciej edycji konkursu MINIATURA na działania naukowe.

W związku z porozumieniem o współpracy podpisanym pomiędzy Narodowym Centrum Nauki a National Natural Science Foundation of China (NSFC), Rada dyskutowała nad propozycjami warunków przeprowadzania bilateralnego konkursu na projekty badawcze z zakresu badań podstawowych. W konkursie o nazwie SHENG finansowane będą polsko-chińskie projekty badawcze, w realizację których zaangażowane będą zespoły naukowe z Polski i Chin, dla których w prowadzeniu wspólnych projektów zasadnicze znaczenie będzie miała współpraca międzynarodowa. Wsparcie będą mogły otrzymać projekty z zakresu nauk o życiu, nauk ścisłych i technicznych oraz wybranych dyscyplin nauk społecznych. Konkurs SHENG zostanie ogłoszony 15 czerwca 2018 r., a szczegółowe zasady jego przeprowadzenia Rada określi podczas kolejnego posiedzenia.

Rada dyskutowała również o założeniach przeprowadzania konkursu BEETHOVEN LIFE na polsko-niemieckie projekty badawcze w naukach o życiu, którego ogłoszenie jest zaplanowane na wrzesień br. Konkurs jest organizowany wspólnie z Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), i w odróżnieniu od poprzednich edycji tego konkursu po raz pierwszy będzie przeprowadzony w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure). Szczegółowe warunki i regulamin konkursu będą dyskutowane przez Radę podczas kolejnych posiedzeń.

Rada zapoznała się działaniami podejmowanymi przez Narodowe Centrum Nauki związanymi z przygotowaniem konkursów na badania podstawowe i stosowane w ramach tzw. funduszy EOG i funduszy norweskich, których Centrum ma pełnić rolę operatora w części badań naukowych.

W związku z rozpoczęciem procesu wyłaniania laureatów do Nagrody NCN 2018, Rada uchwałą nr 36/2018 przyjęła Regulamin przyznawania Nagrody NCN. W tym roku, Nagroda może być przyznana osobom urodzonym nie wcześniej niż w 1977 r. W najbliższym czasie uprawnieni do zgłaszania kandydatów otrzymają stosowne informacje na temat procedury wyłaniania laureatów Nagrody NCN. Zgodnie z ustaleniami, kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać przewodniczący Zespołów Ekspertów, członkowie Zespołów Ekspertów w konkursach MAESTRO, dotychczasowi laureaci Nagrody NCN, byli członkowie Rady oraz wybitni naukowcy wskazani przez Dyrektora i Radę NCN. Posiedzenie Kapituły Nagrody NCN odbędzie się we wrześniu br.

Po przyjęciu sprawozdania z przeprowadzenia konkursu na stanowisko Koordynatora Dyscyplin, Rada uchwałą nr 33/2018 wybrała dr inż. Klaudynę Śpiewak-Wojtyłę na Koordynatora Dyscyplin Nauk Ścisłych i Technicznych.

Na zakończenie posiedzenia Rada zaopiniowała raporty końcowe z wykonania projektów badawczych przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do realizacji w Narodowym Centrum Nauki oraz oceniła raporty końcowe z realizacji projektów badawczych finansowanych z konkursów Narodowego Centrum Nauki.