śr., 09/01/2019 - 09:31

Narodowe Centrum Nauki zaprasza do składania wniosków w ramach nowego konkursu sieci JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research) z zakresu medycyny precyzyjnej w chorobach neurozwyrodnieniowych. Konkurs jest dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach inicjatywy typu ERA-NET Co-fund. Budżet konkursu wynosi ok. 30 milionów euro.

Choroby neurozwyrodnieniowe to choroby o charakterze wyniszczającym, nadal w dużej mierze nieuleczalne. Charakteryzują się one dużym zróżnicowaniem w zakresie przyczyn powstawania, mechanizmów oraz objawów klinicznych. Zróżnicowanie to stanowi poważną przeszkodę w poszukiwaniu nowych działań medycznych np. leczenia lub zoptymalizowanego podejścia do opieki. Stąd też leczenie jednej ścieżki choroby może okazać się nieprzydatne dla wszystkich pacjentów mających odpowiednie objawy chorobowe. Dlatego też zrozumienie tego zróżnicowania jest jednym z największych wyzwań, z jakimi należy się zmierzyć w leczeniu chorób neurozwyrodnieniowych.

Tematyka konkursu obejmuje następujące choroby:

 • chorobę Alzheimera oraz inne demencje,
 • chorobę Parkinsona oraz związane z nią dolegliwości,
 • choroby prionowe,
 • stwardnienie zanikowe boczne,
 • chorobę Huntingtona,
 • ataksję rdzeniowo-móżdżkową,
 • rdzeniowy zanik mięśni.

Sieć JPND postanowiła tym razem skupić się na medycynie precyzyjnej, która ma na celu dokładne określenie elementów odpowiedzialnych za patologię w danym przypadku i w określonym momencie choroby. Jest to nowe podejście stosowane w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu chorób, w którym uwzględniona została indywidualna zmienność w obrębie genów, cech biologicznych/molekularnych, jak również czynniki takie jak środowisko i styl życia.

W związku z tym konkurs dotyczy medycyny precyzyjnej w następujących obszarach badawczych:

 • diagnostyce (np. biomarkery, dane z obrazowania, koncepcje typu „-omika”, analiza dużych zbiorów danych),
 • profilaktyce (np. biomarkery do analizy nowatorskich sposobów leczenia i interwencji, choroby współistniejące, technologie cyfrowe, stratyfikacja w obrębie badań prospektywnych i badań klinicznych),
 • opiece (np. poprawa systemów opieki zdrowotnej i społecznej, profilowanie molekularne, obrazowanie, dane na temat stylu życia). 

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja złożone z przynajmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Uczestników konkursu obowiązują krajowe wymogi formalne określone przez organizacje finansujące projekty uczestniczące w konkursie.

Kraje biorące udział w konkursie:

Australia, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Izrael, Kanada, Luksemburg, Łotwa, Niemcy*, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Turcja,  Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

*udział Niemiec zostanie potwierdzony.


HARMONOGRAM KONKURSU

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie należy złożyć wniosek wstępny, tzw. pre-proposal. Następnie, najlepsze zespoły badawcze zostaną zaproszone do złożenia wniosków pełnych, tzw. full proposals. Projekty będą oceniane przez międzynarodowy panel ekspertów.

 • Termin składania pre-proposals: 12 marca 2019 r., godz. 15.00 CET
 • Termin składania full proposals: 25 czerwca 2019 r., godz. 15.00 CET
 • Termin składania wniosków krajowych UNISONO do systemu ZSUN/OSF: 2 lipca 2019 r., godz. 23.59 CET.
 • Wyniki konkursu: październik 2019 r.

Czas trwania projektu: 24 lub 36 miesięcy


Dokumentacja konkursowa:

Więcej informacji dostępnych jest na stronie konkursu:

http://www.neurodegenerationresearch.eu/initiatives/annual-calls-for-proposals/open-calls/personalised-medicine-2019/


Kontakt:

 • dr Małgorzata Hasiec, tel. 12 341 9153
 • Marlena Wosiak, tel. 12 341 9093

Dodatkowe informacje dla wnioskodawców z Polski:

 1. Prosimy o zapoznanie się z informacjami o zasadach uczestnictwa i kosztach kwalifikowalnych obowiązujących wnioskodawców z Polski, zawartymi w uchwale Rady NCN nr 118/2018 z dnia 13 grudnia 2018r. dotyczącej udziału polskich zespołów w wielostronnych konkursach międzynarodowych (UNISONO).
 2. Na etapie pre-proposal wnioskodawcy z Polski nie muszą składać dodatkowych dokumentów do NCN.
 3. W terminie do 7 dni od złożenia wniosku pełnego (tzw. full proposal), tj. do dnia 2 lipca 2019r., polscy wnioskodawcy składają wniosek krajowy o finansowanie projektu w systemie ZSUN/OSF. Wniosek będzie zawierał kosztorys, który należy wypełnić zgodnie z informacjami o kosztach kwalifikowalnych obowiązujących wnioskodawców z Polski, zawartymi w załączniku do uchwały Rady NCN dotyczącej konkursów międzynarodowych (UNISONO).
 4. Jeżeli polskim wnioskodawcą jest grupa podmiotów, z wnioskiem krajowym występuje lider wskazany w porozumieniu grupy podmiotów o współpracy na rzecz realizacji projektu badawczego, którego dotyczy wniosek. Liderem grupy podmiotów jest podmiot zatrudniający kierownika projektu. Każdy z podmiotów wchodzących w skład grupy podmiotów dysponuje osobnym budżetem, lecz limit środków na wynagrodzenia stosuje się do całej grupy łącznie. Zgodnie z uchwałą UNISONO grupy podmiotów dysponują wyższym limitem środków na wynagrodzenia dodatkowe.
 5. Czas trwania polskiej części projektu to 24 miesiące lub 36 miesięcy.
 6. W konkursie obowiązuje kurs euro z dnia 8 lutego 2018 r.: 1 EUR= 4,1733 PLN.