śr., 16/01/2019 - 11:56

W dniach 9-10 stycznia 2019 r. Rada w nowym składzie spotkała się po raz kolejny. Pierwszego dnia odbyły się posiedzenia komisji Rady: Komisji ds. Regulaminów i Procedur, Komisji Odwoławczej, Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej oraz Komisji Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (K-1), Komisji Nauk Ścisłych i Technicznych (K-2) oraz Komisji Nauk o Życiu (K-3). Drugiego dnia odbyły się obrady plenarne.

Na wstępie posiedzenia prof. Małgorzata Kossowska przewodnicząca Rady NCN przybliżyła nowym członkom Rady zasady i tryb pracy, przypomniała zasady etyczne obowiązujące członków Rady oraz omówiła przyjęte procedury wyłaniania ekspertów odpowiedzialnych za ocenę wniosków w konkursach NCN. Przedstawiła także przyjęte przez Radę minionych kadencji zasady podziału środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN. Następnie została zaprezentowana dotychczasowa działalność Centrum w zakresie współpracy międzynarodowej, ewaluacji efektów programów grantowych, prowadzonych działań związanych z rzetelnością badań naukowych czy też zasad rozliczania raportów końcowych z realizacji grantów NCN. Przedstawiono także informację na temat działalności Komisji Odwoławczej Rady NCN, która w 2018 r. rozpatrzyła łącznie 197 odwołań od decyzji Dyrektora Centrum i przyznała finansowanie w kwocie blisko 6,1 mln zł na realizację 16 projektów badawczych.

Kluczowym punktem posiedzenia było ustalenie przez Radę wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursów OPUS 16, PRELUDIUM 16 i SONATA 14, które zostały ogłoszone przez Centrum 14 września 2018 r. Decyzją Rady budżet konkursu OPUS 16 został zwiększony o 30 mln zł, w wyniku czego na finansowanie badań w tym konkursie zostanie przeznaczonych łącznie 380 mln zł, z czego 57 mln zł w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce, 148,2 mln zł w naukach ścisłych i technicznych oraz 174,8 mln zł w naukach o życiu. Rada podjęła również decyzję o zwiększeniu o 30 mln zł budżetu konkursu SONATA 14. Dzięki temu na realizację projektów badawczych przez osoby będące od 2 do 7 lat po doktoracie zostanie przeznaczonych łącznie 120 mln zł, z czego 19,2 mln zł w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz po 50,4 mln zł w naukach ścisłych i technicznych oraz naukach o życiu. W ramach budżetu konkursu PRELUDIUM 16, ustalonego przez Radę w wysokości 40 mln zł, nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce otrzymają 10 mln zł, 13,6 mln zł zostanie przekazanych dla nauk ścisłych i technicznych, natomiast na finansowanie projektów badawczych w naukach o życiu przeznaczono 16,4 mln zł. Szczegółowy podział środków finansowych w ramach poszczególnych dyscyplin i grup dyscyplin w konkursach OPUS 16, PRELUDIUM 16 i SONATA 14 został ustalony przez Radę uchwałą nr 1/2019. Rada wybrała również członków i przewodniczących Zespołów Ekspertów odpowiedzialnych za ocenę wniosków w tych konkursach. Pierwsze zespoły rozpoczną pracę już w lutym br.

Po przedstawieniu informacji na temat udziału polskich naukowców w międzynarodowych konkursach wielostronnych organizowanych w ramach sieci BiodivERsA, Rada uchwałą nr 2/2019 ustaliła wysokość środków finansowych w kwocie 500 tys. euro z przeznaczeniem na projekty badawcze realizowane przez polskie zespoły naukowe w nowym konkursie BiodivERsA Call 2019. Natomiast po zaprezentowaniu informacji na temat udziału polskich grup badawczych w konkursach organizowanych z inicjatywy sieci JPI Urban Future Rada, uchwałą nr 3/2019 zdecydowała się przeznaczyć również kwotę 500 tys. euro na projekty badawcze realizowane przez polskie zespoły naukowe w konkursie JPI Urban Europe Call 2020. Przekazano, że zarówno w przypadku konkursów sieci BiodivERsA, jak i JPI Urban Europe łączna wysokość środków finansowych krajowych i zagranicznych przewidzianych na realizację polskich projektów badawczych w każdym z konkursów wynosi 746 269 euro, z czego kwota w wysokości 246 269 euro stanowi możliwe do uzyskania dofinansowanie ze środków Komisji Europejskiej.

Podczas posiedzenia przedstawiono również informację na temat aktualnych działań podejmowanych przez NCN jako operatora programów planowanych do realizacji w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. Omówiono również dotychczasowe działania NCN na rzecz otwartego dostępu do treści publikacji naukowych i wprowadzenia procedur zarządzania danymi związanymi z realizacją projektów badawczych finansowych ze środków publicznych. Poinformowano o przyłączeniu NCN do tzw. cOAlition S skupiającej europejskie agencje finansujące naukę, która zakłada, że wszystkie artykuły naukowe przedstawiające wyniki będące rezultatem projektów finansowanych lub współfinansowanych przez członków cOAlition S muszą być opublikowane w tzw. otwartym dostępie bez żadnego ograniczenia czasowego. Członkowie Rady zapoznali się ze wstępnymi założeniami oraz wytycznymi wdrożenia Planu S.

W dalszej części posiedzenia Rada uzupełniła składy Zespołów Ekspertów z nauk o życiu wybranych do rozliczania grantów NCN oraz składy Zespołów Ekspertów do oceny wniosków w konkursie MINIATURA 2, a także wybrała Zespoły Ekspertów do oceny wniosków skierowanych przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownej oceny.

Na zakończenie, dyskutując o przebiegu konkursu MINIATURA 2, Rada uchwałą nr 4/2019 podjęła decyzję o zwiększeniu o 5 mln zł nakładu finansowego konkursu, co pozwoli na sfinansowanie działań naukowych w łącznej kwocie 25 mln zł.