pon., 18/02/2019 - 12:36

Już po raz dziesiąty przyznaliśmy finansowanie na badania podstawowe doświadczonym naukowcom w konkursie MAESTRO, a po raz ósmy uczonym planującym utworzenie zespołu badawczego w konkursie SONATA BIS. Po raz ostatni rozstrzygnęliśmy natomiast konkurs HARMONIA na projekty realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.  

W rozstrzygniętych właśnie konkursach złożono łącznie 650 wniosków na kwotę ponad 1 mld zł, z czego do finansowania eksperci zakwalifikowali 148 projektów. Łączna wartość finansowania we wszystkich trzech konkursach wynosi 253 945 366 zł. W konkursie HARMONIA współczynnik sukcesu wyniósł 25%, w SONACIE BIS – 24%, natomiast w prestiżowym MAESTRO – niemal 12%.

Do konkursu HARMONIA 10 można było zgłaszać projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, która może polegać zarówno na bezpośredniej kooperacji z zagraniczną instytucją naukową, udziale w dwu- lub wielostronnych programach międzynarodowych, jak i na wykorzystaniu przez polskie zespoły wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. W konkursie złożono 206 wniosków, z których 52 otrzymają finansowanie o łącznej wartości blisko 40 mln zł.

Dziesiąta edycja HARMONII była ostatnią odsłoną tego konkursu. Rada Narodowego Centrum Nauki podjęła decyzję o scaleniu jej z konkursem OPUS, który od wrześniowej edycji zostanie uzupełniony o perspektywę międzynarodową – informuje prof. Małgorzata Kossowska, przewodnicząca Rady NCN. – Postanowienie to zostało poprzedzone ewaluacją krajowych konkursów grantowych. Zdecydowaliśmy się zachować ich różnorodność, wprowadzając równocześnie pewne, korzystne dla wnioskodawców, modyfikacje.

MAESTRO 10 to konkurs skierowany do doświadczonych naukowców, którzy chcą prowadzić pionierskie badania, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która publikowała swoje wcześniejsze prace w uznanych czasopismach naukowych, kierowała innymi badaniami sfinansowanymi na drodze konkursowej, a także aktywnie uczestniczy w życiu środowiska, np. zasiadając w komitetach naukowych międzynarodowych konferencji czy przynależąc do międzynarodowych stowarzyszeń. W dziesiątej edycji konkursu finansowanie otrzyma 11 z 93 nadesłanych wniosków. Łącznie na realizację projektów zostanie przeznaczone ponad 41 mln zł.

SONATA BIS 8 jest konkursem skierowanym do osób posiadających przynajmniej stopień naukowy doktora uzyskany w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Celem konkursu jest powołanie nowego zespołu badawczego, w którym poza kierownikiem projektu nie może być osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy. Projekty mogą trwać 36, 48 albo 60 miesięcy. Finansowanie o łącznej wartości niemal 173 mln zł otrzyma 85 z 351 zgłoszonych projektów.

Biorąc pod uwagę wszystkie trzy konkursy, w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce naukowcy złożyli 154 wnioski, spośród których do realizacji skierowano 36 na kwotę niemal 40 mln zł. W naukach o życiu wpłynęły 202 wnioski, a do finansowania eksperci zakwalifikowali 45 projektów na kwotę ponad 101 mln zł. W naukach ścisłych i technicznych badacze złożyli 294 wnioski, z czego 66 na łączną kwotę niemal 110 mln zł otrzymało finansowanie. 

Listy rankingowe