pt., 22/02/2019 - 11:06

W dniach 13-14 lutego 2019 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady NCN. Podczas spotkania członkowie pracowali w ramach Komisji Rady NCN: odwoławczej, ds. regulaminów i procedur, ds. współpracy międzynarodowej, ds. oceny efektów działalności NCN oraz Komisji nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (K-1), nauk ścisłych i technicznych (K-2) oraz nauk o życiu (K-3). Obrady plenarne odbyły się z udziałem członków Rady i kierownictwa NCN.

W pierwszej części posiedzenia plenarnego prof. Jerzy Lis przewodniczący komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora NCN przedstawił sprawozdanie z oceny kandydatów uczestniczących w konkursie. Po rozpatrzeniu sprawozdania, które wraz z protokołami z posiedzeń komisji i całą dokumentacją związaną z postępowaniem konkursowym zostało udostępnione członkom Rady, Rada uchwałą nr 13/2019 jednomyślnie postanowiła przedstawić ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego prof. Zbigniewa Błockiego jako kandydata na stanowisko dyrektora NCN.

Drugą część posiedzenia rozpoczęto od przedstawienia informacji kwartalnej o zakresie wykonywanych przez Narodowe Centrum Nauki zadaniach i wydatkowanych na ten cel środkach w okresie od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. dyrektor NCN prof. Zbigniew Błocki zaprezentował sprawozdanie z działalności NCN w ostatnim kwartale 2018 r., w tym liczbę i rodzaj przeprowadzanych oraz rozstrzygniętych konkursów, zakres prowadzonej w Centrum działalności międzynarodowej w ramach współpracy dwustronnej i wielostronnej oraz aktywność w organizacjach międzynarodowych. Przedstawił również informację dotyczącą zmian i kosztów związanych z prowadzoną w Centrum polityką kadrową oraz podsumował wykorzystanie przez NCN dotacji w IV kwartale 2018 r. Następnie, Rada uchwałą nr 15/2019 pozytywnie zaopiniowała roczny plan finansowy NCN na rok 2019 w układzie tradycyjnym i zadaniowym oraz plan na kolejne dwa lata.

W dalszej części posiedzenia prof. Małgorzata Kossowska przewodnicząca Rady NCN przedstawiła główne zadania do realizacji przez Radę w 2019 r. w kontekście przyjętego przez Centrum planu działalności NCN na rok 2019. Zwróciła uwagę na konieczność dostosowania do obowiązujących przepisów zasad finansowania doktorantów w ramach grantów NCN. Podkreśliła także konieczność modyfikacji oferty konkursowej NCN i jej przystosowania do międzynarodowej działalności NCN związanej z przeprowadzaniem konkursów dwustronnych w oparciu o procedurę agencji wiodącej (LAP) oraz współpracy wielostronnej, w tym prowadzonej w ramach inicjatywy środkowoeuropejskiej (CEUS) oraz Science Europe Multilateral Lead Agency Procedure (MLA). Dyskutowano również o możliwościach rozszerzenia współpracy NCN z NCBR oraz nawiązaniu współpracy NCN z NAWA w zakresie prowadzonej przez agencje działalności.

Dyskutując o zmianach zasad finansowania studentów i doktorantów ze środków projektów badawczych finansowanych przez NCN zgodnie z przyjętym przez rząd nowym modelem kształcenia doktorantów, poinformowano o planach Rady polegających na umożliwieniu finansowania w ramach grantów NCN stypendiów przewidzianych dla osób kształcących się w szkołach doktorskich. Obecnie Rada pracuje nad rozwiązaniem, w którym w ramach kosztów bezpośrednio związanych z realizacją projektu badawczego będzie można zaplanować koszty wynagrodzeń i stypendiów dla studentów i doktorantów zaangażowanych w realizację zadań w danym projekcie. Wynagrodzenia te będą wypłacane w formie stypendiów naukowych NCN, stypendiów doktoranckich w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub wynagrodzeń uzupełniających w ramach umów o pracę lub umów cywilnoprawnych. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną przedstawione na kolejnym posiedzeniu Rady.

Członkowie Rady zapoznali się z propozycją warunków i regulaminu przeprowadzania konkursu MINIATURA na działania naukowe oraz z propozycją warunków i regulaminu przeprowadzania konkursów na projekty badawcze: OPUS i PRELUDIUM, których kolejna edycja zostanie ogłoszona już 15 marca 2019 r. Rada zapoznała się również z propozycją warunków przeprowadzania międzynarodowego konkursu dwustronnego MOZART na polsko-austriackie projekty badawcze, który będzie przeprowadzany w oparciu o procedurę agencji wiodącej tzw. Lead Agency Procedure. Szczegółowe zasady przeprowadzania tych  konkursów zostaną przyjęte przez Radę podczas kolejnego posiedzenia.

Biorąc pod uwagę liczbę wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w konkursie BEETHOVEN LIFE 1 na polsko-niemieckie projekty badawcze w naukach o życiu, Rada, uchwałą nr 16/2019, dokonała podziału środków finansowych przeznaczonych na realizację przez polskie zespoły naukowe projektów badawczych w ramach dyscyplin nauk o życiu wskazanych w DFG Individual Research Grants Programme. Poinformowano, że przyjęty przez Radę budżet konkursu wynosi 20 mln zł, w ramach którego będą finansowane polskie projekty badawcze pozytywnie ocenione przez DFG w konkursie BEETHOVEN LIFE 1.

W dalszej części spotkania omówiono udział polskich badaczy w konkursach organizowanych przez konsorcjum M-ERANET finansujące badania z obszaru nauk o materiałach i inżynierii materiałowej. W związku z tym, że  w konkursie M-ERA.NET Call 2018 projekty badawcze z udziałem polskich naukowców zostały bardzo wysoko ocenione, Rada uchwałą nr 17/2019 zwiększyła o 287 718 euro wysokość środków finansowych ustalonych dla tego konkursu uchwałą Rady NCN nr 22/2018 z dnia 8 marca 2018 r. W wyniku tej decyzji łączna wysokość środków przeznaczonych dla polskich grup badawczych realizujących projekty w tym konkursie wynosić będzie 587 718 euro, co pozwoli na  sfinansowanie czterech projektów realizowanych przez polskie zespoły naukowe. Biorąc pod uwagę powyższe  informacje, Rada uchwałą nr 18/2019 zdecydowała się przeznaczyć środki w wysokości 500 tys. euro z przeznaczeniem na finansowanie polskich projektów badawczych w kolejnej edycji konkursu M-ERA.NET Call 2019.

Podczas posiedzenia przedstawiono również przebieg konkursów SONATA BIS 8, MAESTRO 10, HARMONIA 10, ogłoszonych przez NCN 15 czerwca 2018 r. koordynatorzy dyscyplin poinformowali również o przebiegu oceny formalnej wniosków złożonych w konkursach OPUS 16, PRELUDIUM 16, SONATA 14, BEETHOVEN CLASSIC 3, BEETHOVEN LIFE 1 ogłoszonych przez NCN 14 września 2018 r. Rada zapoznała się z działalnością Zespołu Kontroli i Audytu NCN w 2018 r. oraz z prowadzoną przez Centrum działalnością promocyjną.

Rada uchwałą nr 19/2019 oceniła raporty końcowe z realizacji projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Na zakończenie posiedzenia członkowie Rady przyjęli stanowisko w sprawie równego dostępu kobiet i mężczyzn do środków finansowych na badania naukowe.