pt., 12/07/2019 - 10:51

Zwiększenie budżetu konkursu OPUS 17, podział środków dostępnych w OPUS 17 i PRELUDIUM 17 pomiędzy poszczególne grupy nauk, wybór zespołów ekspertów do oceny wniosków oraz określenie warunków SONATA 15 i PRELUDIUM 18, które zostaną ogłoszone we wrześniu to najważniejsze decyzje Rady NCN podjęte podczas lipcowego posiedzenia.

Na wstępie obrad plenarnych, w związku z aktualizacją wartości pozycji budżetowych Centrum, uchwałą nr 79/2019 Rada pozytywnie zaopiniowała zmianę planu finansowego NCN na rok 2019. Następnie Rada NCN ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursów OPUS 17 i PRELUDIUM 17, które zostały ogłoszone przez Centrum 15 marca 2019 r. Decyzją Rady budżet konkursu OPUS 17 został zwiększony o 50 mln zł, w wyniku czego na finansowanie badań w tym konkursie zostanie przeznaczonych łącznie 350 mln zł, z czego 52,5 mln zł w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce, 126 mln zł w naukach ścisłych i technicznych oraz 171,5 mln zł w naukach o życiu. W ramach budżetu konkursu PRELUDIUM 17 w wysokości 30 mln zł, nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce otrzymają 8,3 mln zł, dla nauk ścisłych i technicznych zostanie przeznaczonych 11 mln zł, natomiast na finansowanie projektów badawczych w naukach o życiu będzie przeznaczone 10,7 mln zł. Szczegółowy podział środków finansowych w ramach poszczególnych dyscyplin i grup dyscyplin w konkursach OPUS 17 i PRELUDIUM 17 został ustalony przez Radę uchwałą nr 80/2019. Rada wybrała również członków i przewodniczących Zespołów Ekspertów odpowiedzialnych za ocenę wniosków w tych konkursach, które rozpoczną pracę już końcem sierpnia br. oraz uzupełniła składy Zespołów Ekspertów do oceny wniosków w konkursie MINIATURA 3, w którym nabór wniosków jest prowadzony od 17 czerwca do 30 września 2019 r.

Uchwałą nr 81/2019 Rada określiła warunki przeprowadzania konkursu SONATA na projekty badawcze, realizowane przez osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Decyzją Rady zniesiono ograniczenie na finansowanie zakupu aparatury naukowo-badawczej w tym konkursie. W związku z tym, od najbliższej edycji konkursu SONATA w ramach każdego działu nauki, będzie możliwe wnioskowanie o sfinansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej o wartości jednostkowej nie przekraczającej 500 000 zł. Następnie uchwałą nr 82/2019 Rada określiła warunki przeprowadzania konkursu PRELUDIUM na projekty badawcze dla osób nieposiadających stopnia naukowego doktora. Aktualizacja warunków przeprowadzania konkursów ma na celu kontynuację działań na rzecz wprowadzenia przez NCN polityki otwartego dostępu do danych, które zostaną wytworzone lub wykorzystane w ramach realizacji projektów finansowanych przez NCN. Centrum planuje ogłoszenie konkursów SONATA i PRELUDIUM we wrześniu br.

W dalszej części posiedzenia członkowie Rady NCN kontynuowali dyskusję nad umożliwieniem finansowania w ramach konkursu OPUS projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej nawiązanej bezpośrednio z partnerem lub partnerami z zagranicznych instytucji naukowych bądź w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu lub wielostronnej albo projektów badawczych realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych, które dotychczas były finansowane w ramach konkursu HARMONIA. Rozważano kryteria oceny wniosków w tym konkursie oraz zobowiązanie wnioskodawcy do przedstawienia informacji o planowanej współpracy międzynarodowej oraz korzyści z niej wynikających. Decyzją Rady konkurs OPUS w poszerzonej formule zostanie ogłoszony już we wrześniu br.

Dyskutując na temat obowiązujących kryteriów zatrudniania na stanowiskach typu post-doc w ramach projektów badawczych finansowanych przez NCN, członkowie Rady wskazali na potrzebę ponownej analizy przyjętych założeń oraz kontynuowali rozmowy na temat wprowadzenia rozwiązań zachęcających naukowców do występowania z wnioskami o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, ERC. Szczegóły dotyczące zakresu proponowanych zmian będą omawiane podczas najbliższych posiedzeń Rady.

Kolejnym punktem obrad były założenia nowego konkursu na projekty badawcze realizowane przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich, w których promotor doktoranta będzie jednocześnie kierownikiem projektu. Planowany program zakłada, że o środki finansowe będą występować podmioty prowadzące szkoły doktorskie, a promotor będzie określał we wniosku tematykę badań, w których realizację zaangażuje doktoranta w trybie konkursowym na zasadach określonych przez Narodowe Centrum Nauki. Okres realizacji projektu badawczego powinien odpowiadać okresowi kształcenia doktoranta w szkole doktorskiej. Jedną z podstawowych form finansowania w konkursie będzie stypendium doktoranckie, które doktorant będzie otrzymywał przez cały okres realizacji projektu badawczego. Ostateczny zakres finansowania projektu badawczego oraz jego maksymalna wysokość zostaną określone podczas najbliższego posiedzenia Rady.

Rada dużo uwagi poświęciła analizie statystyki raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN, podejmując dyskusję o zasadach oceny raportów końcowych oraz sposobie prezentacji wnioskodawcom wyników tych ocen. Poruszono również kwestię przyjętych przez Radę zasad etycznych obowiązujących członków Rady i ekspertów NCN, w tym pojęcia konfliktu interesów.

Na zakończenie dokonano analizy przyjętego przez Radę podziału na 25 dyscyplin lub grup dyscyplin tzw. paneli dziedzinowych pod kątem obszarów badań objętych panelami HS2 oraz ST7.