czw., 12/09/2019 - 15:01

Stypendium dla najlepszych doktorantów w szkołach doktorskich, finansowanie badań oraz możliwość odbycia stażu zagranicznego – to podstawowe założenia nowego konkursu PRELUDIUM BIS organizowanego wspólnie przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) i Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). Obie agencje podpisały dziś porozumienie w sprawie współpracy.

Celem współpracy NCN i NAWA jest tworzenie wspólnych form finansowania badań, mających zapewnić ciągłość i spójność prac badawczych, a także zwiększanie mobilności, która jest niezbędnym elementem na drodze do osiągania doskonałości naukowej i nawiązywania współpracy międzynarodowej. Rezultatem wspólnych działań tych dwóch instytucji będzie komplementarna oferta konkursowa, zapewniająca większą efektywność systemu grantowego. Porozumienie w imieniu NCN podpisał dyrektor prof. Zbigniew Błocki, zaś w imieniu NAWA – dyrektor Łukasz Wojdyga. W uroczystości wziął udział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Od początku działalności NCN naszym priorytetem jest stworzenie odpowiadającej potrzebom naukowców oferty konkursowej oraz maksymalne uproszczenie procedury ubiegania się o finansowanie – zapewnił prof. Błocki. – Współpraca z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej pozwoli na jeszcze bardziej efektywne działania w tym zakresie.

W ramach nowego modelu kształcenia doktorantów, jakimi są szkoły doktorskie, inaugurujemy dziś niezwykle elitarną ścieżkę adresowaną do 300 młodych adeptów nauki i równocześnie do grona ich wybitnych promotorów  – powiedział wicepremier Jarosław Gowin. – Chciałbym bardzo podziękować i Narodowemu Centrum Nauki, i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej za przykład tego, w jaki sposób można ze sobą współpracować, zamiast konkurować.

PRELUDIUM BIS jest pierwszym owocem współpracy pomiędzy podlegającymi Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego agencjami. Konkurs na projekty badawcze realizowane przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich zostanie ogłoszony przez NCN już 16 września. Program skierowany jest do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie, a NAWA sfinansuje w nim staż zagraniczny dla doktoranta realizującego projekt badawczy.

PRELUDIUM BIS gwarantuje doktorantom stabilność finansową – podkreślił prof. Błocki. – Atrakcyjne wynagrodzenie, jakie młodzi naukowcy będą pobierać przez cztery lata, ma dać im możliwość wyboru ścieżki kariery naukowej i stanowić konkurencję do szukania pracy w biznesie.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej działa niespełna 2 lata, dlatego jest dla mnie ogromną satysfakcją, że zostaliśmy zaproszeni do współpracy przez NCN – instytucję o ogromnych kompetencjach i wieloletnim już doświadczeniu w tworzeniu narzędzi wspierających polskich naukowców – mówił dyrektor Wojdyga. – Wkład NAWA jest oczywisty: dotyczy wspierania mobilności doktorantów, wybranych w konkursie PRELUDIUM BIS. Nie można mieć bowiem cienia wątpliwości, że w dzisiejszym zglobalizowanym świecie nie da się tworzyć nauki poza międzynarodowym obiegiem myśli.

W ramach pierwszej edycji konkursu PRELUDIUM BIS zostanie zapewnione wsparcie dla 300 uczestników szkół doktorskich. Wypracowany wspólnie przez NCN i NAWA model finansowania przyczyni się do skutecznego kształtowania ich dalszej kariery badawczej w oparciu o kryterium doskonałości naukowej. Trwają również rozmowy nad możliwością współpracy przy kolejnych inicjatywach i wsparcia przez NCN części badawczej w takich programach Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, jak program im. Napoleona Cybulskiego, w ramach którego przyznawane są stypendia dla uznanych naukowców z zagranicy na przyjazdy długookresowe, czy program Polskie Powroty umożliwiający wyróżniającym się polskim naukowcom powrót do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych.

Wnioski w pierwszej edycji  konkursu PRELUDIUM BIS będzie można składać do 16 grudnia 2019 r. 


Łukasz Wojdyga, dyrektor NAWA, przemawia przed podpisaniem porozumieniaProf. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN, oraz Łukasz Wojdyga, dyrektor NAWA podpisują porozumienie o współpracyProf. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN, oraz Łukasz Wojdyga, dyrektor NAWA podpisują porozumienie o współpracyProf. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN, oraz Łukasz Wojdyga, dyrektor NAWA podpisują porozumienie o współpracyProf. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN, oraz Łukasz Wojdyga, dyrektor NAWA podpisują porozumienie o współpracyProf. Małgorzata Kossowska, przewodnicząca Rady przemawia po podpisaniu porozumieniadr hab. Sebastian Kołodziejczyk, prof. Małgorzata Kossowska, Jarosław Gowin, prof. Zbigniew Błocki, Łukasz WojdygaProf. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN, Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów oraz Łukasz Wojdyga, dyrektor NAWA