czw., 17/10/2019 - 00:00

Zmiana warunków przeprowadzania konkursów ETIUDA i SONATINA, rozszerzenie współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej oraz ustalenie wysokości środków finansowych w konkursach MAESTRO 11 i SONATA BIS 9 to tylko niektóre z tematów dyskutowanych podczas październikowego posiedzenia Rady Narodowego Centrum Nauki.

W dniach 9-10 października br. członkowie Rady NCN spotkali się po raz kolejny na dwudniowym posiedzeniu. Pierwszego dnia odbyły się spotkania: Komisji Odwoławczej, Komisji ds. Regulaminów i Procedur, Komisji ds. oceny efektów działalności NCN, Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej  oraz Komisji Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (K-1), Komisji Nauk Ścisłych i Technicznych (K-2) i Komisji Nauk o Życiu (K-3). Drugiego dnia członkowie Rady obradowali wspólnie podczas posiedzenia plenarnego. Na wstępie obrad uchwałą nr 101/2019 Rada pozytywnie zaopiniowała zmianę planu finansowego NCN na 2019 r.,  wynikającą ze zmniejszenia przychodów oraz kosztów finansowanych NCN z dotacji podmiotowej w związku z wolnymi środkami w budżecie NCN, które nie zostaną wydatkowane do końca roku.

Po przedstawieniu informacji na temat przebiegu oceny formalnej wniosków złożonych w konkursach: MAESTRO 11, SONATA BIS 9 oraz UWERTURA 4, które zostały ogłoszone 17 czerwca br., Rada uchwałą nr 106/2019 oraz uchwałą nr 107/2019 dokonała wyboru członków Zespołów Ekspertów odpowiedzialnych za ocenę merytoryczną wniosków złożonych w tych konkursach. Następnie dla konkursu MAESTRO 11 i konkursu  SONATA BIS 9 Rada ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych grup dyscyplin. Uchwałą nr 103/2019 zdecydowano o zwiększeniu o 50 mln zł nakładu finansowego konkursu SONATA BIS 9 i przeznaczeniu na realizację projektów badawczych w tym konkursie łącznie 170 mln zł, z czego w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce – 21,9 mln zł, w naukach ścisłych i technicznych – 82,4 mln zł natomiast w naukach o życiu – 65,7 mln zł. W przypadku konkursu MAESTRO 11 Rada uchwałą nr 102/2019  zdecydowała, że w ramach ustalonego nakładu finansowego na poziomie 40 mln zł, na realizację projektów badawczych w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce zostanie przeznaczonych 3,8 mln zł, na projekty w naukach ścisłych i technicznych – 16,1 mln zł natomiast na projekty w naukach o życiu – 20,1 mln zł.

W związku z wysoką liczbą wniosków złożonych w konkursie MINIATURA 3 Rada zdecydowała się zwiększyć nakład finansowy konkursu o 3,5 mln zł. Uchwałą nr 104/2019 zdecydowano się przeznaczyć łącznie 23,5 mln zł na realizację działań naukowych w ramach konkursu MINIATURA 3, co pozwoli na sfinansowanie większej liczby wniosków ocenionych pozytywnie przez ekspertów. Kolejną ważną decyzją Rady było zwiększenie o 2680 EUR wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w ramach międzynarodowego konkursu wielostronnego JPI-EC-AMR 2019 Novel diagnostic and surveillance tools, technologies and methods for resistance profiling of antibiotic resistant bacteria, and/or detection of resistance elements. Rada uchwałą nr 105/2019 zdecydowała, że do polskich zespołów badawczych realizujących projekty w tym konkursie zostanie przeznaczonych łącznie 502 680 EUR.

W trakcie posiedzenia wiele uwagi poświęcono również dyskusji na temat konkursów ETIUDA i SONATINA, których termin ogłoszenia zaplanowano na grudzień br. Członkowie Rady dyskutowali nad propozycjami zmian warunków przeprowadzania tych konkursów, wynikającymi m.in. z wejścia w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  W przypadku konkursu ETIUDA dyskutowano nad propozycją rozszerzenia adresatów tego konkursu poprzez umożliwienie przystąpienia do konkursu osób, które są uczestnikami studiów doktoranckich realizowanych wg poprzednich zasad, a nie mają jeszcze otwartego przewodu doktorskiego. Z kolei w konkursie SONATINA zaproponowano, aby młody badacz miał większe możliwości wyboru podmiotu, w którym planuje swoje zatrudnienie i realizację projektu badawczego. Do rozważenia przez Radę pozostaje również propozycja modyfikacji konkursu poprzez zmianę dotychczasowych warunków na rzecz szerokiego otwarcia konkursu dla osób będących do 3 lat po doktoracie i umożliwienie im starania się o zatrudnienie bez dodatkowych ograniczeń bądź wprowadzenie wymogu mobilnościowego polegającego na tym, że o zatrudnienie w danym podmiocie będą mogły starać się wyłącznie osoby, które nie uzyskały stopnia naukowego doktora w podmiocie planowanym jako miejsce realizacji projektu. Ostateczna decyzja w tym zakresie zostanie podjęta przez Radę na kolejnym posiedzeniu.

W dalszej części spotkania Rada kontynuowała dyskusję na temat propozycji rozszerzenia współpracy Narodowego Centrum Nauki i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej o finansowanie przez NCN części badań naukowych realizowanych w projektach badawczych, które uzyskają finansowanie w ramach programu NAWA „Polskie Powroty”. Program ma na celu umożliwienie wyróżniającym się polskim badaczom pracującym naukowo za granicą powrotu do kraju i podjęcia przez nich zatrudnienia w polskich instytucjach naukowych.  Założenia współpracy przewidują finansowanie przez NCN projektów zakwalifikowanych przez NAWA do finansowania, których wysokość nie przekroczy 200 tys. zł.  Szczegółowe zasady współpracy obu agencji w tym zakresie  zostaną określone w najbliższym czasie.

Na zakończenie posiedzenia Koordynatorzy Dyscyplin przedstawili informacje o wynikach międzynarodowych konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy dwustronnej BEETHOVEN LIFE i współpracy wielostronnej w ramach programów QUANTERA (ERA-NET Cofund i Quantum Technologies), BIODIVERSA oraz CHIST-ERA (European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies).