pt., 27/12/2019 - 15:17

W dniach 11-12 grudnia 2019 r. odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Rady NCN.

Pierwszego dnia miały miejsce posiedzenia Komisji Rady ds. Regulaminów i Procedur, Komisji Odwoławczej, Komisji ds. oceny efektów działalności NCN oraz Komisji głównych Rady: Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce, Nauk Ścisłych i Technicznych oraz Komisji Nauk o Życiu. Posiedzenie plenarne odbyło się dnia następnego.

Na początku obrad plenarnych Rada uchwałą nr 124/2019 zatwierdziła plan działalności NCN na rok 2020. W planie zostały ujęte zadania do realizacji przez NCN w 2020 r. Centrum planuje ogłoszenie sześciu rodzajów konkursów regularnych w trzech turach naboru wniosków: PRELUDIUM, PRELUDIUM BIS, SONATA, SONATA BIS, MESTRO oraz dwukrotny nabór wniosków do konkursu OPUS. Po dokonaniu analizy dotychczasowego przebiegu kilku konkursów UWERTURA na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC, kolejna edycja tego konkursu nie jest planowana na rok 2020. W kolejnym roku rozpocznie się nabór ciągły wniosków w ramach czwartej już edycji konkursu MINIATURA na działania naukowe. NCN będzie kontynuować finansowanie działalności dotyczącej badań podstawowych realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy wielostronnej. W przypadku międzynarodowej współpracy dwustronnej będzie kontynuowana realizacja programów: BEETHOVEN na polsko-niemieckie projekty badawcze, DAINA na polsko-litewskie projekty badawcze oraz SHENG na polsko-chińskie projekty badawcze, a także współpraca z austriacką i szwajcarską agencją badawczą. W 2020 r. NCN po raz pierwszy ogłosi konkurs POLS dla naukowców z zagranicy chcących prowadzić badania w Polsce, który będzie finansowany funduszy EOG i funduszy norweskich.

W dalszej części obrad Rada uchwałą nr 127/2019 określiła warunki konkursu SONATINA na projekty badawcze, zmieniając w porównaniu do poprzednich edycji tego konkursu, wymagania wobec kierownika projektu. Zgodnie z zapowiedzią, w konkursie SONATINA, oprócz środków na realizację projektu badawczego oraz stażu zagranicznego, kierownik projektu będzie mógł liczyć na finansowanie przez NCN zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, wyłącznie w podmiocie innym niż ten, w którym kierownik uzyskał stopień naukowy doktora. Decyzją Rady podjętą uchwałą nr 132/2019 w czwartej edycji konkursu SONATINA na realizację projektów badawczych zostanie przeznaczonych łącznie 20 mln zł.

Rada uchwałą nr 130/2019 określiła również warunki przeprowadzania międzynarodowego konkursu CEUS – UNISONO na projekty badawcze, organizowanego we współpracy wielostronnej z Austrian Science Fund (FWF), Czech Science Foundation (GAČR) oraz Slovenian Research Agency (ARRS) w ramach programu CEUS przeprowadzanego w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure). W ramach konkursu będzie można starać się o finansowanie projektów badawczych realizowanych we współpracy dwu- lub trójstronnej przez zespoły badawcze z Polski, Austrii, Czech i Słowenii. Rada uchwałą nr 129/2019 określiła również regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy wielostronnej w oparciu o procedurę agencji wiodącej.

Rada uchwałą nr 125/2019 pozytywnie zaopiniowała założenia współpracy Narodowego Centrum Nauki i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) przy organizacji trzeciej edycji programu Polskie Powroty przeprowadzanego przez NAWA. Program Polskie Powroty ma na celu umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom pracującym naukowo za granicą powrotu do kraju i podjęcia przez nich zatrudnienia w polskich instytucjach. Celem współpracy będzie finansowanie przez NCN badań naukowych z zakresu badań podstawowych w ramach projektów zakwalifikowanych do finansowania w tym programie. Przyjęto, że do finansowania przez NCN zostanie zakwalifikowanych co najwyżej 20 projektów, a wysokość finansowania komponentu badawczego w pojedynczym projekcie nie będzie mogła przekroczyć 200 tys. zł. Nabór wniosków w programie „Polskie Powroty” będzie otwarty od 7 stycznia do 31 marca 2020 r. Ogłoszenie wyników programu planowane jest do 15 września 2020 r. NCN zorganizuje nabór wniosków na finansowanie komponentu badawczego przeznaczonego wyłącznie dla beneficjentów programu, który będzie prowadzony w sposób ciągły w terminie od ogłoszenia wyników do czasu złożenia ostatniego z wniosków zakwalifikowanych przez NAWA do finansowania.

Wiele uwagi poświęcono omówieniu zmian w formularzu kwestii etycznych, uwzględnionym we wniosku w konkursach na projekty badawcze, a także w wytycznych dla wnioskodawców jakie zostały przygotowane przez Centrum do uzupełnienia tego formularza. Dyskutowano również nad treścią wytycznych do uzupełnienia planu zarzadzania danymi w projekcie badawczym, wymaganym we wnioskach składanych NCN. Z uwagi na fakt, że są to zagadnienia nowe zaproponowano prowadzenie przez NCN działań informacyjnych w tym zakresie.

W dalszej części posiedzenia przedstawiono informację na temat przebiegu konkursu MINIATURA 4 na działania naukowe oraz wyników międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w obszarze solar-driven chemistry oraz międzynarodowego konkursu wielostronnego przeprowadzonego w ramach sieci JPND wspierającej badania nad chorobami neurozwyrodnieniowymi. Rada uchwałą nr 135/2019 dokonała podziału nakładu finansowego międzynarodowego konkursu dwustronnego ALPHORN, przyznając na realizację polsko-szwajcarskich projektów badawczych łącznie 7 mln zł, w tym 1,54 mln zł w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce, 2,8 mln zł w naukach ścisłych i technicznych i 2,66 mln zł w naukach o życiu.

Rada uchwałą nr 136/2019 wybrała Zespoły Ekspertów do oceny wniosków złożonych w konkursie GRIEG na polsko-norweskie projekty badawcze. Uchwałą nr 134/2019 wybrane zostały również nowe Zespoły Ekspertów do oceny rozliczania środków finansowych przyznanych przez NCN na badania. Uchwałą nr 139/2019 zaopiniowano raporty końcowe z wykonania projektów badawczych przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do realizacji w NCN oraz uchwałą nr 140/2019 dokonano oceny raportów końcowych projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN.