pt., 28/02/2020 - 10:45

Zapraszamy wszystkich naukowców do udziału w DAINA 2 - drugiej edycji konkursu na projekty badawcze realizowane przez polskie i litewskie zespoły badawcze, organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) i Research Council of Lithuania (RCL).

Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 25 paneli NCN.

W ramach konkursu DAINA 2 finansowane będą tylko wnioski spełniające kryterium badań podstawowych.

Ogłoszenie konkursu: 15 czerwca 2020 r.

Termin składania wniosków w NCN: 15 września 2020 r.

Termin składania wniosków w RCL: 22 września 2020 r.

Ogłoszenie wyników konkursu: kwiecień 2021 r.

Początek realizacji projektów: połowa 2021 r.

Podstawowe warunki przystąpienia do konkursu DAINA 2

 • Wnioski powinny obejmować badania podstawowe i zawierać program wspólnych badań polsko-litewskich. Infrastruktura badawcza lub działalność w ramach sieci naukowych mogą być finansowane tylko w projektach o profilu badawczym. Projekty polegające wyłącznie na zakupie lub wytworzeniu aparatury badawczej czy działalności w ramach sieci naukowych nie spełniają warunków finansowania i będą odrzucane.
 • Wnioski o finansowanie polsko-litewskich projektów badawczych, zawierające m.in kosztorysy planowanych badań, muszą być zgodne z odpowiednimi zasadami krajowymi obowiązującymi wnioskodawców. NCN i RCL zachowują prawo do odrzucenia wniosków niespełniających wymagań wymienionych w dokumentach konkursowych przyjętych przez obie agencje. Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań formalnych jednej z agencji krajowych, zostanie odrzucony także przez drugą agencję. Po upływie terminu naboru nie można wprowadzać zmian w treści wniosku.
 • W konkursie nie będzie udzielana pomoc publiczna.
 • Jeśli wniosek został złożony w innym konkursie lub programie finansowania organizowanym przez jakąkolwiek agencję finansującą badania naukowe (w tym NCN i RCL), we wniosku składanym w ramach konkursu DAINA 2 musi zostać zawarta odpowiednia informacja. Prosimy także o zapoznanie się z zasadami właściwej agencji odnośnie składania wniosku w więcej niż jednym konkursie.
 • W danej edycji konkursów można być wskazanym jako kierownik projektu tylko w jednym wniosku.
 • Wnioski o finansowanie polsko-litewskich projektów badawczych (składające się z opisu wspólnego projektu i życiorysów kierowników projektu, wraz z wykazami publikacji) muszą być przygotowane w języku angielskim (z wyjątkiem sekcji wyszczególnionych wyraźnie w dokumentacji konkursowej[1]).
 • Okres realizacji polsko-litewskich projektów badawczych może wynosić 24 miesiące lub 36 miesięcy.
 • Z wnioskami o finansowanie przez NCN polskiej części projektu badawczego będą mogły wystąpić podmioty określone w art. 27 ust. 1 pkt 1 –2, 4 - 5 i 7 Ustawy o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 2019 poz. 1384).
 • Wykaz podmiotów litewskich, które mogą przystąpić do konkursu zgodnie z wymogami agencji RCL znajduje się na stronie https://www.aikos.smm.lt/en/Pages/Default.aspx w części “Registers” w sekcji ”Education providers” category.
 • Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie może być mniejsza niż 150 000 PLN.
 • Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji litewskiej części projektu badawczego nie może przekroczyć 80 000 EUR (w przypadku projektów 24 miesięcznych) albo 120 000 EUR (w przypadku projektów 36 miesięcznych).
 • Polski kierownik projektu w momencie składania wniosku musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Litewski kierownik projektu musi być naukowcem.

Zasady składania wniosków

Wnioski o finansowanie polsko-litewskich projektów badawczych (składające się z opisu wspólnego projektu i życiorysów kierowników z wykazami publikacji i wymaganymi dodatkowymi dokumentami) należy złożyć w formie elektronicznej w systemach ZSUN/OSF i JUNKIS wraz ze wszystkimi dokumentami określonymi w dokumentacji konkursowej obu agencji. Wnioski o finansowanie polsko-litewskich projektów badawczych złożone w NCN i w RCL muszą być tożsame. W przypadku rozbieżności wniosek może zostać odrzucony.

 1. W pierwszej kolejności polski wnioskodawca składa wniosek w systemie ZSUN/OSF do 15 września 2020, do godz. 16:00 CEST. Po wysłaniu wniosku w systemie ZSUN/OSF należy wygenerować wersję kompletnego wniosku w formacie PDF.
 2. Następnie wnioskodawca litewski składa wniosek do RCL w systemie JUNKIS, do 22 września 2020, do godz. 16:00 EEST. Wnioskodawca litewski do wniosku w systemie JUNKIS musi ponadto dołączyć wersję kompletnego wniosku złożonego w systemie ZSUN/OSF w formacie PDF.

Zasady oceny wniosków

 1. Ocena formalna i merytoryczna polsko-litewskich wniosków złożonych w konkursie DAINA 2 będzie przeprowadzana równolegle w NCN i RCL. Do oceny merytorycznej będą przyjmowane wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym zarówno przez NCN, jak i RCL.
 2. Wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym będą osobno oceniane merytorycznie przez NCN i RCL.
 3. W NCN wnioski zakwalifikowane do oceny merytorycznej będą oceniane przez Zespoły Ekspertów NCN wybieranych przez Radę NCN oraz przez co najmniej dwóch ekspertów zewnętrznych. Ekspertów wyłania się spośród wybitnych naukowców, biorąc pod uwagę ich osiągnięcia naukowe, doświadczenie w ocenie projektów badawczych oraz znajomość procedur obowiązujących w NCN.
 4. W RCL wnioski spełniające wymogi formalne będą oceniane przez dwóch lub trzech niezależnych ekspertów, a następnie przez panel ekspertów, w wyniku czego sporządzona zostanie lista rankingowa.
 5. Do finansowania będą rekomendowane wnioski, które uzyskają pozytywną rekomendację NCN i RCL.

Przy ocenie wniosku uwzględnia się:

 1. osiągnięcia naukowe kierowników polskich i litewskich zespołów badawczych, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;
 2. poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
 3. zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań.

Sposób finansowania:

Środki finansowe przeznaczone na realizację przez polskie zespoły naukowe projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania przyznaje Dyrektor NCN w drodze decyzji. Środki finansowe przeznaczone na realizację przez litewskie zespoły naukowe projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania przyznawane są w drodze decyzji wydanej przez Przewodniczącego RCL.

Kontakt NCN:

Dr inż. Ewelina Szymańska-Skolimowska, e-mail: ewelina.szymanska-skolimowska@ncn.gov.pl, tel.: +48 12 341 9155

Magdalena Dobrzańska-Bzowska, email: Magdalena.Dobrzanska-Bzowska@ncn.gov.pl, tel.: +48 12 341 9094, kontakt w godz.: 9-13.

Dr Magdalena Godowska, e-mail: Magdalena.Godowska@ncn.gov.pl, tel.: +48 12 341 9016, kontakt w godz.: 9-13.

Kontakt RCL:

Asta Aleksandraviciene, e-mail: asta.aleksandraviciene@lmt.lt, tel.: +370 676 18 297


[1] Jeśli chodzi o wersje językowe poszczególnych sekcji wniosku, należy sprawdzić wymagania odpowiednich agencji krajowych dotyczące składania wniosków w konkursie DAINA 2 w elektronicznych systemach ZSUN/OSF i JUNKIS.