śr., 15/07/2020 - 06:13

W związku z przyjętą przez Centrum 15 czerwca br. Polityką Otwartego Dostępu do publikacji będących efektem realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków NCN (zwana dalej Polityką) pragniemy poinformować, że kolejnym etapem prac nad wdrażaniem Planu S, było opracowanie przez członków cOAlitionS Strategii Zachowania Praw Autorskich, tzw. Right Retention Strategy.

Strategia ta ma na celu ochronę prawa własności intelektualnej naukowców do publikacji, umożliwiając  tym samym zachowanie prawa do decydowania przez autora o publikowaniu wyników swoich badań bez embarga czasowego narzuconego przez wydawcę.

Jedną z trzech ścieżek publikacyjnych zgodnych z założeniami Planu S, a także Polityką,  jest publikowanie wyników badań w repozytoriach o otwartym dostępie, gdzie autor powinien umieścić przynajmniej zaakceptowany przez wydawcę do druku manuskrypt (tzw. Author Accepted Manuscript) na licencji Creative Commons Attribution (CC BY) w tym samym czasie, w którym ukazała się publikacja w czasopiśmie zamkniętym. Strategia Zachowania Praw Autorskich ma właśnie na celu ochronę prawa autora do decydowania o opublikowaniu manuskryptu w repozytorium o otwartym dostępie na licencji CC BY.

W imieniu członków cOalition S w dniu dzisiejszym został przesłany list do wydawców informujący o przyjętej przez agencje finansujące badania Strategii Zachowania Praw Autorskich, a tym samym wskazujący na konieczność ustosunkowania się do nowych warunków, będących w sprzeczności z ich polityką publikacyjną.

List do wydawców, szczegóły Strategii oraz odpowiedzi na mogące się pojawiać pytania znajdują się tutaj.