czw., 23/07/2020 - 10:18

Ogłaszamy kolejne wyniki międzynarodowego dwustronnego konkursu MOZART na polsko-austriackie projekty badawcze, który jest przeprowadzany we współpracy z agencją Austrian Science Fund (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, FWF). Laureatami zostali dr Tomasz Goliński z Uniwersytetu w Białymstoku oraz prof. dr hab. Jerzy Kochanowski z Uniwersytetu Warszawskiego.

Lista rankingowa

Dr Tomasz Goliński na realizację projektu badawczego pt. Banachowskie grupy Poissona–Liego i układy całkowalne otrzyma grant w wysokości 198 169 zł. Projekt będzie dotyczyć analizy struktur Poissona i nowych układów całkowalnych związanych z grassmannianem Sato przy użyciu nowoczesnych narzędzi geometrycznych. Poprzednie rezultaty w tym obszarze badań ukazały pewne interesujące struktury i hierarchię całkowalnych równań, stąd dalsze badania pozwolą na lepsze zrozumienie geometrii i odkrycie nowych powiązań z innymi znanymi problemami.

Drugi laureat, prof. dr hab. Jerzy Kochanowski, otrzyma 906 905 zł na realizację projektu pt. Wyłom w systemie. „Firmy polonijne" 1976-1994. W skład prowadzonych badań wchodzić będzie pięć projektów cząstkowych wykorzystujących instrumentarium historii społecznej, gospodarczej i kulturowej do dyskusji na temat społecznych oraz ekonomicznych skutków funkcjonowania „firm polonijnych" na tle przyspieszających u schyłku realnego socjalizmu procesów globalizacji socjalistycznej, transformacji gospodarczej i dokonujących się wówczas przemian stratyfikacji społecznej.

Przypominamy również, że pierwszym laureatem został dr hab. Karol Nartowski z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. O projekcie, który będzie realizował w ramach finansowania w konkursie MOZART, można przeczytać tutaj.

W konkursie MOZART można sfinansować wynagrodzenia dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne niezbędne wydatki związane z realizacją projektu. Budżet całego konkursu wynosi 5,5 mln zł, a jego adresatami były polskie zespoły badawcze, które wspólnie z austriackimi partnerami mogły ubiegać się o sfinansowanie projektu. Kierownikiem polskiego zespołu badawczego mógł zostać uczony posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. Dodatkowo, zaplanowane badania muszą zostać zrealizowane w ciągu 24 lub 36 miesięcy. Ocena merytoryczna wniosków jest przeprowadzana według zasad obowiązujących w FWF. Warunki konkursu po stronie FWF określają dokumenty obowiązujące w programie „Stand-Alone Projects”, a w przypadku badań klinicznych - w „Programme Clinical Research” (KLIF).

Konkurs MOZART był przeprowadzany zgodnie z procedurą agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, zwaną dalej „LAP”) w trybie ciągłego naboru wniosków, który zakończył się w dniu 21 lutego br. Wyniki są ogłaszane w terminie 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku krajowego, w związku z czym kolejne listy rankingowe będą sukcesywnie publikowane tutaj.