pt., 24/07/2020 - 09:43

Informujemy, że w celu dalszego ułatwiania beneficjentom wykonywania obowiązków wynikających z umów grantowych (umów o realizację i finansowanie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, stypendiów doktorskich), Narodowe Centrum Nauki nie będzie wymagało uzupełniania dokumentów, które zostały przesłane do NCN na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (/ncn/SkrytkaESP) dostępnej na platformie ePUAP, w postaci kopii zawierających komplet wymaganych podpisów złożonych w odpowiedniej formie.

Dotyczy to w szczególności raportów rocznych, raportów końcowych i pism związanych z realizacją projektów badawczych, staży i stypendiów, w których wymagane było własnoręczne złożenie podpisów, i których przesłane na ESP NCN kopie zawierały podpisy kierownika projektu oraz pozostałych osób, których podpisy były wymagane, i jednocześnie opatrzone zostały kwalifikowanym podpisem elektronicznym kierownika podmiotu.

Oryginały dokumentów zawierające własnoręcznie złożone podpisy właściwych osób powinny być przechowywane w podmiocie i dostępne na żądanie NCN.

Powyższe ułatwienie należy traktować jako uprawnienie, a nie obowiązek. Wypełnienie obowiązków umownych w formie dotychczas zastrzeżonej w treści umowy grantowej tj. przesłanie pocztą dokumentów zawierających własnoręcznie złożone podpisy wszystkich właściwych osób, będzie przez Centrum w pełni uznawane.