pon., 17/08/2020 - 10:45

Ogłaszamy wyniki czwartej edycji konkursu SONATINA. W konkursie SONATINA 4 37 naukowców rozpoczynających karierę otrzyma finansowanie w wysokości ponad 23 mln zł na realizację projektów badawczych i staży w zagranicznych ośrodkach naukowych.

UWAGA! W dniu 30 lipca br. zostały opublikowane listy rankingowe zawierające błędy dotyczące wysokości kwot przyznanego finansowania. Skorygowane listy rankingowe przedstawiamy tutaj.

Konkurs SONATINA skierowany jest do osób, które stopień naukowy doktora uzyskały w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, lub którym został on nadany do 30 czerwca 2020 r. W czwartej edycji konkursu spośród 166 złożonych wniosków do finansowania eksperci skierowali 37 o łącznej wartości 24 066 331 zł. Wskaźnik sukcesu wyniósł 22%. Przyznane granty pokryją koszty pełnoetatowego zatrudnienia laureatów w polskich jednostkach naukowych, realizacji projektów badawczych oraz trwających od 3 do 6 miesięcy staży zagranicznych.

O środki na realizację projektów badawczych ubiegali się przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych. Najwięcej, bo aż 65, wniosków złożono w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce. W sumie w tej grupie nauk finansowanie o łącznej kwocie prawie 7 mln zł otrzymało 11 projektów. W naukach ścisłych i technicznych zgłoszono 53 propozycje projektów z czego 14 otrzyma finansowanie na kwotę ponad 7 mln zł. Przedstawiciele nauk o życiu złożyli 48 wniosków, z czego 12 o wartości prawie 9 mln zł zostało zakwalifikowanych do finansowania.

SONATINA to konkurs, którego głównym celem jest umożliwienie rozwoju debiutującym naukowcom. Dzięki stabilnemu zatrudnieniu w polskich jednostkach naukowych oraz realizacji zagranicznych staży młodzi badacze mają szansę zdobyć wiedzę i doświadczenie niezbędne do wspinania się po kolejnych szczeblach naukowej kariery. Po zakończeniu realizacji grantu naukowcy mogą starać się o finansowanie projektu w konkursie SONATA dla bardziej doświadczonych doktorów, czy SONATA BIS, który umożliwia utworzenie nowego zespołu badawczego.

Listy rankingowe