wt., 19/01/2021 - 12:59

Zapraszamy do składania wniosków w nowym konkursie sieci ForestValue na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące trzech obszarów tematycznych: 1. Sustainable and multifunctional use and management of forests, to maximize their contribution to all United Nations Sustainable Development Goals, 2. Building with wood from various perspectives, 3. Analysis of benefits, synergies and trade-offs in the use of forest biomass.

Zobacz ogłoszenie

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora, a wśród krajów uczestniczących w konkursie znalazły się Finlandia, Francja, Irlandia, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Słowenia, Szwecja, Turcja oraz Estonia.

W konkursie sieci ForestValue można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. euro.


Proces wnioskowania o udzielenie finasowania odbywa się na dwóch poziomach:

  • krajowym: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych pełnych na poziomie międzynarodowym.

UWAGA: Konkurs jest jednoetapowy, co oznacza, iż na poziomie międzynarodowym składane są wyłącznie wnioski pełne. Szczegółowa procedura składania wniosków na poziomie międzynarodowym zawarta jest w ogłoszeniu konkursu na stronie sieci ForestValue.

Harmonogram konkursu:

  • Termin składania wniosków wspólnych międzynarodowych w systemie ESS: 13 kwietnia 2021 r., 13:00 CEST
  • Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 20 kwietnia 2021 r.
  • Wyniki konkursu: wrzesień 2021 r.
  • Rozpoczęcie realizacji projektów: na przełomie 2021 i 2022 r.