śr., 17/02/2021 - 11:32

Od 2022 r. w konkursie MAESTRO zostanie wprowadzony przez Radę NCN nowy wymóg dla osób, które kierowały lub kierują projektem MAESTRO i planują złożenie kolejnego wniosku w tym konkursie.

Od konkursu MAESTRO 14, którego ogłoszenie jest planowane na czerwiec 2022 r., a zamknięcie naboru wniosków na 15 września 2022 r., w przypadku chęci złożenia wniosku, w którym jako kierownik będzie wskazana osoba niepełniąca dotychczas roli Principal Investigator w projektach finansowanych przez European Research Council (ERC), a pełniąca w przeszłości lub w chwili składania wniosku rolę kierownika projektu MAESTRO finansowanego w ramach wcześniejszych edycji tego konkursu, wprowadzony zostanie nowy wymóg dotyczący złożenia wniosku przez tę osobę w konkursach organizowanych przez ERC.

Na etapie składania wniosku do NCN kierownik projektu będzie zobowiązany przedstawić:

  1. informację o wniosku złożonym do ERC w okresie ostatnich 5 lat[1] przed rokiem wystąpienia z wnioskiem MAESTRO do NCN (dla MAESTRO 14  – od 2017 r.[1]),
  2. w przypadku konkursów Starting, Consolidator, Advanced, Synergy – raport z oceny wniosku w ERC po I lub II etapie oceny (Evaluation report) lub dokument potwierdzający zakwalifikowanie tego wniosku do II etapu oceny w ERC (jeśli ocena merytoryczna nie będzie jeszcze zakończona),
  3. w przypadku konkursu Proof of Concept raport z oceny wniosku w ERC (Evaluation report).

Nowy wymóg oznacza, że osoba, która pełniła lub pełni rolę kierownika w projekcie MAESTRO i która planuje złożenie wniosku w tym konkursie w roku 2022 i później, musi wykazać się złożeniem wniosku, w którym jest wskazana jako Principal Investigator w którymkolwiek z konkursów ERC ogłaszanych przez tę agencję w roku 2017 i w latach późniejszych. Przed złożeniem wniosku MAESTRO, wniosek złożony do ERC musi być pozytywnie oceniony formalnie i uzyskać ocenę merytoryczną co najmniej w I etapie oceny.

Wniosek złożony do ERC nie musi pokrywać się tematycznie z wnioskiem planowanym do złożenia w konkursie MAESTRO.

Komunikat publikowany jest odpowiednio wcześnie, aby osoby kierujące projektami MAESTRO, które planują złożenie wniosku w tym konkursie w 2022 r. i później, mogły ten warunek spełnić.[1] Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo do tego okresu można doliczyć liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny.