pt., 09/04/2021 - 15:12

Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) planuje organizację konkursu na dofinansowanie projektów w celu utworzenia trzech Centrów Doskonałości w obszarze sztucznej inteligencji (CD AI). Celem wspólnego przedsięwzięciaARTIQ - Centra Doskonałości AI jest zwiększenie potencjału naukowego i B+R Polski w obszarze sztucznej inteligencji poprzez stworzenie CD AI, kierowanych przez Liderów o międzynarodowej renomie i znaczącym dorobku naukowo-wdrożeniowym, w których prowadzone będą badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe lub przedwdrożeniowe w tematyce sztucznej inteligencji.

CD AI będą osadzone w strukturach organizacyjnych tzw. Instytucji Hostujących, które jako Beneficjenci wspólnego przedsięwzięcia byłyby odpowiedzialne za stworzenie zespołom badawczym i ich Liderom odpowiednich warunków do realizacji celów projektów.

Przed ogłoszeniem konkursu przeprowadzane jest NINIEJSZE BADANIE POTENCJAŁU W FORMIE ZGŁOSZEŃ NA INSTYTUCJE HOSTUJĄCE.  Lista Instytucji Hostujących opublikowana zostanie na stronie internetowej NCN oraz NCBR i będzie stanowić ułatwienie dla przyszłego Lidera w znalezieniu podmiotu, w którym zostanie utworzone CD AI. Przyszły Lider będzie mógł nawiązać współpracę z jedną z Instytucji Hostujących z listy lub też złożyć wniosek w konkursie we współpracy z podmiotem niewymienionym na liście, który spełnia wymagania dla Instytucji Hostującej wskazane w dokumentacji.

Podmioty uprawnione do pełnienia roli Instytucji Hostującej

W roli Instytucji Hostującej mogą występować:

 • uczelnie;
 • federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
 • instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183, 1655 i 2227),
 • instytuty badawcze, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 i 2227),
 • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2019 r. poz. 534 i 2227),
 • instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.
 • Polska Akademia Umiejętności;
 • centra Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk;
 • inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

Budżet wspólnego przedsięwzięcia

Środki w ramach wspólnego przedsięwzięcia zostaną przeznaczone na sfinansowanie trzech CD AI – do 20 mln zł na każde z nich, w tym do 1 mln zł wsparcia na zakładanie spółek celowych z budżetu NCBR. NCN finansowałby badania podstawowe w wysokości do 5 mln zł, a NCBR badania przemysłowe, prace rozwojowe lub przedwdrożeniowe w wysokości do 14 mln zł w ramach projektu.

W ramach każdego CD AI możliwe będzie zaplanowanie wynagrodzenia Lidera, wynagrodzenia zespołu badawczego, w tym stypendiów; zakupu aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania a także kosztów amortyzacji; innych kosztów związanych bezpośrednio z prowadzonymi badaniami.

W ramach wspólnego przedsięwzięcia nie przewiduje się udzielania pomocy publicznej oraz rozliczania kosztów pośrednich.

Zobowiązania Instytucji Hostującej w przypadku utworzenia CD AI

CD AI zostanie wsparte dodatkowymi środkami pochodzącymi od Instytucji Hostującej w wysokości równowartości, co najmniej 100 000 zł średnio rocznie. CD AI może zostać wsparte innymi świadczeniami Instytucji Hostującej we własnym zakresie.

Dodatkowo, w ramach środków własnych Instytucji Hostująca zobowiązuje się do:

 • zapewnienia optymalnych warunków do prowadzenia badań, w tym przestrzeń biurową / laboratoryjną niezbędną do przeprowadzenia badań.
 • zapewnienia obsługi administracyjno-finansowej oraz wsparcia dla centrum, w tym wsparcia związanego z przyjazdem i pobytem Lidera w Polsce (może to obejmować opiekę nad dziećmi i / lub pomoc dla partnera Lidera w znalezieniu odpowiedniego lokum – jeżeli dotyczy).
 •  zapewnienia zatrudnienia pełnoetatowego; koordynatora administracyjnego dedykowanego wyłącznie dla centrum na cały okres finansowania projektu, posługującego się biegle językiem polskim i angielskim.

Harmonogram naboru zgłoszeń

 • Rozpoczęcie naboru zgłoszeń: 8 kwietnia 2021r. 
 • Zakończenie naboru zgłoszeń: 11 maja 2021 r., godzina 16:00

Lista zgłoszeń spełniająca kryteria formalne wraz z treścią zgłoszenia zostanie opublikowana na stronie NCN i NCBR.

Sposób składania zgłoszeń 

Nabór zgłoszeń prowadzony jest wyłącznie przez NCBR.

Pełna treść ogłoszenia w sprawie naboru zgłoszeń wraz z dokumentacją dostępna jest na stronie internetowej NCBR.

Dokumentacja

Pełna treść ogłoszenia w sprawie naboru zgłoszeń  wraz z dokumentacją dostępna jest na stronie internetowej NCBR