czw., 05/08/2021 - 09:35

Ogłosiliśmy wyniki piątej edycji konkursu SONATINA. Badacze, którzy niedawno otrzymali stopień naukowy doktora, otrzymają prawie 34 mln zł na badania i staże w prestiżowych ośrodkach zagranicznych.

Konkurs SONATINA jest skierowany do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem lub którym stopień ten został nadany do 30 czerwca 2021 r. W jego piątej edycji młodzi badacze złożyli 160 wniosków na łączną kwotę ponad 100 mln zł. Do finansowania eksperci NCN skierowali 52 z nich o wartości prawie 34 mln zł, co oznacza, że wskaźnik sukcesu wyniósł 32,5%. Przyznane granty pokryją koszty pełnoetatowego zatrudnienia laureatów w polskich jednostkach naukowych, realizacji badań podstawowych i aplikacyjnych oraz trwających od 3 do 6 miesięcy staży zagranicznych.

Najwięcej wniosków, bo aż 63, złożono w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Finansowanie o wartości ponad 10,6 mln zł uzyskało 20 z nich. W naukach ścisłych i technicznych zgłoszono 61 propozycji projektów, spośród których 20 otrzymało granty w kwocie ponad 12,5 mln zł. W przypadku nauk o życiu do NCN wpłynęło 36 wniosków, 12 z nich przyznano środki w wysokości powyżej 10,7 mln zł.

Skierowane do finansowania projekty zostaną zrealizowane w jednostkach naukowych w całej Polsce. Na listach rankingowych znaleźli się m.in. badacze z uniwersytetów, politechnik, instytutów PAN i Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Listy rankingowe

Laureaci konkursu SONATINA 5

Laureaci piątej edycji SONATINY przyjrzą się różnorodnym zagadnieniom badawczym. Jednym z nich są kulturowe i społeczne uwarunkowania relacji pomiędzy osobami niewidomymi i psami przewodnikami. Projekt, którego kierownikiem jest dr Kamil Pietrowiak z Wydziału Historycznego UG, skupi się na analizie sposobów, w jaki osoby niewidzące współpracują i komunikują się z pomagającymi im czworonogami. Rezultaty badań pozwolą uzupełnić ogólną wiedzę na temat funkcjonowania osób niewidomych oraz bliskich interakcji między ludźmi i zwierzętami.

W ramach przyznanych w konkursie grantów naukowcy zbadają także reakcję ptaków morskich na ocieplenie środowiska Arktyki. Celem projektu, realizowanego pod kierownictwem dr Martyny Syposz z Wydziału Biologii UG, jest ustalenie, jak zmiany klimatyczne wpłynęły na aktywność alczyka w ciągu sezonu lęgowego. Przeprowadzone prace badawcze dostarczą informacji na temat zachowań społecznych i rodzicielskich ptactwa morskiego oraz wpływu ewolucji klimatu na te zachowania. Z kolei dr Michał Czub dzięki otrzymanemu w SONATINIE 5 finansowaniu przyjrzy się ekologicznym konsekwencjom zatapiania broni chemicznej w Morzu Bałtyckim. Zatapiane substancje bojowe nie podlegają neutralizacji, lecz stanowią realne zagrożenie i są toksyczne dla organizmów wodnych. Związki te zostały wykryte w mięśniach bałtyckich ryb, w tym dorsza atlantyckiego. Badania dr. Michała Czuba, które zostaną przeprowadzone na Wydziale Biologii UW, umożliwią opisanie różnorodnych efektów ekspozycji trujących środków bojowych na faunę i środowisko Bałtyku.

Po zakończeniu realizacji grantów naukowcy będą mogli starać się o finansowanie projektów w konkursie SONATA dla bardziej doświadczonych doktorów, czy SONATA BIS, który umożliwia utworzenie nowego zespołu badawczego.

Pełna lista nagrodzonych projektów (PDF)

Polityka otwartego dostępu – Open Access

Zgodnie z przyjętą przez Narodowe Centrum Nauki polityką otwartego dostępu (Open Access), wyniki przeprowadzonych w ramach konkursów NCN badań zostaną upowszechnione za pomocą różnych ścieżek publikacyjnych. Będą to spełniające określone warunki czasopisma i platformy otwartego dostępu. Dzięki temu efekty realizacji projektów będą mogły zostać wykorzystane przez społeczeństwo w sposób natychmiastowy i bezpłatny.

Wysyłka decyzji

Decyzje dla wniosków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do finansowania w konkursie SONATINA 5 zostaną wysłane 5 sierpnia. Decyzje dyrektora Narodowego Centrum Nauki doręczane są wnioskodawcy w formie dokumentu elektronicznego na wskazany we wniosku adres elektroniczny.

W przypadku gdy wnioskodawcą jest podmiot, o którym mowa w art. 27 ust. 1-7 i 9 ustawy o Narodowym Centrum Nauki, decyzja Dyrektora Narodowego Centrum Nauki będzie doręczana wyłącznie na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP ePUAP). W przypadku gdy osoba fizyczna będąca wnioskodawcą wskaże we wniosku adres skrytki ePUAP decyzja będzie wysłana na ten adres. Jeżeli wnioskodawca będący osobą fizyczną nie wskaże adresu skrytki ePUAP doręczenie decyzji będzie realizowane poprzez wysłanie na podany we wniosku adres e-mail informacji z adresem elektronicznym, z którego można pobrać decyzję Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.

Decyzje Dyrektora Narodowego Centrum Nauki dotyczące przyznania środków finansowych przekazywane są dodatkowo do wiadomości kierownika projektu, a w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna również do podmiotu, wskazanego we wniosku jako podmiot realizujący.

W przypadku braku decyzji należy sprawdzić poprawność podanego we wniosku adresu elektronicznego (ESP, skrytki ePUAP, e-mail). W przypadku podania błędnego adresu należy skontaktować się z opiekunem wniosku podanym w systemie ZSUN/OSF.”

Wyniki konkursu SONATINA 5