czw., 28/10/2021 - 19:09
Kod CSS i JS

W 2020 roku przyjęliśmy „Politykę NCN dotyczącą otwartego dostępu do publikacji”. Instrukcję, która ten dokument doprecyzowuje, publikujemy właśnie na stronie.

NCN wspólnie z innymi europejskimi agencjami zrzeszonymi w organizacji Science Europe od lat angażuje się w zapewnienie otwartego dostępu do danych naukowych oraz publikacji, które są efektem badań finansowanych ze środków publicznych, w celu umożliwienia ich bezpłatnego wykorzystania przez naukowców, przedsiębiorców i szerokie grono odbiorców.

W  roku 2018 podpisaliśmy Plan S. W maju 2020 roku przyjęliśmy „Politykę Narodowego Centrum Nauki dotyczącą otwartego dostępu do publikacji”. – Polityka zakłada, że w umowach, które są zawierane przez NCN od stycznia tego roku, publikacje ujęte w raportach końcowych będą musiały być opublikowane w otwartym dostępie – mówi dr Aneta Pazik-Aybar, główna specjalistka NCN ds. otwartej nauki. Zasady te obejmują wszystkie rodzaje publikacji z wyjątkiem monografii, rozdziałów w monografiach i recenzowanych utworów zebranych.

W opublikowanej właśnie Instrukcji” wyjaśnione są m.in. najważniejsze pojęcia związane z otwartym dostępem oraz omówione rodzaje publikacji objętych obowiązkiem otwartego dostępu. Główni adresaci przewodnika – laureaci grantów NCN – znajdą w nim także bardzo szczegółowe informacje dotyczące m.in. licencji na jakich należy udostępniać prace oraz publikowania w wydawnictwach stosujących najwyższe standardy jakości i w najważniejszych międzynarodowych periodykach, takich jak Nature, Science i Cell.

–  W obu tych dokumentach otwarty dostęp definiujemy bardzo konkretnie. Prowadzą one kierowników projektów krok po kroku, tak żeby dopełnili warunków, które wynikają z umowy z NCN i przyjętych przez nas zasad – mówi dr Pazik-Aybar.

Instrukcja – polityka NCN dotycząca otwartego dostępu do publikacji

Polityka NCN dotycząca otwartego dostępu do publikacji

Otwarta nauka