czw., 18/11/2021 - 13:58
Kod CSS i JS

W drugiej edycji międzynarodowego konkursu na polsko-chińskie projekty badawcze wsparcie finansowe otrzymało 18 projektów. Wnioskodawcy mieli szansę pozyskać środki na badania w obszarze nauk o życiu i w wybranych dyscyplinach nauk ścisłych i technicznych oraz nauk społecznych. Łączny budżet przyznanych grantów na polską część badań wynosi prawie 28 mln zł.

LISTA RANKINGOWA

Choroby sercowo-naczyniowe są główną przyczyną zgonów na świecie. U znacznej liczby osób dotkniętych zawałem serca rozwija się niewydolność serca wywoływana także przez inne przyczyny, takie jak np. miażdżyca, nadciśnienie czy infekcje. Przeżywalność pacjentów z niewydolnością serca jest jeszcze gorsza niż w przypadku wielu nowotworów, wynosi 50% po 5 latach. Problemom tym w swoich badaniach przyjrzy się prof. Józef Dulak z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który zrealizuje projekt pt. „Wzmocnienie naprawy serca po zawale za pomocą genetycznie ulepszonych kardiomiocytów i komórek śródbłonka uzyskanych z indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych”. Zdobyta w badaniach wiedza będzie przydatna w przyszłości dla opracowania nowych, skutecznych i bezpiecznych metod terapii niewydolności serca. Na realizację projektu badacz otrzymał prawie 2 mln zł.

Marnotrawstwo żywności i gromadzenie odpadów spożywczych stały się globalnym problemem. Obecnie cała populacja Ziemi (ponad 7 miliardów osób) wytwarza rocznie około 1,3 miliarda ton odpadów spożywczych. Szacunkowa liczba odpadów z gospodarstw domowych w Unii Europejskiej wynosi rocznie 76 kilogramów na osobę, podczas gdy produkcja takich odpadów w Chinach jest znacznie niższa i wynosi 16 kg na osobę. Głównym celem badań prof. Jacka Mąkini z Politechniki Gdańskiej jest fermentacja odpadów spożywczych, ukierunkowana na produkty o wysokiej wartości dodanej (kwasy karboksylowe). Projekt REVAMP pozwoli na porównanie waloryzacji odpadów o różnej charakterystyce i przyczyni się do głębszego poznania procesu fermentacji odpadów spożywczych, ukierunkowanego na odzysk cennych produktów. Projekt pt. „Odzysk wartościowych produktów fermentacji odpadów spożywczych poprzez sonokawitację i intensyfikację hydrotermalną: porównanie efektywności, mechanizm regulacyjny i modelowanie (REVAMP)” otrzymał niemal 1 mln zł.

Uzależnienia od substancji, a także uzależnienia behawioralne, np. od gier, stanowią w dzisiejszym świecie coraz większy problem. Jest to istotne również w kontekście pandemii COVID-19. Dr hab. Mateusz Gola z Instytutu Psychologii PAN, przeprowadzając badania w Polsce i w Chinach, spróbuje dowiedzieć się jak wygląda rozbieżność między oczekiwaniami a wynikiem działań (PE – prediction error) osób z różnymi uzależnieniami. Laureat otrzymał grant w wysokości 2,2 mln zł na projekt pt. „W stronę zintegrowanego modelu błędów predykcji nagrody w uzależnieniach od substancji i zachowań. Badanie EEG metodą potencjałów wywołanych”. Naukowcy zaplanowali serię 6 badań z udziałem ponad 800 uczestników w Polsce i Chinach, w tym osób, u których zdiagnozowano uzależnienie m.in. od alkoholu, metamfetaminy czy hazardu. Przeprowadzając pomiary w dwóch różnych krajach, badacze będą mogli dokonać analizy kilku teorii dotyczących tego jak wygląda uczenie się i przewidywanie przyszłych zdarzeń czy zachowań przez osoby uzależnione, a finalnie ocenić uniwersalny charakter potencjalnych odkryć.

Międzynarodowy konkurs dwustronny SHENG 2 na polsko-chińskie projekty badawcze organizowany jest przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy z chińską agencją National Natural Science Foundation of China, zgodnie z procedurą oceny równoległej. Oznacza to, że obie agencje przeprowadziły równoległą ocenę formalną i merytoryczną wniosków, a finansowanie otrzymały tylko te projekty, które uzyskały rekomendację NCN i NSFC. Ze względu na bardzo wysoki poziom naukowy na liście rankingowej znalazły się wyłącznie projekty uznane za najlepsze przez obydwie agencje.

Sfinansowane projekty będą realizowane w Polsce i w Chinach, a nad realizacją każdego projektu będzie czuwać dwóch kierowników: jeden po stronie chińskiej, drugi po stronie polskiej. Otrzymane środki będzie można przeznaczyć na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu badawczego.

Więcej o konkursie można przeczytać TUTAJ.

Informujemy również, że zostały wysłane decyzje dla wniosków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do finansowania w konkursie SHENG 2. Przypominamy, że decyzje Dyrektora NCN doręczane są wnioskodawcy w formie dokumentu elektronicznego na wskazany we wniosku adres elektroniczny.

W przypadku gdy wnioskodawcą jest podmiot, o którym mowa w art. 27 ust. 1 – 7 i 9 ustawy o NCN, decyzja Dyrektora Narodowego Centrum Nauki będzie doręczana wyłącznie na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP ePUAP).

Decyzje Dyrektora Narodowego Centrum Nauki dotyczące przyznania środków finansowych przekazywane są dodatkowo do wiadomości kierownika projektu. W przypadku braku decyzji należy sprawdzić poprawność podanego we wniosku adresu elektronicznego (ESP, skrytki ePUAP, e-mail). W przypadku podania błędnego adresu należy skontaktować się z opiekunem wniosku podanym w systemie ZSUN/OSF.